Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Bijstellingsregeling 2008

Geldend van 15-02-2008 t/m heden

Bijstellingsregeling 2008

Artikel I

  • 1 Voor de berekening van de bij het begin van het kalenderjaar 2008 toe te passen tabelcorrectiefactor als bedoeld in artikel 10.2 van de Wet IB 2001 worden als prijsindexcijfers over de dertigste tot en met vijfentwintigste aan het kalenderjaar voorafgaande maand in aanmerking genomen de prijsindexcijfers van de reeks 2000 = 100, vermenigvuldigd met de verhouding van de prijsindexcijfers van 2006 van de reeks 2006 = 100 tot de prijsindexcijfers van 2006 van de reeks 2000 = 100 en worden als prijsindexcijfers over de vierentwintigste tot en met de negentiende aan het kalenderjaar voorafgaande maand in aanmerking genomen de prijsindexcijfers van de reeks 2006 = 100.

  • 2 Voor de berekening van de bij het begin van het kalenderjaar 2008 toe te passen factor i h als bedoeld in artikel 10.3 van de Wet IB 2001 wordt als indexcijfer van de woninghuren over juli van het tweede voorafgaande kalenderjaar in aanmerking genomen het indexcijfer over die maand zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gepubliceerd in de eerste publicatie van het indexcijfer van de woninghuren over juli van het voorafgaande kalenderjaar.

  • 3 Voor de berekening bij het begin van het kalenderjaar 2008 van het bedrag ter vervanging van het in de artikelen 3.97 en 3.114 vermelde bedrag, zoals bepaald in artikel 10.6 van de Wet IB 2001, wordt als indexcijfer van de woninghuren over juli van het tweede voorafgaande kalenderjaar in aanmerking genomen het indexcijfer over die maand zoals dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek is gepubliceerd in de eerste publicatie van het indexcijfer van de woninghuren over juli van het voorafgaande kalenderjaar.

Artikel II

[Red: Wijzigt de Wet inkomstenbelasting 2001.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Successiewet 1956.]

Artikel VI

[Red: Wijzigt de Kostenwet invordering rijksbelastingen.]

Artikel VII

[Red: Wijzigt de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen.]

Artikel VIII

[Red: Wijzigt het Uitvoeringsbesluit kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel IX

[Red: Wijzigt de Uitvoeringsregeling kostenverrekening en gegevensuitwisseling Wet waardering onroerende zaken.]

Artikel X

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

  • 2 Deze regeling wordt aangehaald als: Bijstellingsregeling 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

staatssecretaris

van Financiƫn,

J.C. de Jager