Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Regeling tarieven Kadaster (aanpassing bestaande tarieven)[Regeling vervallen per 01-01-2016.]

Geldend van 01-01-2009 t/m 31-12-2015

Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 9 december 2007, nr. DJZ2007004723, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving, houdende wijziging van de Regeling tarieven Kadaster (aanpassing bestaande tarieven)

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

Gelet op de artikelen 108, eerste lid, en 109 van de Kadasterwet;

Besluit:

Artikel I [Vervallen per 01-01-2016]

[Red: Wijzigt de Regeling tarieven Kadaster.]

Artikel II [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel III [Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 december 2007

De

Minister

van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J.M. Cramer