Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen[Regeling vervallen per 01-10-2010.]

Geldend van 22-10-2008 t/m 30-09-2010

Besluit van 12 december 2007 tot wijziging van het besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 november 2007, nr. 2007-0000498212;

Gelet op artikel 5, tweede lid, van de Brandweerwet 1985 en artikel 19, tweede lid, van de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;

De Raad van State gehoord (advies van 5 december 2007, nr. W04.07.0446/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 december 2007, nr. 2007-0000529270;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I [Vervallen per 01-10-2010]

[Red: Wijzigt het Besluit doeluitkering bestrijding van rampen en zware ongevallen.]

Artikel II [Vervallen per 01-10-2010]

Artikel III [Vervallen per 01-10-2010]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 12 december 2007

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst

Uitgegeven de achtentwintigste december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin