Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling Eurostarsprojecten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 30-07-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 20 december 2007, nr. WJZ 7155158, houdende regels voor het verstrekken van subsidies voor Eurostarsprojecten (Subsidieregeling Eurostarsprojecten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Begripsomschrijvingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. kaderregeling: Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

  • b. Eurostars Programma: het gezamenlijke Eurostars Programma van EUREKA en de Europese Unie, inhoudend een internationaal Europees stimuleringsprogramma voor internationale samenwerkingsprojecten voor innovatieve ontwikkeling binnen het EUREKA-kader;

  • c. Internationaal Evaluatie Panel: panel van onafhankelijke deskundigen dat binnen het Eurostars Programma de ingediende voorstellen voor internationale samenwerkingsprojecten voor innovatieve ontwikkeling beoordeelt en rangschikt;

  • d. Eurostars High Level Group: het door de lidstaten, die deelnemen aan het Eurostars Programma, opgerichte samenwerkingsorgaan dat de rangschikking van internationale samenwerkingsprojecten door het Internationaal Evaluatie Panel goedkeurt;

  • e. Eurostarsproject: een internationaal samenwerkingsproject voor innovatieve ontwikkeling binnen het EUREKA-kader dat voldoet aan de criteria van het Eurostars Programma, waarvan de rangschikking door de Eurostars High Level Group is goedgekeurd, bestaande uit een samenhangend geheel van activiteiten van industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan;

  • f. Eurostars-samenwerkingsverband: een geen rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van ten minste twee, niet in een groep verbonden, in Nederland gevestigde partijen die een Eurostarsproject uitvoeren, welk verband is opgericht ten behoeve van de uitvoering van een Eurostarsproject;

  • g. onderzoeksorganisatie: een onderzoeksorganisatie in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

  • h. industrieel onderzoek: industrieel onderzoek in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

  • i. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01;

§ 2. Subsidieverlening [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie:

  • a. aan een in Nederland gevestigde ondernemer, MKB-ondernemer of onderzoeksorganisatie die voor eigen rekening en risico bijdraagt aan een Eurostarsproject, of

  • b. indien twee of meer binnen Nederland gevestigde partijen bijdragen aan hetzelfde Eurostarsproject, aan het door deze partijen gevormde Eurostars-samenwerkingsverband dat voor gezamenlijke rekening en risico bijdraagt aan dat Eurostarsproject.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie bedraagt

  • a. 50% van de subsidiabele kosten, voor zover zij betrekking hebben op industrieel onderzoek;

  • b. 25% van de subsidiabele kosten, voor zover zij betrekking hebben op experimentele ontwikkeling.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als subsidiabele kosten worden uitsluitend kosten in aanmerking genomen die zijn gemaakt en betaald door een in Nederland gevestigde ondernemer, onderzoeks-organisatie of Eurostars-samenwerkingsverband.

 • 2 Indien een in Nederland gevestigde aanvrager daarom verzoekt, worden in afwijking van artikel 5 van de kaderregeling de volgende subsidiabele kosten in aanmerking genomen:

  • a. de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het industriële onderzoek of de experimentele ontwikkeling toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door de subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten:

   • 1°. loonkosten voor betrokken personeel, voor zover deze rechtstreeks voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn. Het uurloon wordt berekend op basis van 1650 productieve uren per jaar;

   • 2°. de kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen;

   • 3°. de kosten van het gebruik van bestaande machines en apparatuur van de deelnemerskosten van speciaal voor het Eurostarsproject aan te schaffen machines en apparatuur. Eventuele restwaarde van speciaal voor het Eurostarsproject aangeschafte apparatuur wordt in mindering gebracht op de subsidiabele kosten;

   • 4°. aan derden verschuldigde kosten;

   • 5°. kosten van buitenlandstages;

   • 6°. kosten van octrooiaanvraag van onderzoeksorganisaties en MKB-ondernemers;

   • 7°. kosten inzake kennisoverdracht en verankering;

  • b. een opslag voor overige algemene kosten van 50 procent van de in onderdeel a, onder 1°, bedoelde kosten.

 • 3 Voor de directe loonkosten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, wordt uitgegaan van gemiddelde uurtarieven per categorie bij het onderzoek betrokken personeel.

 • 4 De kosten, bedoeld in dit artikel, worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien de subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.

 • 5 Indien geen loonkosten als bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, onder 1°, worden gemaakt, maar niettemin arbeid ten behoeve van het Eurostarsproject wordt verricht, wordt voor de berekening van de subsidiabele kosten uitgegaan van een uurtarief van € 35.

 • 6 Subsidiabele kosten worden slechts in aanmerking genomen voor zover ze na aanvang van het Eurostarsproject zijn gemaakt en betaald of, indien indiening van de aanvraag tot verlening van subsidie plaatsvindt na aanvang van het project, voor zover ze na de indiening van die aanvraag zijn gemaakt en betaald.

