Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 01-01-2009.][Regeling vervallen per 01-01-2014.]

Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2013

Wijzigingsbesluit Beleidsregels CWI inzake uitvoering Wet arbeid vreemdelingen per 1 januari 2008

De Raad van bestuur van de Centrale organisatie Werk en Inkomen,

Overwegende dat Paragraaf 19 van de Uitvoeringsregels Wav, de mogelijkheid biedt dat de Raad van bestuur voor bepaalde categorieën functies besluit dat de verplichte vacaturemelding als bedoeld in artikel 8, eerste lid onder b, van de Wav, gedurende een termijn van maximaal zes maanden achterwege blijft, indien zij van oordeel is dat prioriteitgenietend aanbod niet bij de centra voor werk en inkomen als werkzoekend is geregistreerd, noch op korte termijn geregistreerd zal worden;

Gelet op artikel 1 van het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2002, 3) waarin de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de uitvoering van de Wav heeft opgedragen aan de Centrale organisatie werk en inkomen;

Gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2014]

Onder verwijzing naar paragraaf 19 van de Uitvoeringsregels Wav behorende bij het Delegatie- en uitvoeringsbesluit Wav (Stcrt. 2000, 210) en paragraaf 3 van het Besluit tot vaststelling van de beleidsregels van de Centrale organisatie werk en inkomen inzake de uitvoering van de Wav (Stcrt. 2002, 19), wordt gedurende een periode van zes maanden, met ingang van 1 januari 2008, bij de behandeling van een aanvraag om een tewerkstellingsvergunning voor de volgende categorieën van functies de weigeringsgrond van artikel 8, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wet arbeid vreemdelingen achterwege gelaten:

  • a. hogere leidinggevende en specialistische functies met een brutosalaris van tenminste € 3.900 per maand;

  • b. coaches sport;

  • c. sporters;

  • d. artiesten en hun noodzakelijke ondersteunende functionarissen.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2014]

Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2008.

Amsterdam, 27 november 2007

Centrale organisatie werk en inkomen, De

voorzitter Raad van Bestuur

,

R. de Groot