Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsbesluit Besluit beheer autobanden, enz. (aanpassing van de meldings- en [...] (onbeperkte geldigheid melding en mededeling) )

Geldend van 01-04-2008 t/m heden

Besluit van 6 december 2007, houdende wijziging van het Besluit beheer autobanden, het Besluit beheer autowrakken, het Besluit beheer batterijen, het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur en het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton in verband met aanpassing van de meldings- en mededelingstermijn (onbeperkte geldigheid melding en mededeling)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 11 oktober 2007, nr. DJZ2007097392, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op de artikelen 10.15 tot en met 10.18 van de Wet milieubeheer;

De Raad van State gehoord (advies van 1 november 2007, nr. W08.07.0373/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 3 december 2007, nr. DJZ2007120067, Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit beheer autobanden.]

Artikel II

[Red: Wijzigt het Besluit beheer autowrakken.]

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit beheer batterijen.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur.]

Artikel V

[Red: Wijzigt het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton.]

Artikel VI

De instemming van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer met mededelingen die voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn gedaan op grond van artikel 12, eerste lid, van het Besluit beheer autowrakken, artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer batterijen, artikel 4, eerste lid, van het Besluit beheer elektrische en elektronische apparatuur of artikel 6, eerste lid, van het Besluit beheer verpakkingen en papier en karton, geldt voor onbeperkte tijd.

Artikel VII

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2008.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 6 december 2007

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

,

J. M. Cramer

Uitgegeven de negentiende december 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin