Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2008[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 26-09-2008 t/m 31-12-2008

Tijdelijke regeling van de Minister voor Jeugd en Gezin van 19 december 2007, nr. DJB/JZ-2819852, houdende vaststelling van subsidieregels voor zorgaanbieders ten behoeve van het verblijf en behandeling van jeugdigen in accommodaties voor gesloten jeugdzorg voor 2008

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. wet: Wet op de jeugdzorg;

 • b. de Minister: de Minister voor Jeugd en Gezin;

 • c. subsidie: een instellingssubsidie of een projectsubsidie;

 • d. instellingssubsidie: een aan een zorgaanbieder per boekjaar verstrekte subsidie ten behoeve van het verblijf van jeugdigen in een accommodatie voor gesloten jeugdzorg en gedurende het verblijf verleende jeugdzorg;

 • e. projectsubsidie: subsidie met een incidenteel karakter in de kosten van de activiteiten als bedoeld in artikel 14;

 • f. zorgaanbieder: een voormalige justitiële jeugdinrichting, een bestaand initiatief voor gesloten jeugdzorg of een nieuw initiatief voor gesloten jeugdzorg;

 • g. voormalige justitiële jeugdinrichtingen: de zorgaanbieders die tot 1 januari 2008, op grond van het Subsidiebesluit justitiële jeugdinrichtingen, subsidie ontvingen van de Minister van Justitie;

 • h. bestaande initiatieven voor gesloten jeugdzorg: de zorgaanbieders, die tot 1 januari 2008 van de provincie of grootstedelijke regio subsidie ontvingen voor gesloten jeugdzorg, waarvoor de Minister aan die provincies een projectuitkering beschikbaar heeft gesteld;

 • i. nieuwe initiatieven voor gesloten jeugdzorg: privaatrechtelijke rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid, niet zijnde de zorgaanbieders, genoemd in onderdeel g en h;

 • j. accommodatie voor gesloten jeugdzorg: een accommodatie als bedoeld in artikel 29 k, eerste lid, van de wet.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

Hoofdstuk II. Instellingssubsidies [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Afdeling 4.2.8 van de Algemene wet bestuursrecht is, met uitzondering van artikel 4:64, eerste lid, onder a, van toepassing op instellingssubsidies.

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Voor het activiteitenplan en de begroting, bedoeld in artikel 4:61 van de Algemene wet bestuursrecht, gebruiken de voormalige justitiële jeugdinrichtingen de formulieren die de zij in het kader van hun subsidieaanvraag bij de Minister van Justitie voor het jaar 2007 hebben ingediend.

 • 2 Voor het activiteitenplan en de begroting, bedoeld in artikel 4:61 van de Algemene wet bestuursrecht gebruiken de bestaande initiatieven voor gesloten jeugdzorg de formulieren die zij in het kader van hun subsidieaanvraag voor het jaar 2007 bij de provincie of grootstedelijke regio hebben ingediend. De formulieren, genoemd in de eerste volzin, gaan vergezeld van een aanbiedingsbrief die door het bevoegd gezag is ondertekend.

§ 2. Berekeningswijze [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2009]

De hoogte van een instellingssubsidie wordt bepaald door een door de Minister vast te stellen prijs per plaats per accommodatie voor gesloten jeugdzorg te vermenigvuldigen met de vastgestelde capaciteit.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Bij de verlening van een instellingssubsidie kan de Minister gedurende het jaar bepalen dat het subsidiebedrag door hem wordt bijgesteld op basis van algemene loon- en prijsontwikkelingen.

 • 2 Met het oog op de toepassing van het eerste lid kan de Minister bij de verlening van de subsidie tevens bepalen welk deel van het subsidiebedrag in aanmerking zal worden genomen voor een bijstelling in verband met de ontwikkeling van het prijspeil, onderscheidenlijk van de kosten van de arbeidsvoorwaarden.

 • 3 Indien een subsidie met toepassing van het eerste lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

§ 3. Bevoorschotting [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt de volgende voorschotten op de verleende instellingssubsidie: in januari 15%, februari 7%, maart 7%, april 7%, mei 15%, juni 7%, juli 7%, augustus 7%, september 3%, oktober 11% en november 14% van het voor het desbetreffende jaar verleende subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de subsidieontvanger afwijken en in het geval dat een aanvraag om instellingssubsidie later wordt ingediend dan in artikel 4:60 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald.

§ 4. Subsidievaststelling [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Voor het financieel verslag en het activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:75 van de Algemene wet bestuursrecht gebruiken de voormalige justitiële jeugdinrichtingen de formulieren die zij in het kader van hun aanvraag tot subsidievaststelling bij de Minister van Justitie voor het jaar 2007 hebben ingediend.

 • 3 Voor het financieel verslag en het activiteitenverslag als bedoeld in artikel 4:75 van de Algemene wet bestuursrecht gebruiken de bestaande en nieuwe initiatieven voor gesloten jeugdzorg de formulieren die zij in het kader van hun aanvraag tot subsidievaststelling bij de provincie of grootstedelijke regio voor het jaar 2007 hebben ingediend.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 Het financieel verslag of de jaarrekening gaat vergezeld van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door de subsidieontvanger, opgesteld door een accountant, overeenkomstig een door de Minister vastgesteld controleprotocol.

 • 3 Het eerste en tweede lid zijn niet van toepassing indien de verleende subsidie minder dan € 125.000 bedraagt.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2009]

De ontvanger van een instellingssubsidie draagt er zorg voor dat de accountant meewerkt aan door of namens de departementale auditdienst in te stellen onderzoeken naar de door de accountant verrichte werkzaamheden.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Binnen vijf maanden na ontvangst van de aanvraag, bedoeld in artikel 8, eerste lid, geeft de Minister een beschikking tot vaststelling van de subsidie.

 • 2 Bij de vaststelling van de instellingssubsidie vindt bij een gemiddelde jaarbezetting, uitgedrukt in verblijfdagen, van minder dan 90% een percentuele verlaging van de subsidie plaatst. De percentuele verlaging wordt bepaald met behulp van de volgende formule:

  De procentuele verlaging wordt bepaald met behulp van de volgende formules:

  voor inrichtingen met een vastgestelde capaciteit tot 100 plaatsen:

  (90% - gerealiseerde bezettingsgraad) × (vastgestelde capaciteit/100) × 50%

  voor inrichtingen met een vastgestelde capaciteit vanaf 100 plaatsen:

  (90% - gerealiseerde bezettingsgraad) × 50%

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De ontvanger van een instellingssubsidie vormt een egalisatiereserve.

 • 2 In afwijking van artikel 4:72, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht wordt het aan de egalisatiereserve toe te voegen dan wel te onttrekken bedrag berekend door het totaal van de met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende baten, waaronder de vastgestelde instellingssubsidie en de gerealiseerde overige baten, te verminderen met de lasten van de gesubsidieerde activiteiten. Deze uitkomst wordt vervolgens toegerekend naar rato van de vastgestelde instellingssubsidie en de in de ingediende begroting vermelde, met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende overige baten.

 • 3 De egalisatiereserve bedraagt niet meer dan 10% van de in enig jaar verleende instellingssubsidie.

Hoofdstuk III. Projectsubsidies [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister kan subsidieplafonds vaststellen voor het verstrekken van projectsubsidies.

 • 2 Een besluit tot vaststelling van een subsidieplafond wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2009]

De Minister kan een instelling een projectsubsidie verstrekken voor:

 • bouwprojecten;

 • bijzondere projecten of doeleinden.

Hoofdstuk IV. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2009]

Indien het bij koninklijke boodschap van 7 juli 2006 ingediende voorstel van wet tot wijziging van de Wet op de jeugdzorg met betrekking tot jeugdzorg waarop aanspraak bestaat ingevolge de wet in gesloten setting (gesloten jeugdzorg) (Kamerstukken II 2005/2006, 30 644, nr. 1+2), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt deze regeling op hetzelfde moment in werking. Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2009 met dien verstande dat deze regeling van toepassing blijft op subsidies die op grond van deze regeling zijn verleend of vastgesteld.

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke subsidieregeling gesloten jeugdzorg 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Jeugd en Gezin,

A. Rouvoet