Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Eerste wijzigingsbesluit aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie

Geldend van 20-12-2007 t/m heden

Besluit van 10 december 2007 van de Minister van Financiën houdende aanpassing van de bijlagen A en B bij het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie (Eerste wijzigingsbesluit aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie)

De Minister van Financiën,

Gelet op artikel 4 van het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie;

In overeenstemming met de Ministers van Justitie, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Verkeer en Waterstaat, Economische Zaken, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.]

Artikel VI

  • 1 Voor de op grond van artikel I aangewezen rechtspersonen geldt dat de toepassing van artikel 45, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2001 zodanig in de tijd gefaseerd zal geschieden, dat de op het moment van inwerkingtreding van dit besluit nog op een andere wijze uitgezette liquide middelen van de betrokken rechtspersonen, op een naar het oordeel van de Minister van Financiën doelmatige wijze in ’s Rijks schatkist zullen worden opgenomen.

  • 2 De Minister van Financiën stelt binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit na overleg met de in het eerste lid bedoelde rechtspersonen voor elke rechtspersoon een tijdschema vast ter uitvoering van het eerste lid. Zo nodig geeft de Minister van Financiën een rechtspersoon een aanwijzing voor de uitvoering.

  • 4 De in het derde lid bedoelde rechtspersonen overleggen aan de Minister van Financiën binnen zes maanden na de inwerkingtreding van dit besluit een tijdschema met betrekking tot hun rechtspersoon ter uitvoering van het tweede lid. Zo nodig geeft de Minister van Financiën een rechtspersoon een aanwijzing voor de uitvoering.

Artikel VII

  • 2 Dit besluit wordt aangehaald als: Eerste wijzigingsbesluit aanwijzingsbesluit rechtspersonen met een beperkte kasbeheerfunctie.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos