Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Aanpassingsbesluit Wet op het financieel toezicht[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2007 t/m 31-12-2008

Besluit van 21 november 2006, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Wet op het financieel toezicht (Aanpassingsbesluit Wet op het financieel toezicht)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 3 juli 2006, FM 2006-1545 M, Generale Thesaurie, Directie Financiële Markten, Afdeling Algemeen en Internationaal;

Gelet op

– artikel 1a, eerste lid, onderdeel e, en tweede lid, van de Wet Nationale ombudsman;

– artikel 1a, eerste lid, onderdeel d, en tweede lid, van de Wet openbaarheid van bestuur;

– de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

– de Kieswet;

– artikel 39, eerste lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;

– de artikelen 1, tweede lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, 16, tweede lid, 27, eerste lid, onderdeel i, en vijfde lid, en 46, van de Wet bevordering integriteitbeoordelingen door het openbaar bestuur;

– de artikelen 18, eerste lid, 35, eerste lid, en 42, eerste lid, van de Mededingingswet;

– de artikelen 8, eerste lid, 10, tweede lid, 12, 14, 15, eerste lid en tweede lid, 16, 17, eerste en vierde lid, 18 vierde lid, onderdeel c, 19, tweede en vierde lid, 20, eerste lid, en 27, van de Handelsregisterwet 1996;

– artikel 2, van de Kaderwet verstrekking financiële middelen EZ;

– artikel 15.12, eerste lid, van de Wet milieubeheer;

– artikel 3, van de Kaderwet verstrekking EZ subsidies;

– de artikelen 11 en 34a, van de Wet op de loonbelasting 1964;

– de artikelen 4, 7, 33 en 34, van de Wet op de loonbelasting 1964;

– de artikelen 2, eerste lid, en 3, van de Sanctiewet 1977;

– de artikelen 2.5, 2.6, 3.11, 3.83, 3.126, 3.127, 4.25, 5.7, 5.22, 5.23, 6.25, 7.6, 10.8 en 10.9, van de Wet inkomstenbelasting 2001;

– artikel 32, aanhef en onder a en c, en op artikel 34, eerste lid, van de Comptabiliteitswet;

– artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 7°, en onderdeel b, onder 9°, en artikel 6, onderdeel d, onder 9°, van de Wet identificatie bij dienstverlening;

– artikel 1, eerste lid, onderdeel a, onder 10°, en artikel 9, tweede lid, onderdeel g, van de Wet melding ongebruikelijke transacties;

– de artikelen 3, tweede lid, onder f, 4, tweede lid, 5, tweede lid, en 8, tweede lid, van de Wet documentatie vennootschappen;

– artikel 391 lid 4 en 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

– artikel 631, derde lid, onderdeel c en d, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

– de artikelen 1, onder e, 3, 5, tweede lid, 6, derde lid, 7, tweede lid, 9, derde lid, 13, eerste en vierde lid, 14, onder e, 16, eerste lid, onder c, 17, 18, eerste tot en met derde lid, 19 en 25, eerste lid, van de Wet politieregisters;

– artikel 7, derde lid, van de Wet medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen;

– artikel 10 van Richtlijn 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod en artikel 391 lid 5 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;

– de artikelen 34, vijfde lid, 36, tweede lid, 40, eerste lid, 44, 49, 50, tweede lid, 53, eerste lid, 54, vierde en vijfde lid, 56, eerste lid, 75, eerste en vierde lid, onderdeel c, en 76, eerste lid, van de Flora- en faunawet;

– artikel 66a, derde lid, van de Algemene nabestaandenwet;

– artikel 2, achtste lid, 2b, vijfde lid, 2c, tweede lid, artikel 9a, vierde lid, artikel 9d, artikel 28 en artikel 32, negende lid, van de Pensioen- en spaarfondsenwet;

– artikel 59, derde lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling;

artikel 12c, vijfde lid, van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen;

– artikel 13, derde lid, van de Wet verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000;

– artikel 13, vijfde lid, artikel 73, zevende lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

artikel 7 van de Invoeringswet Wet werk en bijstand;

– artikel 31a, vijfde lid, van de Wet op de ondernemingsraden;

– de artikelen 11, derde en vierde lid, 20, 22, vijfde lid, 32, tweede en derde lid, 34, derde lid, en 89, vijfde lid, van de Zorgverzekeringswet;

– artikel 8.44, van de Wet Milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 13 juli 2006, no. W06.06.0266/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 1 november 2006, FM 2006-02506 M;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Hoofdstuk 1. Ministerie van Algemene Zaken [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel I [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit bestuursorganen WNo en Wob.]

Hoofdstuk 2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Kiesbesluit.]

Artikel IV [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit artikel 39 WIV 2002.]

Artikel V [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit BIBOB.]

Hoofdstuk 3. Ministerie van Economische Zaken [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel VI [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit gegevensverstrekking Mededingingswet.]

Artikel VII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Handelsregisterbesluit 1996.]

Artikel VIII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997.]

Artikel IX [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit borgstelling scheepsnieuwbouw.]

Hoofdstuk 4. Ministerie van Financiën [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel X [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit bedrijfsspaarregelingen.]

Artikel XI [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.]

Artikel XII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit melding transacties financiering terrorisme.]

Artikel XIII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit inkomstenbelasting 2001.]

Artikel XIV [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit kasbeheer 1998.]

Artikel XV [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit Wet melding ongebruikelijke transacties en Wet identificatie bij dienstverlening.]

Artikel XVI [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere regeling Lloyd's Underwriters.]

Hoofdstuk 5. Ministerie van Justitie [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel XVII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit documentatie vennootschappen.]

Artikel XVIII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Vaststellingsbesluit nadere voorschriften inhoud jaarverslag.]

Artikel XIX [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit fondsen en spaarregelingen.]

Artikel XX [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit politieregisters.]

Artikel XXI [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit verplichte verzekering bij medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen.]

Artikel XXII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn.]

Hoofdstuk 6. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel XXIII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Jachtbesluit.]

Hoofdstuk 7. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel XXIV [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit ex artikel 66a ANW.]

Artikel XXV [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit pensioentoezegging.]

Artikel XXVI [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit staten pensioenfondsen.]

Artikel XXVII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit SUWI.]

Artikel XXVIII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit actuariële en bedrijfstechnische nota.]

Artikel XXIX [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit gelijke behandeling bij pensioenen.]

Artikel XXX [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Vrijstellingsbesluit Wet Bpf 2000.]

Artikel XXXI [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.]

Artikel XXXII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit verstrekking financiële informatie aan ondernemingsraden 1985.]

Artikel XXXIII [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit minimumbedrag eigen vermogen pensioenfondsen.]

Artikel XXXIV [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit verstrekking niet-vertrouwelijke gegevens pensioenfondsen.]

Hoofdstuk 8. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel XXXV [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Besluit zorgverzekering.]

Hoofdstuk 9. Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel XXXVI [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt het Vuurwerkbesluit.]

Hoofdstuk 10. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel XXXVII [Vervallen per 01-01-2009]

De artikelen van dit besluit treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel XXXVIII [Vervallen per 01-01-2009]

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanpassingsbesluit Wet op het financieel toezicht.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 21 november 2006

Beatrix

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de twintigste december 2006

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin