Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 15-02-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 februari 2008, nr. AM/SAM/08/3291, houdende instelling van de commissie fundamentele herbezinning Wsw (Instellingsregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de Ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Er is een commissie fundamentele herbezinning Wsw.

 • 2 De commissie verricht haar werkzaamheden met ingang van de datum van inwerkingtreding van deze regeling en houdt op te bestaan nadat zij haar advies heeft uitgebracht.

Artikel 3. Taken [Vervallen per 01-01-2009]

De commissie wordt gevraagd voor 1 juli 2008 een advies uit te brengen aan de Minister over maatregelen ter verhoging van de participatie van mensen die niet zelfstandig een reguliere baan kunnen bemachtigen en behouden, maar wel tot regelmatige zinvolle aangepaste arbeid in staat zijn. Het advies houdt rekening met gelijkblijvende budgettaire middelen waarmee de participatie van de hierboven genoemde groep bevorderd kan worden en waarbij regelingen voor mensen met beperkingen in onderlinge samenhang worden bezien. De commissie zal tevens advies uit brengen over de afbakening tussen de doelgroep van de Wsw en de groep mensen die niet via een participatieplaats geholpen kan worden en van wie redelijkerwijs niet verwacht kan worden dat zij zelfs na intensieve begeleiding en scholing betaald werk kunnen vinden.

Artikel 4. Samenstelling [Vervallen per 01-01-2009]

In de commissie hebben zitting:

 • a. als voorzitter tevens lid: dr. B. de Vries;

 • b. als leden:

  • 1°. Mevr. drs. B. Boudhan;

  • 2°. Mevr. mr. W.L. Gillis-Burleson;

  • 3°. M. van der Horst;

  • 4°. Prof. dr. A.H. van Lieshout;

  • 5°. Mevr. drs. E.J. Mulock Houwer;

  • 6°. Prof. dr. F. J. N. Nijhuis;

  • 7°. C.P. Thissen;

  • 8°. Mevr. ir. J.M.J.C Westerbeek-Huitink.

Artikel 5. Beheer bescheiden [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie.

 • 2 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het Ministerie.

Artikel 6. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 7. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling commissie fundamentele herbezinning Wsw.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 februari 2008

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst