Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normen studiefinanciering 2008[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 december 2007, nr. SFB/DIR/2007/27489, houdende het vaststellen van de normbedragen in de Wet studiefinanciering 2000 (Regeling normen studiefinanciering 2008)

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Indexcijfers [Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 Voor de toepassing van artikel 17, eerste lid, van het besluit wordt onder indexcijfer van de CAO-lonen verstaan de reeks ‘CAO-lonen per maand inclusief bijzondere beloningen’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

  • 2 Voor de toepassing van artikel 17, tweede lid, van het besluit wordt onder consumentenprijsindex verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die is berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek en is gepubliceerd in het Statistisch Bulletin.

Artikel 3. Aanpassing vrije voet eigen inkomsten studerende [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 4. Aanpassing normbedragen [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 5. Aanpassing hoogte lening [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Wet studiefinanciering 2000.]

Artikel 6. Vaststelling rentepercentages voor 2008 [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7. Wijziging Regeling studiefinanciering 2000: aanpassing maximale verrekenbedrag [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Regeling studiefinanciering 2000.]

Artikel 8. Indexering en wijziging Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 1 De financiële ondersteuning bedoeld in artikel 9, eerste lid, bedraagt naar de maatstaf van 1 januari 2008 € 370,83 per kalendermaand.

  • 2 [Red: Wijzigt de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002.]

  • 3 [Red: Wijzigt de Regeling stimulering internationale mobiliteit volledige hoger onderwijsopleidingen 2002.]

Artikel 9. Inwerkingtreding en vervaldatum [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008 en werkt voor wat betreft artikel 8, tweede en derde lid, terug tot en met 1 september 2007. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2009.

Artikel 10. Citeertitel [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normen studiefinanciering 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk