Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EZ 2008[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 25-12-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2007, nr. WJZ 7150027, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds en tenderperioden voor het jaar 2008 en tot wijziging van de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten (Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EZ 2008)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 5 van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling, de artikelen 6, eerste lid, en 7, eerste lid, van de Subsidieregeling prekwalificatie ESA-programma’s, artikel 4, eerste lid, van het Besluit borgstelling scheepsnieuwbouw, artikel 7, eerste lid, van de Regeling Groeifaciliteit, artikel 4 van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen, artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004, artikel 6 van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie, artikel 7 van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000, de artikelen 2, vijfde lid, en 5, tweede lid, van de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten, artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf, , artikel 4 van het Besluit borgstelling MKB-kredieten 1997artikel 2, derde lid, van de Uitdagersregeling, artikel 4 van de Subsidieregeling aanpak urgente bedrijfslocaties, artikel 28 van de Subsidieregeling IOP-TTI module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten, artikel 5, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht brancheorganisaties MKB, artikel 9, eerste lid, van de Subsidieregeling kennisoverdracht ondernemers MKB, artikel 6, eerste lid, van de Subsidieregeling zaaiprojecten life sciences, artikel 12, eerste lid, van de Regeling exportfinancieringsarrangement zware matching en artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van het Besluit subsidies civiele vliegtuigontwikkeling bedraagt € 14.000.000,–.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

  • 2 Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid, ontvangen in de daar genoemde periode, bedraagt € 5.899.143,–.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verlenen van borgstellingen op grond van het Besluit borgstelling scheepsnieuwbouw bedraagt € 1.000.000.000,–.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 toekennen van reserveringsquota op grond van de Regeling Groeifaciliteit bedraagt € 119.000.000,–.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van het Besluit subsidies Topprojecten herstructurering bedrijventerreinen bedraagt € 19.000.000,–.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling programma starters op buitenlandse markten 2004 bedraagt € 12.500.000,–.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van de Regeling subsidieprogramma kennisexploitatie bedraagt € 5.000.000,–.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van het Besluit subsidies regionale investeringsprojecten 2000 bedraagt € 23.500.000,–.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling Innovatieve Zeescheepsbouw bedraagt € 19.500.000,–.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten bedraagt:

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van de Subsidieregeling Beroepsonderwijs in Bedrijf bedraagt € 18.000.000,–.

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies als gevolg van de borgstellingen krachtens het besluit borgstelling MKB-kredieten 1997 op in het jaar 2008 gemelde kredietovereenkomsten bedraagt:

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2009]

Het subsidieplafond voor het in 2008 verstrekken van subsidies op grond van de Uitdagersregeling bedraagt € 4.000.000,–.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Wijzigt de Subsidieregeling innovatieprestatiecontracten.]

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling subsidieplafonds en tenderperiodes EZ 2008.

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant, waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 10 december 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven