Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten groei basisscholen[Regeling vervallen per 01-10-2010.]

Geldend van 01-02-2008 t/m 30-09-2010

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 januari 2008, nr. GEG/2007/140617M, houdende de vaststelling van een telformulier in verband met aanvullende bekostiging voor personeelskosten voor reguliere of bijzondere groei van het aantal leerlingen van basisscholen (Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten groei basisscholen)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op de artikelen 29, eerste lid, onderdeel b, en 30, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO;

Besluit:

Artikel 1. Vaststelling telformulier [Vervallen per 01-10-2010]

De formulieren, bedoeld in artikel 29, eerste lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 30, tweede lid, van het Besluit bekostiging WPO, worden vastgesteld conform de bijlage bij deze regeling.

Artikel 2. Vervallen oude formulieren [Vervallen per 01-10-2010]

Het formulier met kenmerk CFI 56074 vervalt.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 augustus 2007.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-10-2010]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling telformulier voor aanvullende bekostiging personeelskosten groei basisscholen.

Deze regeling zal met toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S.A.M. Dijksma

Bijlage [Vervallen per 01-10-2010]

Bijlage 243001.png
Bijlage 243002.png
Bijlage 243003.png