Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling tarieven luchtvaart 2008

Geldend van 01-01-2011 t/m 30-06-2011

Regeling tarieven luchtvaart 2008

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. vast tarief: hoogte van de vergoeding die niet afhankelijk is van de tijdsbesteding;

 • b. uurtarief: hoogte van de vergoeding per uur per persoon met betrekking tot werkzaamheden als bedoeld in deze regeling;

 • c. verordening (EG) 216/2008: verordening (EG) nr. 216/2008 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 februari 2008 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart en tot oprichting van een Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart, houdende intrekking van Richtlijn 91/670/EEG, Verordening (EG) nr. 1592/2002 en Richtlijn 2004/36/EG (PbEU L 79);

 • d. verordening (EG) 2042/2003: verordening (EG) nr. 2042/2003 van de Europese Commissie van 20 november 2003 betreffende de permanente luchtwaardigheid van luchtvaartuigen en luchtvaartproducten, -onderdelen en uitrustingsstukken, en betreffende de goedkeuring van bij voornoemde taken betrokken organisaties en personen (PbEU L 315).

Artikel 2

 • 1 In geval van een vast tarief wordt het bedrag binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek voldaan. Het betalingsverzoek wordt gedaan zodra een aanvraag is ontvangen. Een beslissing op een aanvraag waaraan een vast tarief is verbonden wordt genomen, nadat gebleken is dat de verschuldigde vergoeding betaald is.

 • 2 In geval van een uurtarief worden de werkzaamheden periodiek gefactureerd op basis van het werkelijk aantal bestede uren. De te betalen vergoeding wordt achteraf vastgesteld door het aantal bestede uren te vermenigvuldigen met het uurtarief. De aanvrager voldoet elke ontvangen factuur binnen 30 kalenderdagen na verzending van het betalingsverzoek.

Artikel 3

 • 1 Buitenlandse reis- en verblijfkosten die verband houden met de in deze regeling genoemde handelingen of werkzaamheden, worden tegen de werkelijke kosten in rekening gebracht en zijn separaat verschuldigd naast de in deze regeling genoemde tarieven. Binnenlandse reis- en verblijfkosten worden niet separaat in rekening gebracht.

 • 2 Reistijden die verband houden met de in deze regeling genoemde uitgevoerde handelingen of werkzaamheden en die ter plaatse worden uitgevoerd, worden – voor zover deze op uurbasis worden verricht – in rekening gebracht volgens de daarbij behorende tarieven. De in rekening te brengen reistijd voor reizen binnen Nederland bedraagt ten hoogste de duur van de werkzaamheden.

Hoofdstuk 2. Tarieven

Afdeling 2.1. Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen

§ 2.1.1. Luchtvarenden

Artikel 4

 • 1 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid en de volgende bevoegdverklaring is een vast tarief van € 138 per vak verschuldigd:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. IR.

 • 2 Voor het afleggen van theorie-examens als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 voor de volgende bewijzen van bevoegdheid is een vast tarief van € 93 per vak verschuldigd:

  • a. RPL;

  • b. PPL;

  • c. CPL (FB).

Artikel 5

Voor het afleggen van praktijkexamens en proeven van bekwaamheid als bedoeld in het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 is voor kandidaten die zich een examinator laten toedelen door de minister van Verkeer en Waterstaat een vast tarief van € 213 verschuldigd.

Artikel 6

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een:

  • a. ATPL;

  • b. CPL (uitgezonderd CPL (FB));

  • c. CFEL;

  • d. MPL (A), met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 471.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid PPL en CPL (FB) met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 453.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van bevoegdheid RPL met daarop weergegeven een of meerdere bevoegdverklaringen is een vast tarief verschuldigd van € 453.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een algemene bevoegdverklaring als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart, niet zijnde de algemene bevoegdverklaring RT of LPE, is een vast tarief verschuldigd van € 95.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een bijzondere bevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 95.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte dan wel voor de verlenging of hernieuwde afgifte van een instructeurs bevoegdverklaring voor luchtvarenden als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 122.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of hernieuwde afgifte van een RT bevoegdverklaring en de bevoegdverklaring LPE met de bijbehorende taalvaardigheid als bedoeld in het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart is een vast tarief verschuldigd van € 48.

Artikel 7

Voor de behandeling van een aanvraag voor een medische verklaring, inhoudende het afgeven of weigeren van een medische verklaring, die niet is gemandateerd aan een geautoriseerde geneeskundige instantie of zelfstandig geautoriseerde geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart en het Besluit houdende mandatering van een aantal bevoegdheden met betrekking tot de afgifte van de medische verklaring, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Afgifte

Besluit op aanvraag medische verklaringen AMS

€ 72

Afgifte duplicaat medische verklaring

€ 31

Afgifte duplicaat medisch dossier, in relatie tot de Wet bescherming persoonsgegevens

€ 0,25 per pagina

Artikel 8

Voor de behandeling van een verzoek om autorisatie van een geneeskundige instantie of geneeskundige als bedoeld in de Regeling geneeskundige instanties, geneeskundigen en medische verklaringen voor de luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Herafgifte

Autorisatie geneeskundige instantie AMC

€ 1.869

€ 252

Extra vestigingsplaats AMC

€ 801

€ 252

Autorisatie geneeskundige in dienst van een AMC

€ 267

€ 252

Autorisatie geneeskundige werkend als freelancer zonder vast AMC

€ 503

€ 252

Autorisatie zelfstandige geneeskundige

€ 1.869

€ 252

§ 2.1.2. Onderhoudstechnici

Artikel 9

 • 2 Voor het afleggen van een type-examen AML (nationaal) is een vast tarief van € 441 verschuldigd.

Artikel 10

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een AML of een Part-66-AML, met daarop weergegeven een of meer bijzondere bevoegdverklaringen, de afgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of een Part-66-AML of de verlenging of de wederafgifte van een of meer bijzondere bevoegdverklaringen behorende bij een AML of Part-66-AML zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  • a. AML € 87;

  • b. Part-66-AML € 127.

 • 2 Voor de vernieuwing van het document, waarop de in het eerste lid genoemde bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen worden weergegeven, om andere redenen dan in het eerste lid genoemd, is een vast tarief van € 87 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring ten behoeve van derden ter bevestiging van het in bezit zijn van een geldig AML of Part-66-AML of de daaraan ten grondslag liggende kennis- en ervaringseisen is een vast tarief verschuldigd van € 129.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vrijstellingsbeschikking waarin wordt vastgelegd voor welke kennis- en ervaringseisen vrijstelling wordt verleend ten behoeve van de afgifte van een AML of Part-66-AML is een vast tarief verschuldigd van € 129.

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een JAA Form 27 JAA-NAA attestation for conversion of privileges is een vast tarief verschuldigd van € 129.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een verklaring van een persoonsgebonden privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, in overeenstemming met Part M.A. 710 van verordening (EG) nr. 2042/2003 voor ELA 1 luchtvaartuigen die niet commercieel worden gebruikt, is een vast tarief verschuldigd van € 1343.

§ 2.1.3. Luchtverkeersleiders, vluchtinformatieverstrekkers en luchthaveninformatieverstrekkers

Artikel 10a

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet luchtverkeersleider inclusief wijzigingen, leerling-luchtverkeersleider in opleiding en brevet FISO is een vast tarief verschuldigd van € 42.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, verlenging of wijziging van een brevet ASO is een vast tarief verschuldigd van: € 42.

Afdeling 2.2. Opleidings- en trainingsinstellingen

§ 2.2.1. Luchtvarenden

Artikel 11

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en herafgifte van een kwalificatie of registratie van een opleidings- en trainingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Registratie opleidingsinstelling (basistarief)

  € 252

  € 252

  Kwalificatie opleidingsinstelling FTO basistarief

  € 3.776

  € 252

  Kwalificatie opleidingsinstelling TRTO basistarief

  € 3.147

  € 252

  Opleidingsmodule MPL

  € 5.035

   

  Opleidingsmodule integrated ATP

  € 2.517

   

  Opleidingsmodule IR

  € 1.259

   

  Opleidingsmodule RFI

  € 1.259

   

  Opleidingsmodule FI

  € 1.259

   

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar

  € 755

   

  Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

  € 755

   

  Overige opleidingsmodule instructeurs

  € 881

   

  Opleidingsmodule CPL

  € 1.007

   

  Opleidingsmodule theorie, per module

  € 881

   

  Opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 881

   

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

  € 629

   

  Opleidingsmodule MCC

  € 629

   

  Beoordelen opleidingslocatie, per locatie

  € 1.133

   

  Module RPL

  € 755

   

  Module PPL

  € 755

   

  Kwalificatie opleidingsinstelling met een vestiging in het buitenland, per vestiging

  € 21.362

  € 252

  Registratie opleidingsinstelling RT-only

  € 252

   

  Module radiotelefonie met standaard handboek

  € 133

  € 252

  Module radiotelefonie zonder standaard handboek

  € 503

  € 252

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB)

  € 4.154

  € 252

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB) voor afgifte voor level 4 en/of level 6

  € 1.510

  € 252

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 252

  € 252

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 378

  € 252

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie of registratie genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

   

  Opleidingsmodule MPL

  € 5.035

  Opleidingsmodule integrated ATP

  € 2.517

  Opleidingsmodule IR

  € 1.259

  Opleidingsmodule FI

  € 1.259

  Overige opleidingsmodules instructeurs

  € 881

  Opleidingsmodule FI-refresher seminar

  € 755

  Opleidingsmodule RFI refresher seminar

  € 755

  Opleidingsmodule CPL

  € 1.007

  Opleidingsmodule theorie, per module

  € 881

  Opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module

  € 881

  Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

  € 629

  Opleidingsmodule MCC

  € 629

  Beoordelen opleidingslocatie, per locatie

  € 1133

  Module RPL

  € 755

  Module PPL

  € 755

  Vestiging opleidingsinstelling in het buitenland

  € 21.362

  Module radiotelefonie, met standaard handboek

  € 252

  Module radiotelefonie, zonder standaard handboek

  € 503

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB)

  € 4.154

  Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB) voor de eerste afgifte LPE level 4 en/of level 6

  € 1.510

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor onderstaande goedkeuringen, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 1.259

  Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of typekwalificatieprogramma, per type

  € 755

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT, CFI, CGI, QM)

  € 252

  Beoordeling nieuw (type) luchtvaartuig voor het trainingsdoel

  € 126

  Beoordeling nieuw (type) simulator voor het trainingsdoel

  € 126

  Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

  € 252

  Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

  € 378

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en herafgifte van een kwalificatie van een FSTD als bedoeld in de Regeling kwalificatie FSTD’s zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  FSTD-A/H FFS (per kwalificatie)

  € 5.074

  € 252

  FSTD-A/H FTD (per kwalificatie)

  € 5.074

  € 252

  FSTD-A/H FNPT (per kwalificatie)

  € 6.676

  € 252

  FSTD-A BITD (per kwalificatie)

  € 3.338

  € 252

 • 5 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een FSTD in een land niet zijnde een EASA lidstaat is naast het tarief voor eerste afgifte in tabel 4 een vast tarief verschuldigd van € 11.444 per locatie voor extra inzet.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie genoemd in het vierde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 5

  Omschrijving

   

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A/H FFS

  € 3.205

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A/H FTD

  € 3.205

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A/H FNPT

  € 2.403

  Wijziging, opwaardering of verplaatsing FSTD-A BITD

  € 2.002

  Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

  € 755

  Goedkeuring gewijzigd traingingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type

  € 755

  Beoordeling nieuwe functionaris (AM, QM)

  € 252

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 11119, datum inwerkingtreding 01-10-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en herafgifte van een kwalificatie of registratie van een opleidings- en trainingsinstelling als bedoeld in de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Herafgifte

Registratie opleidingsinstelling (basistarief)

€ 252

€ 252

Kwalificatie opleidingsinstelling FTO basistarief

€ 3.776

€ 252

Kwalificatie opleidingsinstelling TRTO basistarief

€ 3.147

€ 252

Opleidingsmodule MPL

€ 5.035

 

Opleidingsmodule integrated ATP

€ 2.517

 

Opleidingsmodule IR

€ 1.259

 

Opleidingsmodule RFI

€ 1.259

 

Opleidingsmodule FI

€ 1.259

 

Opleidingsmodule FI-refresher seminar

€ 755

 

Opleidingsmodule RFI-refresher seminar

€ 755

 

Overige opleidingsmodule instructeurs

€ 881

 

Opleidingsmodule CPL

€ 1.007

 

Opleidingsmodule theorie, per module

€ 881

 

Opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module

€ 881

 

Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

€ 629

 

Opleidingsmodule MCC

€ 629

 

Beoordelen opleidingslocatie, per locatie

€ 1.133

 

Module RPL

€ 755

 

Module PPL

€ 755

 

Kwalificatie opleidingsinstelling met een vestiging in het buitenland, per vestiging

€ 21.362

€ 252

Registratie opleidingsinstelling RT-only

€ 252

 

Module radiotelefonie met standaard handboek

€ 133

 

Module radiotelefonie zonder standaard handboek

€ 503

 

Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB)

€ 4.154

€ 252

Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB) voor afgifte voor level 4 en/of level 6

€ 1.510

 

Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

€ 252

€ 252

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 378

€ 252

2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de kwalificatie of registratie genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 2

Omschrijving

 

Opleidingsmodule MPL

€ 5.035

Opleidingsmodule integrated ATP

€ 2.517

Opleidingsmodule IR

€ 1.259

Opleidingsmodule FI

€ 1.259

Overige opleidingsmodules instructeurs

€ 881

Opleidingsmodule FI-refresher seminar

€ 755

Opleidingsmodule RFI refresher seminar

€ 755

Opleidingsmodule CPL

€ 1.007

Opleidingsmodule theorie, per module

€ 881

Opleidingsmodule class/type rating Multi pilot aircraft, per module

€ 881

Opleidingsmodule class/type rating Single pilot aircraft, per module

€ 629

Opleidingsmodule MCC

€ 629

Beoordelen opleidingslocatie, per locatie

€ 1133

Module RPL

€ 755

Module PPL

€ 755

Vestiging opleidingsinstelling in het buitenland

€ 21.362

Module radiotelefonie, met standaard handboek

€ 133

Module radiotelefonie, zonder standaard handboek

€ 503

Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB)

€ 4.154

Erkenning taalbeoordelingsinstantie (LAB) voor de eerste afgifte LPE level 4 en/of level 6

€ 1.510

3 Voor de behandeling van een aanvraag voor onderstaande goedkeuringen, inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 3

Omschrijving

Eerste afgifte

Goedkeuring gewijzigd handboek, per deel of subdeel

€ 378

Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type, gekwalificeerde opleidingsinstelling

€ 378

Goedkeuring gewijzigd trainingsprogramma of type kwalificatieprogramma, per type, geregistreerde opleidingsinstelling

€ 126

Beoordeling nieuwe functionaris (AM, HT, CFI, CGI, QM)

€ 252

Beoordeling nieuw (type) luchtvaartuig voor het trainingsdoel

€ 126

Beoordeling nieuw (type) simulator voor het trainingsdoel

€ 126

Indelingsprotocol Examinatoren (IPEX)

€ 252

Overige aanvragen (zoals inzetten van een simulator voor een ander type training dan waarvoor het bedoeld is, of goedkeuring van een eigen ontwerp van een logboek), per besluit

€ 378

§ 2.2.2. Onderhoudstechnici

Artikel 12

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning of registratie van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Herafgifte

  Erkenning opleidingsinstelling:

     

  – basisopleiding

  € 23.199

   

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

  € 25.791

   

  – categorie typen luchtvaartuigen n1 > 10

  € 36.163

   

  Registratie opleidingsinstelling:

  € 5.049

  € 252

  1 n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

  € 3.241

  Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

  € 3.889

  Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

  € 5.834

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning of registratie genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd.

  Tabel 3

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis-, en typeopleiding)

  € 1.983

  Bijschrijven limitation (in geval van basis-, en typeopleiding)

  € 946

  Bijschrijven (sub)categorie (in geval van geregistreerde opleidingen)

  € 1.335

  Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis, type en geregistreerde opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd.

  € 3.279

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 603

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 107

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van examens op basis van Part 66.A.45 h2 van verordening (EG) nr. 2042/2003 is een tarief verschuldigd van € 519 per examen.

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van typecursussen op basis van Part 66.A.45 c van verordening (EG) nr. 2042/2003 is een tarief verschuldigd van € 90 per cursus.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 11119, datum inwerkingtreding 01-10-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning van een opleidingsinstelling voor onderhoudstechnici als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart en artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Erkenning opleidingsinstelling:

 

– basisopleiding

€ 23.199

– categorie typen luchtvaartuigen n1 ≤ 10

€ 25.791

– categorie typen luchtvaartuigen n1> 10

€ 36.163

1 n is het aantal luchtvaartuigen dat op de erkenning staat aangegeven.

Tabel 2

Omschrijving

Eerste afgifte

Toeslag per nevenlocatie1 Nederland

€ 3.241

Toeslag per nevenlocatie Europese Unie

€ 3.889

Toeslag per nevenlocatie buiten Europese Unie

€ 5.834

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

Een examenlocatie wordt als een halve locatie gerekend.

2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd.

Tabel 3

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijven aanvullende rating (in geval van basis-, en typeopleiding)

€ 1.983

Bijschrijven limitation (in geval van basis-, en typeopleiding)

€ 946

Bijschrijven of wijziging vestiging (in geval van basis-, en type opleiding) buiten het postcodegebied waar de opleidingsinstelling is gevestigd.

€ 3.279

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 603

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 107

Afdeling 2.3. Luchtvaartuigen

Artikel 13

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving als bedoeld in artikel 3.5 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving als bedoeld in artikel 3.4, eerste en derde lid, van de Wet luchtvaart is een vast tarief van € 131 verschuldigd, met dien verstande dat aanvragen van doorhaling alleen in rekening worden gebracht in geval van uitvoer naar het buitenland van een luchtvaartuig.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van inschrijving, alsmede voor het wijzigen of het doorhalen van de inschrijving voor luchtvaartuigen ≤ 2.000 kg een vast tarief van € 66 verschuldigd.

 • 3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3.13 van de Wet luchtvaart, alsmede voor het verlengen daarvan, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  MTOM

  Afgifte

  Verlenging

  Luchtvaartuig ≤ 2.000 kg

  € 602

  € 76

  Luchtvaartuig > 2.000 kg en ≤ 5.700 kg

  € 1.263

  € 166

  Luchtvaartuig > 5.700 kg

  € 3869

  € 568

 • 4 Voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate als bedoeld in het Besluit luchtvaartuigen 2008 geldt hetzelfde tarief als voor het verlengen van een bewijs van luchtwaardigheid. Indien de aanvraag voor het afgeven of verlengen gelijktijdig vergezeld gaat met de aanvraag voor het afgeven van een Airworthiness Review Certificate wordt geen tarief geheven voor het Airworthiness Review Certificate.

 • 5 Voor de behandeling van de afgifte van een bewijs van luchtwaardigheid voor (motor)zweefvliegtuigen, MLA’s alsmede amateurbouwluchtvaartuigen ≤ 2.000 kg is een tarief verschuldigd van € 342.

 • 6 Voor de behandeling van een aanvraag voor het vernieuwen van een bewijs van inschrijving, een bewijs van luchtwaardigheid, een Airworthiness Review Certificate of een geluidsdocument is een vast tarief van € 252 verschuldigd.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een geluidscertificaat, een geluidsverklaring of een aanvullende geluidsverklaring als bedoeld in Hoofdstuk 5 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 is een vast tarief van € 266 verschuldigd.

 • 8 Voor de behandeling van een aanvraag voor de vernieuwing van een geluidscertificaat is een vast tarief van € 252 verschuldigd.

 • 9 Voor de behandeling van een aanvraag voor de initiële goedkeuring van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

  AMP initieel

  Aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP initieel

  Niet aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

  Beoordeling taken gebaseerd op IVW AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen2

  € 460

  € 648

  € 707

  € 213

  Overige luchtvaartuigen

  € 1.592

  € 2.348

  € 1942

  € 460

  1 Toeslag in voorkomende gevallen.

  2 Al dan niet gemotoriseerd.

 • 10 Voor de behandeling van een aanvraag voor de goedkeuring van een wijziging van een onderhoudsprogramma voor luchtvaartuigen, zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  AMP wijziging:

  aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  AMP wijziging:

  niet aangeboden door CAMO. AMP gebaseerd op maintenance data

  Beoordeling taken niet gebaseerd op maintenance data1

  Beoordeling taken gebaseerd op IVW AMC

  Ballonnen en zweefvliegtuigen2

  € 271

  € 334

  € 707

  € 213

  Overige luchtvaartuigen

  € 460

  € 648

  € 1942

  € 460

  1 Toeslag in voorkomende gevallen.

  2 Al dan niet gemotoriseerd.

Artikel 14

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte, de wijziging en de overdracht van een type-certificaat, of een aanvullend type-certificaat van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in Hoofdstuk 3 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, ten behoeve van een niet-militair staatsluchtvaartuig of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van verordening (EG) nr. 216/2008, is een uurtarief van € 126 verschuldigd. Tevens wordt een vast tarief van € 131 in rekening gebracht voor het bewijs van afgifte, wijziging, overdracht type certificaat, of aanvullend type-certificaat.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een luchtvaartuig, onderdelen of uitrustingsstukken daarvan, als bedoeld in artikel 14 van de Regeling onderhoud luchtvaartuigen, ten behoeve van een niet-militair staatsluchtvaartuig of een luchtvaartuig zoals vermeld in onderdeel b van bijlage II, van verordening (EG) nr. 216/2008, is een vast tarief van € 544 verschuldigd.

Artikel 15

Voor inspecties uitgevoerd ten behoeve van een onderzoek naar de luchtwaardigheid als bedoeld in artikel 3, vierde lid, van de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid of onderzoeken ten behoeve van de afgifte van een Airworthiness Review Certificate, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

MTOM

Afgifte

Luchtvaartuig ≤ 5.700 kg

€ 1.297

Luchtvaartuig > 5.700 kg

€ 4.149

Artikel 16

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabellen 2 en 3):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf1:

   

  – A1 line maintenance

  € 18.013

  – A1 base maintenance

  € 21.902

  – A2, A4

  € 14.772

  – A3

  € 14.772

  – B1

  € 18.013

  – B2, B3

  € 14.772

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 7.642

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 14.772

  – D

  € 12.828

  1 Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een classificatie hebben voor beperkte niet-luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie1:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie (TA1)

  € 1.297

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificaties2:

   

  Toeslag per aanvullende classificatie overige erkenningen

  € 648

  1 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1-categorie en overige categorieën.

  2 De aanvullingstarieven in tabel 2 en 3 van dit lid zijn gebaseerd op de basiscategorie erkenning zoals aangegeven in tabel 1. Hier wordt onderscheid gemaakt naar een A1-categorie en overige categorieën.

  A1 line en A1 base maintenance gelden in deze regeling als aparte classificaties

  Tabel 3

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Aanvulling gebaseerd op een basis A1 classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 3.241

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 3.889

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 5.834

  Toeslag line stations

  € 337 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 13 x P

  Aanvulling gebaseerd op basis overige classificatie:

   

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 1.037

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 1.297

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.945

  Toeslag line stations

  € 337 x N

  Toeslag bij meer dan 500 werknemers

  € 13 x P

  Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  P = het aantal werknemers dat werkzaam is bij de onderhoudsorganisatie

  N = het aantal line stations

  Indien het in plaats van de behandeling van een aanvraag van een onderhoudserkenning als bedoeld in het derde en vierde lid, een aanvraag voor afgifte of wijziging en herafgifte betreft van een erkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EG) nr. 2042/2003, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 4) en een aanvullend tarief (tabellen 5 en 6):

  Tabel 4

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Classificatie erkenning onderhoudsbedrijf:

   

  – A2, A4

  € 11.051

  – A3

  € 11.051

  – B1

  € 13.476

  – B2, B3

  € 11.051

  – C (voor een bedrijf met 15 of minder werknemers)

  € 5.697

  – C (voor een bedrijf met meer dan 15 werknemers)

  € 11.051

  – D

  € 9.587

  Voor erkende onderhoudsbedrijven met een C-classificatie, die daarnaast een A-classificatie hebben voor beperkte niet luchtvaartuigtype gebonden onderhoudstaken, wordt het basistarief bepaald door het tarief van de C-classificatie. Voor iedere A-classificatie is de toeslag voor de aanvullende classificatie verschuldigd.

  Tabel 5

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per aanvullende classificatie

  € 486

  Tabel 6

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag per nevenlocatie in Nederland

  € 778

  Toeslag per nevenlocatie in de Europese Unie

  € 972

  Toeslag per nevenlocatie buiten de Europese Unie

  € 1.458

  Toeslag line stations

  € 247 x N

  Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

  N = het aantal line stations

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 7

  Omschrijving

  Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

  Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

  Part MAF erkenning

  Bijschrijving aanvullende classificatie

  € 1.983

  € 1. 335

  € 979

  Bijschrijving type luchtvaartuig, motortype of component (Part 145, beperkingen)

  € 1.983

  € 1.335

  € 979

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie buiten het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  € 3.279

  € 2.372

  € 1.757

  Aanpassing limitations van een van de ratings als vermeld op de erkenning.

  Bijschrijving nieuwe of wijziging onderhoudslocatie binnen het postcodegebied waar het onderhoudsbedrijf is gevestigd.

  Bijschrijven line station (per line station).

  Alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

  € 946

  € 687

  € 492

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek.

  € 603

  € 441

  € 319

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning).

  € 107

  € 107

  € 107

 • 4 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

  Tabel 9

  Omschrijving

  Wijziging

  Bijschrijven nieuwe cq. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

  € 2.372

  Bijschrijven nieuwe cq. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

  € 687

  Wijziging nationale erkenning

  € 1.335

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 441

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning).

  € 107

 • 5 Voor de behandeling van de aanvraag voor het bijschrijven van een BvL-V-bevoegdheid tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie, als bedoeld in de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid, verbonden aan een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, de nationale erkenning voor een onderhoudsbedrijf of een AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 10

  Omschrijving

  Tarief

  Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.

   

  – Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

  € 4.057

  – Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

  € 1.205

 • 6. Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EG) nr. 1702/2003 of een accoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EG) nr. 1702/2003 ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

  Tabel 11

  Omschrijving

  Eerste afgifte POA (Subpart G)

  Eerste afgifte akkoordverklaring (Subpart F)

  Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

     

  – Bedrijven ≤ 500 werknemers1

  € 21.902

  € 16.001

  – Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

  € 34.886

  € 25.441

  – Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

  € 67.276

  € 49.042

  1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

  Tabel 12

  Omschrijving

  Eerste afgifte POA (Subpart G)

  Eerste afgifte akkoordverklaring (Subpart F)

  Herafgifte

  Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

  € 3.241

  € 2.360

  € 252

  Toeslag per nevenlocatie1 in de Europese Unie

  € 3.889

  € 2.832

  € 252

  Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

  € 5.834

  € 4.248

  € 252

  1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

 • 7 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het zesde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 13

  Omschrijving

  Wijziging POA (Subpart G)

  Wijziging akkoordverklaring (Subpart F)

  Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

  € 1.983

  € 927

  Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd.

  € 3.279

  € 1.682

  Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

  € 946

  € 927

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

  € 603

  € 295

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 107

  € 100

 • 9 Voor de behandeling van de aanvraag voor wijziging van een erkenning als bedoeld in het achtste lid is een vast tarief van € 188 verschuldigd.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 11119, datum inwerkingtreding 01-10-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsbedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde MOA of onderhoudserkenning op grond van subpart F van Part M van verordening (EG) nr. 2042/2003 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 8a

Omschrijving

Part 145 MOA erkenning gebaseerd op een A1 classificatie

Part 145 MOA erkenning niet gebaseerd op een A1 classificatie

Part MAF erkenning

Nationale Erkenning per type luchtvaartuig, motortype of component

€ 1.983

€ 1.335

€ 979

5 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het derde lid zijn de volgende tarieven verschuldigd:

Tabel 9

Omschrijving

Wijziging

Bijschrijven nieuwe cq. wijzigingen van locaties buiten het postcodegebied

€ 2.372

Bijschrijven nieuwe cq. wijzigingen van locaties binnen het postcodegebied

€ 687

Wijziging nationale erkenning

€ 1.335

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 441

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning).

€ 107

6 Voor de behandeling van de aanvraag voor het bijschrijven van een BvL-V-bevoegdheid tot het uitvoeren van een BvL-verlengingsinspectie, als bedoeld in de Regeling verlenging bewijzen van luchtwaardigheid, verbonden aan een MOA ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008, de nationale erkenning voor een onderhoudsbedrijf of een AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 10

Omschrijving

Tarief

Bijschrijven BvL-V-bevoegdheid voor erkende bedrijven t.b.v.

 

– Luchtvaartuigen MTOM > 5.700kg

€ 4.057

– Luchtvaartuigen MTOM ≤ 5.700kg

€ 1.205

7 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een POA overeenkomstig Part 21, subpart G, van verordening (EG) nr. 1702/2003 of een accoordverklaring voor het aantonen van de conformiteit van individuele producten, onderdelen en uitrustingsstukken overeenkomstig Part 21, subpart F, van verordening (EG) nr. 1702/2003 ingevolge artikel 17 van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 11) en een aanvullend tarief (tabel 12). Voor een productiebedrijf dat voor componenten in dezelfde classificatie een MOA nodig heeft, zal indien er sprake is van een hoge mate van gemeenschappelijke processen geen vergoeding voor de MOA verschuldigd zijn, zulks ter beoordeling aan de minister van Infrastructuur en Milieu.

Tabel 11

Omschrijving

Eerste afgifte POA (Subpart G)

Eerste afgifte akkoordverklaring (Subpart F)

Erkenning productiebedrijf basisvergunning:

  

– Bedrijven ≤ 500 werknemers1

€ 21.902

€ 16.001

– Bedrijven > 500 en < 1.000 werknemers1

€ 34.886

€ 25.441

– Bedrijven ≥ 1.000 werknemers1

€ 67.276

€ 49.042

1 Hier wordt het aantal werknemers bedoeld dat werkzaam is bij de productieorganisatie.

Tabel 12

Omschrijving

Eerste afgifte POA (Subpart G)

Eerste afgifte akkoordverklaring (Subpart F)

Herafgifte

Toeslag per nevenlocatie1 in Nederland

€ 3.241

€ 2.360

€ 252

Toeslag per nevenlocatie1 in de Europese Unie

€ 3.889

€ 2.832

€ 252

Toeslag per nevenlocatie1 buiten de Europese Unie

€ 5.834

€ 4.248

€ 252

1 Met een nevenlocatie wordt een locatie bedoeld die niet de hoofdvestiging is.

8 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de erkenning genoemd in het zesde lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 13

Omschrijving

Wijziging POA (Subpart G)

Wijziging akkoordverklaring (Subpart F)

Bijschrijving nieuw product/component/rating/categorie

€ 1.983

€ 927

Bijschrijving of wijziging vestigingsplaats buiten het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd.

€ 3.279

€ 1.682

Bijschrijving nieuwe of wijziging vestiging binnen het postcodegebied waar de productieorganisatie is gevestigd, alle overige wijzingen als vermeld op de erkenning en wijzigingen in de scope of work als vastgelegd in het goedgekeurde handboek.

€ 946

€ 927

Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek

€ 603

€ 295

Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

€ 107

€ 100

9 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning ingevolge hoofdstuk 3, Erkend Inspecteur, van de Regeling erkenningen luchtwaardigheid 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 14

Omschrijving

Eerste afgifte

Herafgifte

Erkenning inspecteur

€ 1.160

€ 252

10 Voor de behandeling van de aanvraag voor wijziging van een erkenning als bedoeld in het achtste lid is een vast tarief van € 188 verschuldigd.

Afdeling 2.4. Vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, vervoer

Artikel 17

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 1

  Producten eerste afgifte AOC

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, >19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht1

  Basistarief2

  € 2.8953

  € 3.5244

  € 22.027

  € 22.908

  Plus:

  Pax (A1)

  € 503

  € 503

  € 503

  € 503

  Cargo (A2)

   

  € 378

  € 503

  € 755

  Emergency Medical Service (A3)

   

  € 755

  € 1.510

  € 1.510

  Helicopter Emergency Medical Service (A3)

     

  € 1.602

   

  VFR night per class/type (D2)

   

  € 252

  € 252

   

  IFR per class/type

   

  € 503

  € 503

   

  Bijschrijving:

         

  – Extra class/type5

  € 755

  € 755

  € 3.776

  € 7.552

  – Extra luchtvaartuig registratie van aanvraagde class/type

  € 63

  € 63

  € 126

  € 126

  – Area of operation (per area)6

   

  € 503

  € 503

  € 503

  – Area of operation worldwide in 1 aanvraag6

   

  € 2.517

  € 2.517

  € 2.517

  Special approval:6

  – Per Low visibility procedure per type per approval:

  ° CAT II (E1)

  ° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

  ° Take off below specified minima (E5)

  ° Lower than CAT I

  ° Other than Standard CAT II

  ° Approaches utilising EVS

     

  € 1.068

  € 1.068

  – MNPS (E6) per type

     

  € 1.510

  € 1.510

  – RNP (E10) per type

     

  € 1.510

  € 1.510

  – RNAV7 (E8) per type

     

  € 1.068

  € 1.068

  – ETOPS (E7) per type

     

  € 1.602

  € 1.602

  – RVSM (E9) per type

     

  € 534

  € 534

  – Gevaarlijke stoffen (E11)

     

  € 969

  € 969

  – Helicopter offshore operations (E12)

     

  € 1.602

   

  – Helicopter Hoist operations (E13)

     

  € 1.068

   

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

     

  € 1.736

  € 1.736

  Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals):

  – Approval & Acceptance process

   

  € 503

  € 1.007

  € 1.007

  – Electronic Flight Bag per type

     

  € 2.014

  € 2.014

  – Steep approach per type/runway

     

  € 1.510

  € 1.510

  User approval process

     

  € 400

  € 400

  Alternative training and qualification programme

     

  € 4.028

  € 4.028

  – Other self-supporting operational control than home base8

         

  ° binnen Nederland

   

  € 1.007

  € 1.007

  € 1.007

  ° binnen Europa

   

  € 2.014

  € 2.014

  € 2.014

  ° buiten Europa

   

  € 3.021

  € 3.021

  € 3.021

  Ontheffing/afwijking per besluit < 2 maanden9

  € 267

  € 267

  € 267

  € 267

  Ontheffing/afwijking per besluit > 2 maanden9

  € 1.336

  € 1.336

  € 1.336

  € 1336

  Goedkeuring wet lease-out10

     

  € 378

  € 378

  1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

  2 Voor de ‘eerste afgifte AOC’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

  3 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 7.552.

  4 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 8.182.

  5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma.

  Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

  6 Met area of operation wordt bedoeld de regio(’s) waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  7 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

  8 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

  9 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

  10 Het tarief is van toepassing op afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B inzake het leasebeleid.

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag wijziging van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Wijzigingen

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

  SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters1

  ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, > 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, maar dan alleen geschikt voor vracht1

  Pax (A1)

  € 503

  € 503

  € 503

  € 2.014

  Overgang van AOC AtoA naar een AOC AtoB

  9      

  Cargo (A2)

   

  € 378

  € 503

  € 755

  Emergency Medical Service (A3)

   

  € 755

  € 1.510

  € 1.510

  Helicopter Emergency Medical Service (A3)

     

  € 1.602

   

  VFR night per class/type (D2)

   

  € 252

  € 252

   

  IFR per class/type

   

  € 503

  € 503

   

  Bijschrijving:

         

  – Extra class/type2

  € 755

  € 755

  € 3.776

  € 7.552

  – Extra luchtvaartuig: Registratie van aangevraagde class/type per dag

  € 63

  € 63

  € 126

  € 126

  – Bijschrijving luchtvaartuig:

  registratie per dag, binnen bestaand type2

  € 126

  € 126

  € 378

  € 378

  – extra registratie per dag

  € 63

  € 63

  € 126

  € 126

  Afschrijving class/type3

  € 252

  € 252

  € 534

  € 534

  Afschrijving luchtvaartuig:

  Registratie per dag

  € 126

  € 126

  € 252

  € 252

  Dry lease out per dag

  € 400

  € 400

  € 400

  € 400

  Toeslag dry lease in (goedkeuring)

  € 133

  € 133

  € 133

  € 133

  – Area of operation (per area)4

   

  € 503

  € 503

  € 503

  – Area of operation world wide in 1 aanvraag4

   

  € 2.517

  € 2.517

  € 2.517

  Special approval:4

  – Per Low visibility

  procedure per type per approval:

  ° CAT II (E1)

  ° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

  ° Take Off below specified minima (E5)

  ° Lower than CAT I

  ° Other than Standard CAT II

  ° Approaches utilising EVS

     

  € 1.068

  € 1.068

  – MNPS (E6), per type

     

  € 1.510

  € 1.510

  – RNP (E10), per type

     

  € 1.510

  € 1.510

  – RNAV5 (E8), per type

     

  € 1.068

  € 1.068

  – RNP (E10), per type

     

  € 1.510

  € 1.510

  – ETOPS (E7), per type

     

  € 1.602

  € 1.602

  – ETOPS (E7) uitbreiding, per type

     

  € 2.014

  € 2.014

  – RVSM (E9), per type

     

  € 534

  € 534

  – Gevaarlijke stoffen (E11)

     

  € 534

  € 534

  – Helicopter Offshore operations (E12)

     

  € 1.602

   

  – Helicopter Hoist operations (E13)

     

  € 1.068

   

  – Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

     

  € 1.736

  € 1.736

  Acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’)4

  – Approval & Acceptance process

   

  € 503

  € 668

  € 668

  – MEL revisie per type

  € 126

  € 126

  € 629

  € 629

  – Electronic Flight Bag per type, inclusief handboekwijziging

     

  € 2.014

  € 2.014

  – Steep approach per type/runway, inclusief handboekwijziging

     

  € 1.510

  € 1.510

  – User approval process

     

  € 1.007

  € 1.007

  – Alternative training and qualification programme

     

  € 4.028

  € 4.028

  – Other self-supporting operational control than home base6

         

  ° binnen Nederland

   

  € 1.007

  € 1.007

  € 1.007

  ° binnen Europa

   

  € 2.014

  € 2.014

  € 2.014

  ° buiten Europa

   

  € 3.021

  € 3.021

  € 3.021

  Organisaties met goedgekeurd Approval & Acceptance process:

         

  Goedkeuring/acceptatie handboekrevisie per sub deel van het OM (per wijzigingsaanvraag)7

     

  € 252

  € 378

  Organisaties zonder goedgekeurd Approval & Acceptance process:

         

  Goedkeuring/acceptatie handboekrevisie per sub deel van het OM (per wijzigingsaanvraag)7

  € 126

  € 126

  € 378

  € 668

  Goedkeuring/acceptatie trainingsprogramma, of type kwalificatie programma per class/ type, per programma

  € 126

  € 126

  € 378

  € 378

  Goedkeuring/acceptatie personen (AM, QM en PH’s), per persoon

  € 126

  € 126

  € 378

  € 378

  Goedkeuring/acceptatie overige stafleden, per persoon

  € 126

  € 126

  € 126

  € 126

  Wijziging operator naam en / of principal place of business

  € 126

  € 126

  € 126

  € 126

  Goedkeuring wet lease (in- en out)10

     

  € 378

  € 378

  Ontheffing/afwijking per besluit < 2 maanden 8

  € 1.007

  € 1.007

  € 1.007

  € 1.007

  Ontheffing/afwijking per besluit > 2 maanden 8

  € 1.336

  € 1.336

  € 1.336

  € 1.336

  Overige wijzigingen, per besluit

  € 252

  € 252

  € 252

  € 252

  1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

  2 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual (OM) en trainingsprogramma.

  3 Inclusief: afschrijven van laatste luchtvaartuig(en) registratie(s) en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM.

  4 Met area of operation wordt bedoeld de regio(’s) waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen. Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck).

  5 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

  6 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

  7 Hieronder wordt verstaan alle operationele boekwerken die een afgeleide zijn van het OM (bv. OM A, OM A 1, OM B, OM C, OM D, Cabin Crew Manual, Station Manual, Quality Manual, etc) met uitzondering van de beoordeling en goedkeuring van MEL, Electronic Flight Bag, Steep approach, user approval process, Alternative Training and Qualification Programme and other self-supporting operational control than home.

  8 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd als vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

  9 Voor de overgang naar een hogere klasse wordt het verschil in basistarief getarifeerd. Verder geldt dan de toelichting als gesteld in artikel 17, eerste lid, onder noot 2.

  10 Het tarief geldt voor wet lease-in waarvoor voorafgaande goedkeuring is vereist en voor afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B 05/10 inzake het leasebeleid.

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 11119, datum inwerkingtreding 01-10-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

1 Voor de behandeling van een aanvraag voor eerste afgifte van een vergunning tot vluchtuitvoering (AOC) inclusief de documenten die daartoe behoren, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Producten eerste afgifte AOC

SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoA, VFR day only

SP/SE vliegtuigen en SP/SE helikopters: AtoB, VFR day only(1)

ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, < 19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht) en ME helikopters (1)

ME vliegtuigen (class A of C, AtoB, >19 pax, inclusief zelfde vliegtuigtype, alleen geschikt voor vracht (1)

Basistarief (2)

€ 2.895(3)

€ 3.524(4)

€ 22.027

€ 22.908

Plus:

Pax (A1)

€ 503

€ 503

€ 503

€ 503

Cargo (A2)

 

€ 378

€ 503

€ 755

Emergency

Medical Service (A3)

 

€ 755

€ 1.510

€ 1.510

Helicopter Emergency Medical Service (A3)

  

€ 1.602

 

VFR night per class/type (D2)

 

€ 252

€ 252

 

IFR per class/type

 

€ 503

€ 503

 

Bijschrijving:

    

– Extra class/type(5)

€ 755

€ 755

€ 3.776

€ 7.552

– Extra luchtvaartuig registratie van aanvraagde class/type

€ 63

€ 63

€ 126

€ 126

– Area of operation (per area)(6)

 

€ 503

€ 503

€ 503

– Area of operation worldwide in 1 aanvraag (6)

 

€ 2.517

€ 2.517

€ 2.517

Special approval:(6)

– Per Low visibility procedure per type per approval:

° CAT II (E1)

° CAT III A or B or C (E2 t/m E4)

° Take off below specified minima (E5)

° Lower than CAT I

° Other than Standard CAT II

° Approaches utilising EVS

  

€ 1.068

€ 1.068

– MNPS (E6) per type

  

€ 1.510

€ 1.510

– RNP (E10) per type

  

€ 1.510

€ 1.510

– RNAV(7)(E8) per type

  

€ 1.068

€ 1.068

– ETOPS (E7) per type

  

€ 1.602

€ 1.602

– RVSM (E9) per type

  

€ 534

€ 534

– Gevaarlijke stoffen (E11)

  

€ 969

€ 969

– Helicopter offshore operations (E12)

  

€ 1.602

 

– Helicopter Hoist operations (E13)

  

€ 1.068

 

– Cabin crew initial training authorisation per type (delivering of attestation) (E14)

  

€ 1.736

€ 1.736

Overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’):

– Approval & Acceptance process

 

€ 503

€ 1.007

€ 1.007

– Electronic Flight Bag per type

  

€ 2.014

€ 2.014

– Steep approach per type/runway

  

€ 1.510

€ 1.510

User approval per synthetisch trainingstoestel

  

€ 400

€ 400

Alternative training and qualification programme

  

€ 4.028

€ 4.028

– Other self-supporting operational control than home base(8):

° binnen Nederland

° binnen Europa

° buiten Europa

 

€ 1.007

€ 2.014

€ 3.021

€ 1.007

€ 2.014

€ 3.021

€ 1.007

€ 2.014

€ 3.021

Ontheffing / afwijking per besluit < 2 maanden (9)

€ 267

€ 267

€ 267

€ 267

Ontheffing / afwijking per besluit > 2 maanden (9)

€ 1.336

€ 1.336

€ 1.336

€ 1336

Goedkeuring wet lease-out (10)

  

€ 378

€ 378

1 Voor een AtoB operatie is de vliegmaatschappij ook in het bezit van een CAMO als bedoeld in artikel 18 en een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 19.

2 Voor de ‘eerste afgifte AOC’ is inbegrepen: beoordeling en goedkeuring van de managementorganisatie en veiligheids- en kwaliteitsorganisatie; beoordeling en goedkeuring van het Operations Manual (OM) (Part A, B, C en D); bijschrijving van 1 vliegtuig/helikopter (class/type) inclusief bijbehorende trainingsprogramma’s en 1 registratie luchtvaartuig; beoordeling en goedkeuring van kwalificatie van management- en overige stafleden; 1 area of operation (voor ‘AtoA/VFR only’ geldt: AMS FIR only). Special approvals en Overige approvals & acceptances, als benoemd in bovenstaande tabel, zijn niet inbegrepen.

3 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 7.552.

4 Het tarief geldt bij gebruik van het IVW specimen handboek. Indien geen gebruik wordt gemaakt van het IVW specimen handboek dan geldt een tarief van € 8.182.

5 Inclusief: bijschrijven van 1 registratie luchtvaartuig en de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het Operations Manual en trainingsprogramma.

Onder ‘class’ wordt verstaan een luchtvaartuig per manufacturer/model/series.

6Het gaat hier om de beoordeling en goedkeuring van relevante paragrafen in het OM en waar van toepassing het trainingsprogramma (mede indien van toepassing een praktijkcheck). Waar gesproken wordt over Area of Operation, wordt bedoeld de regio’s waar de aanvrager voornemens is te gaan vliegen.

7 Onder RNAV wordt verstaan PRNAV of BRNAV.

8 Onder ‘self-supporting operational control’ wordt verstaan een station waar vanaf de volledige vluchtvoorbereiding en begeleiding plaatsvindt.

9 Voor verzoeken tot ontheffing en/of afwijking wordt het proces gevolgd zoals vastgelegd in artikel 8, tweede en derde lid, van verordening (EG) nr. 3922/91.

10 Het tarief is van toepassing op afwijkende wet-lease out operaties zoals beschreven in de AIC-B inzake het leasebeleid.

Artikel 18

TWK Voor dit artikel is een wijziging met terugwerkende kracht gepubliceerd. Zie opmerking onder de tekst voor nadere informatie.

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een CAMO-erkenning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, van het Besluit luchtvaartuigen 2008, al dan niet behorende bij een vergunning tot vluchtuitvoering/AOC, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, bestaande uit een basistarief (tabel 1) en een aanvullend tarief (tabel 2):

  Tabel 1

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Basisvergunning:

   

  – CAMO luchtvaartuigen > 5700 kg (AOC)

  € 15.420

  – CAMO luchtvaartuigen > 5700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 9.198

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5700 kg (AOC)

  € 10.234

  – CAMO luchtvaartuigen ≤ 5700 kg (A to A of niet-AOC)

  € 6.087

  Tabel 2

  Omschrijving

  Eerste afgifte

  Toeslag > 5700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 1.945

  Toeslag < 5700 kg typen luchtvaartuigen 2 < n ≤ 4

  € 1.945

  Toeslag > 5700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 3.889

  Toeslag < 5700 kg typen luchtvaartuigen 4 > n ≤ 10

  € 3.889

  Toeslag > 5700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 5.834

  Toeslag < 5700 kg typen luchtvaartuigen n > 10

  € 5.834

  Toeslag > 5700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 1.945

  Toeslag < 5700 kg indien voor 2 < n ≤ 4 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 1.945

  Toeslag > 5700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 3.889

  Toeslag < 5700 kg indien voor 4 < n ≤ 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 3.889

  Toeslag > 5700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.834

  Toeslag < 5700 kg indien voor n > 10 typen luchtvaartuigen managementtaken zijn uitbesteed bij andere organisatie of vergunninghouder

  € 5.834

  Toeslag > 5700 kg operationele locatie EU

  € 4.537

  Toeslag < 5700 kg operationele locatie EU

  € 4.537

  Toeslag > 5700 kg operationele locatie buiten EU

  € 5.834

  Toeslag < 5700 kg operationele locatie buiten EU

  € 5.834

  Toeslag > 5700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 5.186

  Toeslag < 5700 kg privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen

  € 2.592

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van de CAMO-erkenning als bedoeld in het eerste lid, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 3

  Omschrijving

  Vaste bedragen afhankelijk van het gewicht

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig > 5700 kg

  € 3.798

  Bijschrijven nieuw type luchtvaartuig ≤ 5700 kg

  € 2.502

  Goedkeuring onderhoudscontracten en contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken > 5700 kg

  € 427

  Goedkeuring onderhoudscontracten en contracten t.b.v. sub-contracten van continuing airworthiness managementtaken ≤ 5700 kg

  € 298

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen > 5700 kg

  € 5.095

  Bijschrijven privilege voor het afgeven van een airworthiness review certificate dan wel het verstrekken van een aanbeveling voor de airworthiness review, conform Part M.A. 711(b) en Part M subpart I bij luchtvaartuigen ≤ 5700 kg

  € 2.502

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen > 5700 kg.

  € 603

  Goedkeuring wijziging bedrijfshandboek CAMO luchtvaartuigen ≤ 5700 kg.

  Bijschrijven van een type luchtvaartuig binnen een ‘group-rating’.

  € 441

  Alle overige acceptaties en goedkeuringen (‘acceptances and approvals’, zoals accepteren sleutelfunctionarissen, doorhalingen op de vergunning)

  € 107

Terugwerkende kracht

Stcrt. 2011, 11119, datum inwerkingtreding 01-10-2011, bevat een wijziging met terugwerkende kracht van dit artikel. Deze wijziging werkt terug tot en met 01-01-2011.

3 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte en de herafgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 4

Omschrijving

Eerste afgifte

Herafgifte

Nationale erkenning

€ 12.828

€ 252

4 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een erkenning voor een onderhoudsmanagement bedrijf ingevolge artikel 17, eerste lid, onderdeel f, van het Besluit luchtvaartuigen 2008 gebaseerd op een reeds in bezit zijnde CAMO-erkenning zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 5

Omschrijving

Vaste bedragen afhankelijk van het gewicht

Nationale erkenning per type luchtvaartuig > 5700 kg

€ 3.798

Nationale erkenning per type luchtvaartuig ≤ 5700 kg

€ 2.502

Artikel 18a [Vervallen per 25-02-2010]

Artikel 19

Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte (tabel 1) en de wijziging (tabel 2) van een vergunning tot luchtvervoer ingevolge artikel 16 van de Luchtvaartwet, betreffende de exploitatievergunning, zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

Tabel 1

Omschrijving

Eerste afgifte

Exploitatievergunning (artikel 16a Luchtvaartwet):

 

– Kleine typen luchtvaartuigen (minder dan 10 ton maximale startmassa en/of minder dan 20 stoelen aanwezig)

€ 2.670

– Grote typen luchtvaartuigen (vanaf 10 ton maximale startmassa en/of vanaf 20 stoelen aanwezig)

€ 6.676

– Exploitatievergunning (artikel 16b Luchtvaartwet)

€ 133

Tabel 2

Omschrijving

Wijziging

Exploitatievergunning:

 

– Wijziging

€ 267

– Toevoeging groot type luchtvaartuig (MTOM ≥ 10t/ > 19 passagiers) aan exploitatievergunning voor kleine typen luchtvaartuigen (MTOM < 10t/ < 20 passagiers)

€ 4.006

Afdeling 2.5. Luchthavens

Artikel 20

Artikel 21 [Vervallen per 31-10-2009]

Artikel 22

 • 1 Voor de behandeling van een aanvraag voor de eerste afgifte van een certificaat als bedoeld in artikel 8a.2, eerste lid, van de Wet luchtvaart zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd, met uitzondering van de eerste afgifte van een certificaat voor de luchthaven Schiphol:

  Tabel 1

  Omschrijving

  Afgifte (verschuldigd in het jaar van afgifte of herafgifte)

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 115.035

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport, Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 23.327

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 4.804

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor wijziging van een certificaat als bedoeld in het eerste lid zijn de volgende vaste tarieven verschuldigd:

  Tabel 2

  Omschrijving

   

  – Certificaat voor luchthaven Schiphol

  € 319

  – Certificaat voor de luchthavens Rotterdam Airport,

  Groningen Eelde Airport, Maastricht Aachen Airport en Lelystad Airport

  € 319

  – Certificaat voor kleine luchthavens van regionaal belang

  € 319

Artikel 23 [Vervallen per 31-10-2009]

Afdeling 2.6. Diverse tarieven

Artikel 24

 • 2 Voor de behandeling van een aanvraag voor de afgifte van een vergunning ingevolge artikel 17 van de Luchtvaartwet is een vast tarief verschuldigd van:

  • a. € 534 voor het houden van een luchtvaartvertoning,

  • b. € 13.352 voor het houden van een luchtvaartwedstrijd.

Artikel 25

Bij exploitatie van een luchtvaartuig van historische waarde voor niet commerciële doeleinden, mits voorzien van een Nederlandse registratie, worden de volgende kortingen verleend:

 • a. afgifte en verlenging Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • b. afgifte Bewijs van Inschrijving: 100%;

 • c. luchtwaardigheidsonderzoek/certificaties: 75%;

 • d. ontheffing Bewijs van Luchtwaardigheid: 100%;

 • e. toezicht op erkende bedrijven, eerste erkenning, wijziging en verlenging: 75%;

 • f. ontheffing om luchtvervoer te mogen uitvoeren: 100%.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 27

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008. Indien de Staatscourant, waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2007, treedt zij in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 28

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tarieven luchtvaart 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings