Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 07-02-2010.]

Geldend van 07-02-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 januari 2008, nr. Z/F-2825634, houdende vaststelling van het premiepercentage voor de algemene verzekering bijzondere ziektekosten 2008

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

Gelet op artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen;

Besluit:

Artikel 1

Het premiepercentage, bedoeld in artikel 11, derde lid, van de Wet financiering sociale verzekeringen, wordt voor het jaar 2008 vastgesteld op 12,15.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling premiepercentage AWBZ 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker