Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling beperking openbaarheid archiefbescheiden directie Financieringen 1927–1994

Geldend van 19-01-2008 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën d.d. 13 december 2007, nr. BenC 2007-2260 M, Directie Bedrijfsvoering en Communicatie, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archief van de directie Financieringen, over de periode 1927–1994

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 15, eerste lid, onder a en c, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, alsmede op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen danwel van derden worden aan de openbaarheid van de naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden van het door het Project Wegwerken Archief-achterstanden bewerkte deel van archief van de directie Financieringen, over de periode 1927–1994, met de inventarisnummers zoals opgenomen in de bijlage, de in het volgende artikel genoemde beperkingen gesteld voor een termijn van vijftig jaren gerekend vanaf het jaar van de datering van de archiefbescheiden, echter minimaal durende tot 2017 en maximaal durende tot 2045.

Artikel 2

Raadpleging van de in het vorige artikel genoemde bescheiden is slechts mogelijk nadat de directeur van het Nationaal Archief daarmee heeft ingestemd. Voor het doen van het verzoek tot instemming wordt gebruikt gemaakt van het door het Nationaal Archief voorgeschreven formulier voor toestemming tot raadpleging van niet-openbare archieven.

Artikel 3

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt gepubliceerd.

De

Minister

van Financiën,
namens deze:
, de

plv. secretaris-generaal

,

A.S.M. Koeleman

Bijlage

Inv.Nr.

Sluitingsjaar dossier

Aantal jaren beperkt

Beperkt tot 1 januari

137

1966

50

2017

117

1973

50

2023

118

1974

50

2024

119

1974

50

2024

120

1975

50

2025

121

1975

50

2025

122

1976

50

2025

123

1976

50

2026

124

1977

50

2027

125

1977

50

2027

126

1978

50

2028

127

1978

50

2028

128

1978

50

2028

129

1978

50

2028

130

1978

50

2028

131

1979

50

2029

132

1979

50

2029

133

1979

50

2029

134

1980

50

2030

135

1980

50

2030

136

1980

50

2030

138

1984

50

2035

139

1985

50

2036

140

1990

50

2041

104

1991

50

2042

105

1994

50

2045

141

1994

50

2045