 • 7 Indien overeenkomstig het tweede lid de in dit artikel genoemde subsidiabele kosten in aanmerking worden genomen, voert de subsidieontvanger in afwijking van artikel 29, eerste lid, onderdeel c, van de kaderregeling een administratie die is gerelateerd aan de kostensoorten, genoemd in dit artikel, waaruit te allen tijde op eenvoudige een duidelijke wijze de gemaakte en betaalde kosten kunnen worden afgeleid.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Bij Ministeriële regeling worden andere perioden vastgesteld waarin aanvragen voor een subsidie voor een Eurostarsproject kunnen worden ingediend.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Bij Ministeriële regeling wordt een subsidieplafond vastgesteld voor het verlenen van subsidies op aanvragen, die worden ontvangen in een periode als bedoeld in artikel 5, tweede lid.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 De aanvraag gaat vergezeld van:

  • a. het projectplan van het Eurostarsproject;

  • b. een kopie van de aan de deelnemers toegezonden goedkeuring met rangschikking door de Eurostars High Level Group van het Eurostars project;

  • c. een begroting voor het project, bedoeld in onderdeel a;

  • d. de overeenkomst, waarin de samenwerking tussen de deelnemers aan het Eurostarsproject is geregeld;

  • e. andere bescheiden, overeenkomstig hetgeen in het aanvraagformulier is vermeld.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In aanvulling op artikel 15, onderdelen a, b en c, van de kaderregeling beslist de Minister in elk geval afwijzend op een subsidieaanvraag indien:

  • a. het Eurostarsproject minder dan 20 punten heeft gekregen van het International Evaluation Panel;

  • b. het Eurostarsproject een onvoldoende score voor een criterium heeft gekregen van het International Evaluation Panel;

  • c. aannemelijk is dat het Eurostarsproject, voor zover het door een Nederlandse onderneming, MKB-onderneming, onderzoeksorganisatie of een Eurostars-samenwerkingsverband wordt uitgevoerd, ook zonder de subsidie zonder belangrijke vertraging zou worden uitgevoerd;

  • d. aannemelijk is dat het Eurostarsproject geen doorgang kan vinden om redenen die samenhangen met omstandigheden in de andere deelnemende landen van het Eurostarsproject of met financiële of technische problemen van een van de deelnemende parttijen in een ander deelnemend land.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2009]

De Minister rangschikt de aanvragen overeenkomstig de door de Eurostars High Level Group vastgestelde rangschikking.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2009]

De Minister geeft een beschikking binnen 6 weken na de laatste dag van een periode als bedoeld in artikel 4.

§ 3. Voorschotten [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Het aanvraagformulier voor een voorschot is opgenomen in bijlage 2 bij deze regeling.

§ 4. Subsidievaststelling [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Het aanvraagformulier voor de subsidievaststelling is opgenomen in bijlage 3.

§ 5. Verplichtingen van de subsidie-ontvanger [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Aan de subsidieverlening zijn, voor zover daarbij niet anders bepaald, voor alle subsidie-ontvangers de in de artikelen 14 tot en met 16 opgenomen verplichtingen verbonden, met dien verstande dat de in artikel 15 opgenomen verplichtingen slechts gelden voor de subsidie-ontvanger die als indiener van de aanvraag om subsidie in de zin van deze regeling is opgetreden.

 • 2 De in de artikelen 14 en 15 opgenomen verplichtingen gelden tot de dag waarop de subsidie wordt vastgesteld. De in artikel 16 opgenomen verplichtingen blijven van kracht tot vijf jaren na dat tijdstip.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie-ontvanger voert het Eurostarsproject in Nederland uit, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de Minister voor gedeeltelijke uitvoering buiten Nederland.

 • 2 Aan een ontheffing als bedoeld in het eerste lid kunnen voorschriften worden verbonden.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2009]

In afwijking van artikel 30, eerste lid, van de kaderregeling brengt de subsidie-ontvanger steeds, behoudens voorafgaande schriftelijke ontheffing van de Minister, na afloop van een periode van zes maanden aan de Minister schriftelijk verslag uit omtrent de uitvoering van het Eurostarsproject, met inbegrip van een vergelijking van die uitvoering met het projectplan en de bij de subsidieverlening vermelde raming van de projectkosten.

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op artikel 33, eerste tot en met derde lid, van de kaderregeling draagt een onderzoeksorganisatie die deel uitmaakt van een Eurostars-samenwerkingsverband uitsluitend kennis of andere resultaten uit een Eurostarsproject over aan een ondernemer die deelneemt in hetzelfde samenwerkingsverband, indien aan tenminste een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • a. de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project;

 • b. de resultaten waaraan geen intellectueleeigendomsrechten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die uit de activiteiten van de onderzoeksorganisatie voortvloeien, worden volledig aan de onderzoeksorganisatie toegekend;

 • c. de onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de onderzoeksorganisatie in het kader van het project uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemingen. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de onderzoeksorganisatie worden op deze compensatie in mindering gebracht.

§ 6. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang 1 maart 2008.

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Eurostarsprojecten-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst, met uitzondering van de bijlagen, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, te Den Haag.

Den Haag, 20 december 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag.]

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag.]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag.]