Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit instelling Expertgroep Nieuwe Stemtechnologie in het Stemlokaal[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 07-02-2008 t/m 30-06-2008

Besluit instelling Expertgroep Nieuwe Stemtechnologie in het Stemlokaal

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2008]

Er is een Expertgroep Nieuwe Stemtechnologie in het Stemlokaal, hierna te noemen: de Expertgroep.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2008]

De Expertgroep krijgt de taak de technische realisatie van de stemprinter en de stemmenteller verder uit te werken teneinde over de haalbaarheid van dit concept te adviseren. Het advies van de Expertgroep dient vergezeld te gaan van gemotiveerde eisen waaraan de stemprinter en stemmenteller zouden moeten voldoen.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Voorzitter, tevens lid, van de Expertgroep is: dhr. Prof. dr. B.P.F. Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit Nijmegen en aan de Technische Universiteit Eindhoven;

  • 2 De overige leden van de Expertgroep zijn:

    • a. dhr. ir. J.A.M. ten Dam, adviseur logistieke strategie bij TNT Post te Den Haag;

    • b. dhr. drs. P.H. Schoute, voormalig burgemeester van de gemeente Wassenaar en voormalig dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Rijnland;

    • c. dhr. M. Wessling, beleidsadviseur bij de Consumentenbond te Den Haag.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2008]

  • 1 Het advies over de haalbaarheid vergezeld van de te stellen eisen moet uiterlijk 24 maart 2008 aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties worden aangeboden;

  • 2 De Expertgroep wordt ingesteld voor een periode van zeven maanden, te weten van 1 december 2007 tot 1 juli 2008.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2008]

De archiefbescheiden van de Expertgroep worden na 1 juli 2008 of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgebracht naar het archief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2008]

De Expertgroep zal over de vordering van de werkzaamheden in ieder geval maandelijks aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties rapporteren.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2008]

De leden van de Expertgroep ontvangen een vaste vergoeding per maand van € 1250,–. Dit is gebaseerd op een inzet van 10 uur per maand en is exclusief reis- en verblijfkosten.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2008]

De Expertgroep kan (andere) deskundigen raadplegen c.q. onderzoek laten uitvoeren. Hiervoor beschikt de Expertgroep over een budget van maximaal € 250.000,–. Bij het verlenen van opdrachten aan derden worden de aanbestedingsregels van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in acht genomen.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

A.Th.B. Bijleveld-Schouten