Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Stuurgroep Nationaal Historisch Museum

Geldend van 10-02-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 januari 2008, nr. DCE/08/4350, houdende de instelling van de Stuurgroep Nationaal Historisch Museum (Instellingsbesluit Stuurgroep Nationaal Historisch Museum)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Minister: Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

 • b. Nationaal Historisch Museum: een zelfstandige rijksgesubsidieerde instelling die voor het publiek toegankelijk is en een overzicht biedt van de geschiedenis van Nederland,

 • c. stuurgroep: stuurgroep als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

 • 1 Er is een Stuurgroep Nationaal Historisch Museum.

 • 2 De stuurgroep heeft tot taak:

  • a. het verkennen van de mogelijkheden en het adviseren aan de Minister over zaken die het (doen) realiseren van het Nationaal Historisch Museum betreffen;

  • b. het bewaken dat het Nationaal Historisch Museum tot stand komt binnen gestelde randvoorwaarden en budgettaire kaders, met inachtneming van de van toepassing zijnde (aanbestedings)regelgeving;

  • c. het (doen) oprichten van een rechtspersoon ten behoeve van het Nationaal Historisch Museum met inachtneming van de voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende regelgeving;

  • d. het zorgdragen voor een vlekkeloze overdracht van de door de stuurgroep vergaarde kennis en informatie aan de, in het tweede lid, bedoelde rechtspersoon.

Artikel 3. Instellingsduur

De stuurgroep wordt ingesteld met ingang van 1 februari 2008 en wordt opgeheven bij de oprichting van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder c.

Artikel 4. Informatieplicht

De stuurgroep verstrekt aan de Minister desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen.

Artikel 5. Leden

 • 1 De stuurgroep bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en ten hoogste vier leden.

 • 2 Als voorzitter van de stuurgroep wordt benoemd de heer mr. drs. A. Nicolaï. De overige leden worden bij separaat besluit benoemd.

 • 3 Benoeming en beëindiging van de benoeming geschiedt door de Minister.

 • 4 De benoeming geschiedt voor de periode, bedoeld in artikel 3.

 • 5 De voorzitter en leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 6 De stuurgroep wordt bijgestaan door een secretaris. De secretaris is geen lid van de stuurgroep.

Artikel 6. Werkwijze

 • 1 De stuurgroep stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De stuurgroep kan zich door andere personen doen bijstaan voor zover dat voor de vervulling van zijn taak nodig is, waaronder, op persoonlijke titel, ambtelijke deskundigen.

Artikel 7. Rapportage

 • 1 De stuurgroep biedt de Minister twee keer per jaar een rapport aan waarin verslag wordt gedaan over de activiteiten van het voorafgaande half jaar.

 • 2 Uiterlijk zes maanden na afronding van de werkzaamheden biedt de stuurgroep de Minister een eindrapportage aan waarin verslag wordt gedaan van de activiteiten over de totale periode dat de stuurgroep werkzaam is geweest.

Artikel 8. Vergoeding

 • 1 Met uitzondering van de voorzitter ontvangen de leden van de stuurgroep, voor zover geen ambtenaar, per vergadering een beloning op basis van artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988 en de daarop gebaseerde voor het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap geldende bepalingen, waarbij de stuurgroep als een zware commissie in de zin van het Vacatiegeldenbesluit 1988 is aangemerkt.

Artikel 9. Kosten van de stuurgroep

 • 1 De kosten van de stuurgroep komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de Minister. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek.

 • 2 De stuurgroep biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de Minister aan.

Artikel 10. Intellectuele eigendom

De leden van de stuurgroep werken mee aan het tot stand komen van een overeenkomst indien dit naar het oordeel van de Minister noodzakelijk is om te komen tot het kosteloos overdragen aan de Minister van rechten met betrekking tot intellectuele eigendom.

Artikel 11. Openbaarmaking

Rapporten, notities, verslagen en andere producten die door of namens de stuurgroep worden vervaardigd, worden niet door de stuurgroep openbaar gemaakt, maar uitsluitend aan de Minister uitgebracht.

Artikel 12. Archiefbescheiden

De stuurgroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan de directie Cultureel Erfgoed van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Artikel 13. Geheimhouding

Een ieder die betrokken is geweest bij de werkzaamheden van de stuurgroep en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot bekendmaking verplicht of uit zijn taak bij deze werkzaamheden de noodzaak tot bekendmaking voortvloeit.

Artikel 14. Inwerkingtreding

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 februari 2008.

Artikel 15. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Stuurgroep Nationaal Historisch Museum.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk