Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten[Regeling vervallen per 28-12-2009.]

Geldend van 28-12-2007 t/m 27-12-2009

Wet van 20 december 2007, houdende wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in verband met wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten (Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen te wijzigen in verband met de verhoging van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten naar 75% en in verband met de uitsluiting van de wachttijd in situaties waarin heropening of verhoging van de arbeidsongeschiktheidsuitkering voortvloeit uit de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I. Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen [Vervallen per 28-12-2009]

[Red: Wijzigt de Wet financiering sociale verzekeringen.]

Artikel II. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen [Vervallen per 28-12-2009]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.]

Artikel III. Wijziging van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten [Vervallen per 28-12-2009]

[Red: Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]

Artikel IV. Wijziging van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering [Vervallen per 28-12-2009]

[Red: Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]

Artikel IVA. Wijziging van de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen [Vervallen per 28-12-2009]

[Red: Wijzigt de Invoeringswet nieuwe en gewijzigde arbeidsongeschiktheidsregelingen.]

Artikel V. Inwerkingtreding [Vervallen per 28-12-2009]

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst met dien verstande dat:

Artikel VI. Citeertitel [Vervallen per 28-12-2009]

Deze wet wordt aangehaald als: Wet verhoging uitkeringshoogte arbeidsongeschiktheidswetten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te 's-Gravenhage, 20 december 2007

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin