Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven luchtvaart 2008

Geldend van 01-01-2017 t/m heden

Regeling tarieven luchtvaart 2008

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • AeMC: luchtvaartgeneeskundig centrum als bedoeld in bijlage VII bij verordening (EU) nr. 1178/2011 (Aero-medical centre);

 • AME: luchtvaart medische keuringsarts als bedoeld in bijlage IV bij verordening (EU) nr. 1178/2011(Aero-medical examiner);

 • ATO: erkende opleidingsorganisatie als bedoeld in bijlage I bij verordening (EU) nr. 1178/2011 (Approved Training Organisation);

 • uurtarief: hoogte van de vergoeding per uur per persoon met betrekking tot werkzaamheden als bedoeld in deze regeling;

 • vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • verordening (EU) nr. 965/2012: verordening van de Commissie van 5 oktober 2012 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures voor vluchtuitvoering, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad (PbEU L 296);

 • verordening (EG) nr. 3922/1991: verordening van de Raad van 16 december 1991 inzake de harmonisatie van technische voorschriften en administratieve procedures op het gebied van de burgerluchtvaart;

 • verordening (EU) nr. 139/2014: verordening van de Commissie van 12 februari 2014 tot vaststelling van eisen en administratieve procedures met betrekking tot luchtvaartterreinen, overeenkomstig Verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees parlement en de Raad (PbEU L 44);

 • verordening (EU) nr. 2015/445: verordening van de Commissie van 17 maart 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1178/2011 voor wat de technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerluchtvaartuigen betreft (PbEU L 74);

 • verordening (EU) nr. 2015/1088: verordening van de Commissie van 3 juli 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot een versoepeling van de onderhoudsprocedures voor luchtvaartuigen voor de algemene luchtvaart (PbEU L 176);

 • verordening (EU) nr. 2015/1536: verordening van de Commissie van 16 september 2015 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1321/2014 met betrekking tot aanpassing van de regels voor permanente luchtwaardigheid aan Verordening (EG) nr. 216/2008, kritische onderhoudstaken en toezicht op de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen.

Artikel 2

 • 1 In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra een aanvraag is ontvangen. Een beslissing op een aanvraag waaraan een vast tarief is verbonden wordt genomen, nadat gebleken is dat de verschuldigde vergoeding betaald is.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

Artikel 3

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde uitgevoerde handelingen of werkzaamheden en die ter plaatse worden uitgevoerd, worden – voor zover deze op uurbasis worden verricht – in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Tarieven

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

§ 2.1.1. Luchtvarenden

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2014]

Artikel 5

 • 1 Voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de Minister van Infrastructuur en Milieu een vast tarief van € 230 verschuldigd.

 • 2 Voor het afleggen van de schriftelijke theorie-examens ATPL, CPL, IR (A/H), EIR, PPL (A/H), LAPL, OPPL, RT en Military Bridge zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Examen ATPL

  € 149,45

  Examen CPL

  € 149,45

  Examen IR (A/H)

  € 149,45

  Examen EIR

  € 100,70

  Examen PPL (A/H)

  € 100,70

  Examen LAPL

  € 100,70

  Examen OPPL

  € 100,70

  Examen RT

  € 100,70

  Examen Military Bridge

  € 200,60

Artikel 5a

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat voor examinator als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011, is een vast tarief verschuldigd van € 300.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de verlenging van de geldigheidsduur van een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een vast tarief verschuldigd van € 237.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor bijschrijving op een certificaat als bedoeld in het eerste lid, is een vast tarief verschuldigd van € 73.

Artikel 6

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. ATPL;

  • b. CPL;

  • c. MPL (A), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 515.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. PPL;

  • b. BPL, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in de verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 495.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. RPL;

  • b. CPL FB, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, of

  • c. LAPL(A);

  • d. LAPL(H), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen als bedoeld in de verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 495.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in verordening (EU) nr. 1178/2011, niet zijnde de bevoegdverklaring RT of LPE, is een vast tarief verschuldigd van € 104.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte dan wel voor de verlenging of hernieuwde afgifte van een instructeurbevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart of een certificaat als instructeur als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 133.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bevoegdverklaring RT en een bevoegdverklaring LPE met de bijbehorende taalvaardigheid als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en in verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 53.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor validatie, conversie van bewijzen van bevoegdheid en aanvaarding van klasse en typebevoegdverklaringen als bedoeld in bijlage 3 van verordening (EU) nr. 1178/2011 is een vast tarief verschuldigd van € 61.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor de conversie van een door de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart afgegeven LAPL in het eenmalige bulkproces tussen de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Luchtvaart en de minister geldt een vast tarief van € 12 voor de LAPL (S) en de LAPL (B).

 • 10 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen, verlenging, hernieuwde afgifte of wijziging van een LAPL (S) of LAPL (B) is een vast tarief verschuldigd van € 59.

 • 12 Voor de behandeling van een aanvraag om afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een op een RPA-L te vermelden bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is, in afwijking van het vierde lid, een vast tarief verschuldigd van € 88.

Artikel 6a

Ter uitvoering van de internationale afspraken tussen de Federal Aviation Administration en de EASA bedoeld in artikel 36a van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, is voor de behandeling van een aanvraag voor afgifte van een verklaring strekkende tot de verificatie van de geldigheid van het bewijs van bevoegdheid van de aanvrager en de bevestiging dat de aanvrager de houder is van dat bewijs van bevoegdheid ten behoeve van de hernieuwde afgifte van een Federal Aviation Administration pilot certificate een vast tarief verschuldigd van € 59.

Artikel 7

De in tabel 1 genoemde vaste tarieven zijn verschuldigd voor:

 • a. de behandeling van een aanvraag voor een medisch certificaat als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 dan wel een medische verklaring, inhoudende het door de minister afgeven of weigeren van een medisch certificaat dan wel medische verklaring;

 • b. de afgifte van een duplicaat van een medisch certificaat, een medische verklaring of een medisch dossier, en

 • c. het doorsturen van een medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit.

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaring of medisch certificaat

€ 84

Afgifte duplicaat medische verklaring of medisch certificaat

€ 34

Afgifte duplicaat medisch dossier, in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 0,26

per pagina

Doorsturen medisch dossier, in verband met conversie van een bewijs van bevoegdheid, door of naar een andere bevoegde autoriteit

€ 52

Artikel 8

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag om certificatie van een AeMC of AME zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Initiële afgifte

  Verlenging

  Wijziging

  Hernieuwde afgifte

  Certificatie AeMC

  € 2.935

     

  € 278

  Extra vestigingsplaats AeMC

  € 927

     

  € 278

  Extra vestigingsplaats zelfstandig AME

  € 927

  € 278

  € 278

  € 278

  Certificatie AME

  € 295

  € 278

  € 278

  € 278

  Certificatie zelfstandig AME

  € 2.164

  € 278

  € 278

  € 278

  Uitbreiden certificatie AME tot de verlenging en hernieuwde afgifte van medische certificaten klasse 1

  € 82

       

  Goedkeuring wijziging toepassingsgebied certificaat of goedkeuringsvoorwaarden zelfstandig AME of AME (per wijzigingsaanvraag)

     

  € 82

  € 82

  Goedkeuring wijziging(en) in organisatie AeMC voor welke vooraf goedkeuring is vereist (per wijzigingsaanvraag)

     

  € 278

  € 278

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag om autorisatie van een geneeskundige instantie of geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Autorisatie geneeskundige instantie

  € 2.164

  € 278

  Extra vestigingsplaats geneeskundige instantie/zelfstandig geneeskundige

  € 927

  € 278

  Autorisatie geneeskundige

  € 295

  € 278

  Autorisatie zelfstandig geneeskundige

  € 2.164

  € 278

§ 2.1.2. Onderhoudstechnici

Artikel 9

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een vast tarief van € 511 verschuldigd.

Artikel 10

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML of een Part-66-AML, met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen, de afgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of een Part-66-AML of de verlenging of de wederafgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of Part-66-AML zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  • a. AML € 96;

  • b. Part-66-AML € 139.

 • 2 Voor de vernieuwing van het document, waarop de in het eerste lid genoemde bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven, om andere redenen dan in het eerste lid genoemd, is een vast tarief van € 96 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring ten behoeve van derden ter bevestiging van het in bezit zijn van een geldig AML of Part-66-AML of de daaraan ten grondslag liggende kennis- en ervaringseisen is een vast tarief verschuldigd van € 142.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking waarin wordt vastgelegd voor welke kennis- en ervaringseisen vrijstelling wordt verleend ten behoeve van de afgifte van een AML of Part-66-AML is een vast tarief verschuldigd van € 142.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een JAA Form 27 JAA-NAA attestation for conversion of privileges is een vast tarief verschuldigd van € 142.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring van een persoonsgebonden privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EU) nr. 1321/2014 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt, is een vast tarief verschuldigd van € 1.483.

§ 2.1.3. Luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers

Artikel 10a

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet luchtverkeersleider inclusief wijzigingen, leerling-luchtverkeersleider in opleiding en brevet FISO is een vast tarief verschuldigd van € 45.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet ASO is een vast tarief verschuldigd van: € 45.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

§ 2.2.1. Luchtvarenden

Artikel 11

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en herafgifte van een registratie van een opleidings- en trainingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Registratie opleidingsinstelling (basistarief)

  € 278

  € 278

  Opleidingsmodule RFI

  € 1.390

   

  Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

  € 833

   

  Opleidingsmodule RPL

  € 833

   

  Registratie opleidingsinstelling RT-only

  € 278

   

  Module radiotelefonie met standaard handboek

  € 154

   

  Module radiotelefonie zonder standaard handboek

  € 556

   
 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële afgifte van een erkenning als ATO en voor de initiële afgifte van opleidingsmodules, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving (alle categorieën luchtvaartuigen)

  Initiële afgifte

  ATO complex basistarief

  € 4.372

  ATO niet-complex basistarief

  € 3.644

  Conversie ATO niet-complex naar ATO complex en v.v.

  € 2.045

  Goedkeuring gebruik simulator, per aanvraag per simulator

  € 273

  Opleidingsmodule MPL

  € 5.559

  Opleidingsmodule integrated ATP, integrated ATP/IR, integrated CPL, integrated CPL/IR, per module

  € 2.779

  Opleidingsmodule praktijk IR

  € 1.390

  Opleidingsmodule praktijk EIR

  € 1.112

  Variant op opleidingsmodule IR, EIR

  € 419

  Opleidingsmodule FI

  € 1.390

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar

  € 833

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 951

  Opleidingsmodule praktijk CPL

  € 1.112

  Opleidingsmodule theorie CPL, IR, EIR/CB-IR, ATP, per module

  € 972

  Opleidingsmodule theorie LAPL, PPL, BPL, SPL, per module

  € 833

  Opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 973

  Variant op opleidingsmodule type rating Multi pilot aircraft

  € 419

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

  € 695

  Variant op opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft

  € 419

  Opleidingsmodule MCC theorie en praktijk

  € 695

  Opleidingsmodule ratings – night, aerobatic, towing, mountain- per module

  € 833

  Opleidingsmodule praktijk LAPL, PPL, SPL, BPL, per module

  € 833

  Opleidingslocatie, per locatie binnen Nederland (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 1.250

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie binnen de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 11.792

  Opleidingslocatie in het buitenland, per locatie buiten de EU (inclusief wijzigingen handboeken)

  € 23.584

  Taalbeoordelingsinstantie

  € 4.586

  Beperkte taalbeoordelingsinstantie (voor herbeoordeling LPE level 4)

  € 1.668

  Uitbreiding beperkte taalbeoordelingsinstantie naar volledige taalbeoordelingsinstantie

  € 2.919

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 278

  Overige aanvragen per besluit

  € 419

  Opleidingsmodule Cabin Crew Initial Training (delivery of attestation)

  € 1.875

  Praktische instructie examinatoren

  € 695

  Opleidingsmodule theorie RPA-L

  € 833

  Opleidingsmodule praktijk RPA-L

  € 833

 • 3 Voor de afgifte van de opleidingsmodule flight test rating is een door de Minister van Infrastructuur en Milieu per geval te bepalen tarief verschuldigd.

 • 4 Voor wijzigingen op in tabel 2 van dit artikel genoemde producten zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

   

  Naamwijziging (waarbij de rechtspersoon niet wijzigt)

  € 133

  Wijziging principal place of business (waarbij de rechtspersoon, de trainingsactiviteiten en/of locaties niet wijzigen)

  € 133

  Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type, geregistreerde opleidingsinstelling, per deel of subdeel

  € 139

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 437

  Wijziging gebruik van een simulator per aanvraag per simulator

  € 278

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT, CM, SM)

  € 278

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 278

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 437

  Verwijderen van een simulator van de erkenning

  € 133

  Verwijderen van een opleidingsmodule (inclusief wijziging handboeken)

  € 417

  Verzoek tot ontheffing per besluit < 2 maanden

  € 303

  Verzoek tot ontheffing ≥ per besluit 2 maanden

  € 1.442

  Verzoek tot Alternative Acceptable Means of Compliance

  € 1.091

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een kwalificatie van een FSTD als bedoeld in verordening (EU) nr. 1178/2011 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

  € 5.876

  FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

  € 5.601

  FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

  € 7.370

  FSTD-A BITD (per kwalificatie)

  € 3.685

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het vijfde lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

   

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FFS

  € 3.538

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FTD

  € 3.538

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

  € 2.653

  Wijziging, opwaardering, activatie of verplaatsing FSTD-A BITD

  € 2.210

  Wijziging operator

  € 1.041

  Herafgifte certificaat na verlies of beschadiging

  € 278

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning als ATO door een bevoegde opleidingsinstelling voor luchtvarenden voor Europese bewijzen van bevoegdheid van PPL of lager, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 6

  Omschrijving

   

  Zelfstandige ATO:

  – Goedkeuring gewijzigd handboek per deel of subdeel

  € 437

  Geformaliseerd samenwerkingsverband:

  – Goedkeuring gewijzigd (uniform)handboek opgesteld door het geformaliseerd samenwerkingsverband

  – Goedkeuring opleidingsmodule LAPL

  € 437

  € 833

  Participant geformaliseerd samenwerkingsverband

  – Goedkeuring gewijzigd handboek op basis van het reeds goedgekeurd uniform handboek

  – Goedkeuring opleidingsmodule praktijk LAPL

  € 88

  € 167

§ 2.2.2. Onderhoudstechnici

Artikel 12

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Erkenning opleidingsinstelling:

   

  – basisopleiding

  € 25.612

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

  € 28.474

  – categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

  € 39.988

  1 n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

  € 3.578

  Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

  € 4.294

  Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 6.441

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd.

  Tabel 3

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 2.190

  Bijschrijven limitation (in geval van basis- en typeopleiding)

  € 1.044

  Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd

  € 3.620

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 666

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 119

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van examens op basis van Part 66.A.45 h2 van verordening (EU) nr. 1321/2014 is een tarief verschuldigd van € 561 per examen.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van typetrainingen op basis van Part 66.B.130 van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

   

  Goedkeuring theoretisch en praktisch deel

  € 516

  Goedkeuring theoretisch deel

  € 310

  Goedkeuring praktisch deel

  € 207

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een erkenning van een opleidingsorganisatie ten behoeve van opleidingen voor platforminspecteurs op basis van ARO.RAMP.120 van bijlage II bij verordening (EU) nr. 965/2012 is een door de Minister van Infrastructuur en Milieu per geval te bepalen tarief verschuldigd.

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

Artikel 13

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het verlengen, het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een vast tarief van € 73 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3.13 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  MTOM

  Afgifte

  Verlenging

  Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

  € 251

  € 84

  Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

  € 548

  € 183

  Luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 1.882

  € 627

  In het tarief voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid is de daarvoor noodzakelijke BvL-acceptatiekeuring als bedoeld in artikel 17 van de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid, niet inbegrepen.

 • 4 Voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate als bedoeld in het Besluit luchtvaartuigen 2008 geldt hetzelfde tarief als voor het verlengen van een bewijs van luchtwaardigheid. Indien de aanvraag voor het afgeven of verlengen gelijktijdig vergezeld gaat met de aanvraag voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate wordt geen tarief geheven voor het Airworthiness Review Certificate.

 • 5 [Red: Vervallen.]

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving, een bewijs van luchtwaardigheid, een Airworthiness Review Certificate of een geluidsdocument is een vast tarief van € 99 verschuldigd.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief van € 294 verschuldigd.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de vernieuwing van een geluidscertificaat is een vast tarief van € 99 verschuldigd.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële goedkeuring van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  AMP initieel:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP initieel:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen1

  € 508

  € 715

  € 781

  € 235

  Overige luchtvaartuigen

  € 1.757

  € 2.593

  € 2.144

  € 508

  1 Toeslag in voorkomende gevallen.

  2 Al dan niet gemotoriseerd.

 • 10 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een wijziging van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  AMP wijziging:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP wijziging:

  niet aangeboden door CAMO.

  AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data2

  Beoordeling taken gebaseerd op ILT AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen1

  € 299

  € 369

  € 781

  € 235

  Overige luchtvaartuigen

  € 508

  € 715

  € 2.144

  € 508

  1 Toeslag in voorkomende gevallen.

  2 Al dan niet gemotoriseerd.

 • 11 Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor RPA’s met een totale startmassa van maximaal 150 kg is, in afwijking van het derde lid, een tarief verschuldigd van € 117.

Artikel 14

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een uurtarief van € 139 verschuldigd. Tevens wordt een vast tarief van € 144 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 14 van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, ten behoeve van een luchtvaartuig dat wordt ingezet voor niet-militaire staatsactiviteiten of diensten of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van de basisverordening, is een vast tarief van € 601 verschuldigd.

Artikel 15

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 17, derde lid, van de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid of onderzoeken ten behoeve van de afgifte van een Airworthiness Review Certificate, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.432

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.580

Artikel 16

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1

   

  – A1 line maintenance

  € 19.887

  – A1 base maintenance

  € 24.180

  – A2, A4

  € 16.308

  – A3

  € 16.308

  – B1

  € 19.887

  – B2, B3

  € 16.308

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 8.437

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 16.308

  – D

  € 14.162

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

  € 1.432

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 715

  1 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1- categorie en overige categorieën.

  2 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A- categorie en overige categorieën.

  A1 line en A1 base maintenance gelden in deze regeling als aparte classificaties.

  Tabel 3

  Omschrijving1

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 3.578

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 4.294

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 6.441

  Toeslag line stations

  € 373 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 13 x P

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.145

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.432

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 2.147

  Toeslag line stations

  € 373 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 13 x P

  Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f).

  € 2.444

  Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor de airworthiness review voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(g).

  € 2.444

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  P = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie

  N = het aantal line stations

  Indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag van een onderhoudserkenning als bedoeld in het derde en vierde lid, een aanvraag voor afgifte of wijziging en herafgifte betreft van een erkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EU) nr. 1321/2014, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 4) en een aanvullend tarief (tabellen 5 en 6):

  Tabel 4

  Omschrijving1

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

   

  – A2, A4

  € 12.201

  – A3

  € 12.201

  – B1

  € 14.877

  – B2, B3

  € 12.201

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 6.289

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 12.201

  – D

  € 10.584

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 5

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per aanvullende classificatie

  € 536

  Tabel 6

  Omschrijving1

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 859

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.073

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.610

  Toeslag line stations

  € 274 x N

  Toeslag privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(e).

  € 2.444

  Toeslag privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part M.A.615(f).

  € 2.444

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  N = het aantal line stations

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 7

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

  Part MAF erkenning

  Bijschrijving aanvullende classificatie1

  € 2.190

  € 1.474

  € 1.081

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

  € 2.190

  € 1.474

  € 1.081

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  € 3.620

  € 2.610

  € 1.940

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  Bijschrijven line station (per line station).

  Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

  € 1.044

  € 759

  € 543

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 666

  € 487

  € 354

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 119

  € 119

  € 119

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate of het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review voor ELA 1-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(f) of Part M.A.615(e).

   

  € 2.444

  € 2.444

  Bijschrijven privilege voor het opstellen en laten goedkeuren van onderhoudsprogramma’s voor ELA 2-luchtvaartuigen die geen commerciële activiteiten uitvoeren, conform Part 145.A.75(g) of Part M.A.615(f).

   

  € 2.444

  € 2.444

  1 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief als bedoeld in de tabellen 1 en 4 van dit artikel getarifeerd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor een 14 CFR Part 145 Repair Station Approval, een CAR 573 Maintenance Organization Award en een RBAC 145 Maintenance Organization Approval zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 7a

  Omschrijving

     

  Aanvraag 14 CFR Part 145 Repair Station Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non – A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling FAA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling FAA-supplement

  € 545

  € 545

  – Beoordeling FAA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 7b

  Omschrijving

     

  Aanvraag CAR 573 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling TCCA-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling TCCA-supplement

  € 273

  € 273

  – Beoordeling TCCA-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Tabel 7c

  Omschrijving

     

  Aanvraag RBAC 145 Maintenance Organization Approval:

  Tarief A1-classificatie

  Tarief non A1-classificatie

  – Initiële afgifte, alle handelingen tezamen (inclusief beoordeling ANAC-supplement)

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan de som van de in tabel 7 vermelde tarieven voor aanpassing limitations en goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  – Wijziging en verlenging, exclusief beoordeling ANAC-supplement

  € 273

  € 273

  – Beoordeling ANAC-supplement only

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  Gelijk aan het in tabel 7 vermelde tarief voor goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de herafgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf of geluidmeetbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 8

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Nationale erkenning

  € 14.162

  € 278

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde MOA of onderhoudserkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EU) nr. 1321/2014 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 8a

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1-classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1-classificatie

  Part MAF erkenning

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

  € 2.190

  € 1.474

  € 1.081

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het vierde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 9

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

  € 2.619

  Bijschrijven nieuwe c.q. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

  € 759

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.474

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 487

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 119

 • 7 Voor de behandeling van de aanvraag voor het bijschrijven van een BvL-V-bevoegdheid tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie, als bedoeld in de Regeling bewijzen van luchtwaardigheid, verbonden aan een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, de nationale erkenning voor een onderhoudsbedrijf of een AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 10

  Omschrijving

   

  Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.:

   

  – Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

  € 4.479

  – Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

  € 1.330

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EU) 748/2012 of een accoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EU) 748/2012 ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

  Tabel 11

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven ≤ 500 werknemers1

  € 24.180

  € 17.665

  – Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

  € 38.514

  € 28.087

  – Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

  € 74.273

  € 54.143

  1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

  Tabel 12

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  POA

  (Subpart G)

  Eerste afgifte

  akkoordverklaring (Subpart F)

  Herafgifte

  Toeslag per nevenlocatie1in Nederland

  € 3.578

  € 2.606

  € 278

  Toeslag per nevenlocatie1in de Europese Unie

  € 4.294

  € 3.127

  € 278

  Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

  € 6.441

  € 4.689

  € 278

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het achtste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 13

  Omschrijving

  Wijziging

  POA

  (Subpart G)

  Wijziging

  akkoordverklaring

  (Subpart F)

  Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

  € 2.190

  € 1.023

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd

  € 3.620

  € 1.857

  Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek

  € 1.044

  € 1.023

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 666

  € 325

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 119

  € 110

 • 11 Voor de behandeling van de aanvraag voor wijziging van een erkenning als bedoeld in het tiende lid is een vast tarief van € 207 verschuldigd.

 • 12 Voor het uitvoeren van conformiteitsinspecties op verzoek van de FAA of Transport Canada ingevolge de tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika en Canada gesloten luchtvaartveiligheidsovereenkomsten is een tarief verschuldigd van € 1.599.

 • 13 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor het uitvoeren van een acceptatiekeuring ten behoeve van de afgifte van een speciaal-BvL voor een RPA ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief verschuldigd van € 4.686.

 • 14 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging dan wel verlenging van een erkenning als bedoeld in het dertiende lid is een vast tarief verschuldigd van € 937.

Afdeling 2.4. Vluchtuitvoering

Artikel 17

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012, verordening (EG) nr. 3922/1991 en JAR-OPS 3, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Producten

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, >19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht1

  AOC (niet zijnde ROC)

  Basistarief 2

  € 3.1963

  € 3.8914

  € 24.318

  € 25.290

  Plus:

  Pax

  € 556

  € 556

  € 556

  € 556

  Cargo

   

  € 417

  € 556

  € 833

  Emergency Medical Service per type

   

  € 833

  € 1.668

  € 1.668

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 1.855

   

  VFR night per class/type

   

  € 278

  € 278

   

  IFR per class/type

   

  € 556

  € 556

   

  Bijschrijving:

  – Extra class/type5

  € 833

  € 833

  € 4.168

  € 8.338

  – Extra luchtvaartuig registratie van aanvraagde class/type

  € 70

  € 70

  € 139

  € 139

  – Area of operation (per area)6

   

  € 556

  € 556

  € 556

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

   

  € 2.779

  € 2.779

  € 2.779

  Special approval:6

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ Take off below specified minima

  ○ Lower than CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilising EVS

     

  € 1.236

  € 1.236

  – MNPS per type

     

  € 1.668

  € 1.668

  – RNP per type

     

  € 1.668

  € 1.668

  – RNAV7 per type

     

  € 1.236

  € 1.236

  – ETOPS per type

     

  € 1.855

  € 1.855

  – RVSM per type

     

  € 618

  € 618

  – Gevaarlijke stoffen

     

  € 1.122

  € 1.122

  – Helicopter offshore operations per type

     

  € 1.855

   

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.235

   

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 1.855

   

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 1.917

  € 1.917

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’):

  – Approval & Acceptance process or process for changes not requiring prior approval

   

  € 556

  € 1.112

  € 1.112

  – Flight time specification schemes11

     

  € 2.444

  € 2.444

  – Fatigue Risk Management system

     

  € 4.686

  € 4.686

  – Electronic Flight Bag per type

     

  € 2.223

  € 2.223

  – Steep approach per type/runway

     

  € 1.668

  € 1.668

  User approval per synthetisch trainingstoestel

     

  € 441

  € 441

  Alternative training and qualification programme per type

     

  € 4.168

  € 4.168

  – Other self-supporting operational control than home base: 8

  ○ binnen Nederland

  ○ binnen Europa

  ○ buiten Europa

   

  € 1.112

  € 2.223

  € 3.335

  € 1.112

  € 2.223

  € 3.335

  € 1.112

  € 2.223

  € 3.335

  Ontheffing / afwijking per besluit < 2 maanden9

  € 309

  € 309

  € 309

  € 309

  Ontheffing / afwijking per besluit > 2 maanden9

  € 1.474

  € 1.474

  € 1.474

  € 1.474

  Goedkeuring wet lease-out10

     

  € 417

  € 417

  1Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

  2 Voor de ‘eerste afgifte AOC (niet zijnde ROC)’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

  3 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek dan geldt een tarief van € 8.155.

  4 Het tarief geldt bij gebruik van het ILT specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het ILT specimen handboek dan geldt een tarief van € 8.833.

  5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma.

  Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

  6Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck). Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen.

  7 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

  8 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

  9 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 14 van de basisverordening en in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/1991 voor de onderdelen die nog onder deze verordening vallen.

  10 Het tarief is van toepassing op afwijkende wet lease-out operaties zoals gesteld in verordening (EU) nr. 965/2012, verordening (EG) nr. 3922/1991 en JAR-OPS 3.

  11 Dit is het basistarief voor een beoordeling van flight time specification schemes conform de regelgeving. Bij afwijkingen op de regelgeving wordt het tarief onder ‘ontheffing /afwijking per besluit > 2 maanden’ gerekend per ingediende afwijking. Op de afwijking zelf volgt geen apart besluit. Het besluit betreft het goedkeuren van het flight specification scheme.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag tot wijziging van producten als bedoeld in verordening (EU) nr. 965/2012, verordening (EG) nr. 3922/1991 en JAR-OPS 3, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Wijzigingen

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, > 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht1

  Pax

  € 556

  € 556

  € 556

  € 2.327

  Overgang van AOC (niet zijnde ROC) AtoA naar een AOC (niet zijnde ROC) AtoB9

         

  Cargo

   

  € 417

  € 556

  € 833

  Emergency Medical Service per type

   

  € 833

  € 1.668

  € 1.668

  Helicopter Emergency Medical Service per type

     

  € 1.855

   

  VFR night per class/type

   

  € 278

  € 278

   

  IFR per class/type

   

  € 556

  € 556

   

  Bijschrijving:

         

  – Extra class / type2

  € 833

  € 833

  € 4.168

  € 8.338

  – Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

  € 70

  € 70

  € 145

  € 145

  – Bijschrijving luchtvaartuig:

  registratie per dag, binnen bestaand type2

  € 145

  € 145

  € 417

  € 417

  – Extra registratie per dag

  € 70

  € 70

  € 145

  € 145

  Afschrijving class / type3

  € 278

  € 278

  € 590

  € 590

  Afschrijving luchtvaartuig:

  Registratie per dag

  € 145

  € 145

  € 278

  € 278

  Dry lease-out per dag

     

  € 441

  € 441

  Toeslag dry lease-in (goedkeuring)

     

  € 146

  € 146

  – Area of operation (per area)4

   

  € 556

  € 556

  € 556

  – Area of operation world wide in 1 aanvraag4

   

  € 2.779

  € 2.779

  € 2.779

  Special approval:4

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ○ CAT II

  ○ CAT III A or B or C

  ○ Take Off below specified minima

  ○ Lower than CAT I

  ○ Other than Standard CAT II

  ○ Approaches utilising EVS

     

  € 1.236

  € 1.236

  – MNPS, per type

     

  € 1.668

  € 1.668

  – RNP, per type

     

  € 1.668

  € 1.668

  – RNAV5, per type

     

  € 1.236

  € 1.236

  – ETOPS, per type

     

  € 1.855

  € 1.855

  – RVSM, per type

     

  € 618

  € 618

  – Gevaarlijke stoffen

     

  € 618

  € 618

  – Helicopter Offshore operations per type

     

  € 1.769

   

  – Helicopter Hoist operations per type

     

  € 1.236

   

  – Helicopter night vision imaging system operation (NVIS)

     

  € 1.855

   

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation)

     

  € 1.917

  € 1.917

  Acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’)4

  – Approval & Acceptance process or process for changes not requiring prior approval

   

  € 556

  € 1.112

  € 1.112

  – MEL revisie per type

  € 139

  € 139

  € 695

  € 695

  – Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

     

  € 2.223

  € 2.223

  – Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

     

  € 1.668

  € 1.668

  – User approval per synthetisch trainingstoestel

     

  € 441

  € 441

  – Alternative training and qualification programme per type

     

  € 4.447

  € 4.447

  – Other self-supporting operational control than home base6

  ○ binnen Nederland

  ○ binnen Europa

  ○ buiten Europa

   

  € 1.112

  € 2.223

  € 3.335

  € 1.112

  € 2.223

  € 3.335

  € 1.112

  € 2.223

  € 3.335

  Organisaties met goedgekeurd Approval & Acceptance process or process for changes not requiring prior approval:

  Goedkeuring / acceptatie handboekrevisie per subdeel van het OM (per wijzigingsaanvraag)7

     

  € 292

  € 437

  Organisaties zonder goedgekeurd Approval & Acceptance process or process for changes not requiring prior approval:

  Goedkeuring / acceptatie handboekrevisie per subdeel van het OM (per wijzigingsaanvraag)7

  € 145

  € 145

  € 437

  € 774

  Goedkeuring / acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

  € 139

  € 139

  € 417

  € 417

  Goedkeuring / acceptatie personen (AM, QM of CM, en PH’s of nominated persons), per persoon

  € 139

  € 139

  € 417

  € 417

  Goedkeuring / acceptatie overige stafleden, per persoon

  € 139

  € 139

  € 139

  € 139

  Wijziging operator naam en / of principal place of business

  € 139

  € 139

  € 139

  € 139

  Goedkeuring wet lease (in- en out)10

     

  € 417

  € 417

  Ontheffing / afwijking per besluit < 2 maanden8

  € 309

  € 309

  € 309

  € 309

  Ontheffing / afwijking per besluit > 2 maanden8

  € 1.475

  € 1.475

  € 1.475

  € 1.475

  Overige wijzigingen, per besluit

  € 278

  € 278

  € 278

  € 278

  1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

  2 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

  3 Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

  4Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck). Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen.

  5 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

  6 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

  7 Hieronder wordt verstaan alle operationele boekwerken die een afgeleide zijn van het OM (bv. OM A, OM A 1, OM B, OM C, OM D, Cabin Crew Manual, Station Manual, Quality Manual, etc) met uitzondering van de beoordeling en goedkeuring van MEL, Electronic Flight Bag, Steep approach, user approval process, Alternative Training and Qualification Programme and other self-supporting operational control than home.

  8 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd als vastgelegd in artikel 14 van de basisverordening en in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/1991 voor de onderdelen die nog onder deze verordening vallen.

  9 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief getarifeerd. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 17, eerste lid, onder noot 2.

  10 Het tarief geldt voor wet lease-in waarvoor voorafgaande goedkeuring is vereist en voor afwijkende wet lease-out operaties zoals gesteld in verordening (EU) nr. 965/2012, verordening (EG) nr. 3922/1991 en JAR-OPS 3.

Artikel 18

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAMO-erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, al dan niet behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Basisvergunning:

   

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (AOC)

  € 17.024

  – CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 10.155

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (AOC)

  € 11.299

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 6.721

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.147

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 2.147

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 4.294

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 4.294

  Toeslag > 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 6.441

  Toeslag < 5.700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 6.441

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.147

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 2.147

  Toeslag > 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 4.294

  Toeslag < 5.700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 4.294

  Toeslag > 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 6.441

  Toeslag < 5.700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 6.441

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie EU

  € 5.009

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie EU

  € 5.009

  Toeslag > 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 6.441

  Toeslag < 5.700 kg operationele locatie buiten EU

  € 6.441

  Toeslag > 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 5.726

  Toeslag < 5.700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 2.861

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de CAMO-erkenning als bedoeld in het eerste lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Vaste bedragen afhankelijk van het gewicht

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 4.194

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 2.762

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5.700 kg

  € 472

  Goedkeuring contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5.700 kg

  € 329

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 5.625

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  € 2.762

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5.700 kg.

  € 666

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg.

  Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ’group-rating’.

  € 487

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 119

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de herafgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Nationale erkenning

  € 14.162

  € 278

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde CAMO-erkenning zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

  Vaste bedragen afhankelijk van het gewicht

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 4.194

  Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

  € 2.762

Artikel 18a

Artikel 19

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet, betreffende de exploitatievergunning, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (minder dan 10 ton maximale startmassa en/of minder dan 20 stoelen aanwezig)

€ 2.948

– Grote typen luchtvaartuigen (vanaf 10 ton maximale startmassa en/of vanaf 20 stoelen aanwezig)

€ 7.731

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 146

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 295

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 4.423

Afdeling 2.5. Luchthavens

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 31-10-2009]

Artikel 22

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, met uitzondering van de eerste afgifte van een certificaat voor de luchthaven Schiphol:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 127.000

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport,

  Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 25.753

  – Wijzigingen waarvoor goedkeuring van de Inspectie Leefomgeving en Transport is vereist als bedoeld in verordening (EU) nr. 139/2014

  € 139

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 5.563

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 25.753

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a van de basisverordening zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte)

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 127.000

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 25.753

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionale betekenis

  € 5.563

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste en tweede lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

   

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 352

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 352

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 352

  – Certificaat voor burgermedegebruik van de militaire luchthavens Eindhoven en Den Helder door tussenkomst van een burgerexploitant

  € 352

Artikel 23 [Vervallen per 31-10-2009]

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

Artikel 24

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag om ontheffing te verlenen van het verbod als bedoeld in:

  • a. part 21, subpart P, van verordening (EU) nr. 748/2012 om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is (Permit to Fly), is een vast tarief verschuldigd van € 267, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan twee uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 139 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

  • b. part 21, subpart P, van verordening (EU) nr. 748/2012 voor het vaststellen van de voorwaarden voor het uitvoeren van de vlucht met een niet luchtwaardig luchtvaartuig (Approval Flight Conditions) om de luchtvaart uit te oefenen, is een vast tarief verschuldigd van € 873, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan vijf uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 139 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief;

  • c. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel a, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig, dat niet luchtwaardig is, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

   • € 213 voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg; en

   • € 873 voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg;

  • d. artikel 3.8, eerste lid, onderdeel b, van de Wet luchtvaart om de luchtvaart uit te oefenen met een luchtvaartuig dat niet is voorzien van een geldig bewijs van luchtwaardigheid, is een vast tarief verschuldigd van € 63;

  • e. artikel 16d, van de Luchtvaartwet om luchtvervoer te mogen uitvoeren zonder vergunning is een vast tarief verschuldigd van € 590;

  • f. de bij of krachtens titel 6.5 van de Wet luchtvaart gegeven regels inzake het vervoer van gevaarlijke stoffen of een wijziging van zulk een ontheffing als bedoeld in artikel 6.58, eerste respectievelijk zesde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 1.660;

  • g. artikel 8.12 van de Wet luchtvaart om objecten op te richten of te plaatsen waarvoor geen omgevingsvergunning voor een bouw- of aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of b, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

   Tabel 1

   – Obstakel(s) beneden LIB veiligheidsvlakken (geen luchtvaarttechnische studie nodig)

   € 498

   – Obstakel(s) door LIB veiligheidsvlakken (luchtvaarttechnische studie nodig) Certificaat voor luchthaven Schiphol

   € 1.470

  • h. artikel 1 van de Regeling modelvliegen is een vast tarief verschuldigd van € 62.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is een vast tarief verschuldigd van:

  • a. € 618 voor het houden van een luchtvaartvertoning,

  • b. € 14.741 voor het houden van een luchtvaartwedstrijd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een ontheffing als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de basisverordening, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

     

  Behandelingsduur aanvraag

  ≤ 5 uren

  > 5 uren additioneel per uur

  t.a.v. luchtvaartuigen

  – voor helikopters ≤ 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen ≤ 5.700 kg

  – voor helikopters > 2.700 kg en voor overige luchtvaartuigen > 5.700 kg

  € 213

  € 873

  € 139

  € 139

  t.a.v. overig

  € 873

  € 139

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag tot afwijking als bedoeld in artikel 14, zesde lid, van de basisverordening is een vast tarief verschuldigd van € 873, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan 5 uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 139 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag om gebruik te maken van een Alternative Acceptable Means of Compliance op grond van ORA.GEN.120 of ARA.GEN.120 van verordening (EU) nr. 1178/2011 en ORO.GEN.120 of ARO.GEN.120 van verordening (EU) nr. 965/2012 is een vast tarief verschuldigd van € 873, tenzij de behandeling van de aanvraag meer dan 5 uur in beslag neemt. Voor elk volgend uur zal dan een uurprijs van € 139 gerekend worden additioneel aan het vaste tarief.

Artikel 25

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden, mits voorzien van een Nederlandse registratie, worden de volgende kortingen verleend:

 • a. afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b. afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c. luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d. ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e. toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning, wijziging en verlenging: 75%;

 • f. ontheffing om luchtvervoer te mogen uitvoeren: 100%.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 27

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 28

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings