Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 01-07-2006 t/m 30-06-2008

Rijkswet van 16 februari 2006 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 ter implementatie van de richtlijn inzake handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is, ter uitvoering van de Richtlijn nr. 2004/48/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 29 april 2004 betreffende de handhaving van intellectuele-eigendomsrechten (PbEG L 195) de Rijksoctrooiwet 1995 te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I [Vervallen per 01-07-2008]

[Red: Wijzigt de Rijksoctrooiwet 1995.]

Artikel II [Vervallen per 01-07-2008]

[Red: Wijzigt de Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake verlening Europese octrooien, enz.]

Artikel III [Vervallen per 01-07-2008]

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Artikel IV [Vervallen per 01-07-2008]

Deze rijkswet wordt aangehaald als: Wijziging Rijksoctrooiwet 1995 in verband met implementatie richtlijn handhaving intellectuele-eigendomsrechten.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te ’s-Gravenhage, 16 februari 2006

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de veertiende maart 2006

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner