Start van deze paginaSkip navigatie, ga direct naar de Inhoud
 • Vorige

 • Volgende

Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties

Geldend op 11-02-2016


 • Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, van 10 december 2007, nr. 3047617
 • De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk,

  Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van het Koninkrijk;

  Gelet op artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk en artikel 17 van het reglement van orde voor de ministerraad;

  Besluit:

 • Artikel 1

  Er is een onderraad van de raad van ministers van het Koninkrijk, de raad voor Koninkrijksrelaties (RKR).

 • Artikel 2

  De raad voor Koninkrijksrelaties is belast met voorbereiding van de besluitvorming van de raad van ministers van het Koninkrijk.

 • Artikel 3

  Vaste leden van de raad voor Koninkrijksrelaties zijn:

  • a. de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, tevens voorzitter;

  • b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. de Minister van Buitenlandse Zaken;

  • e. de Minister van Defensie;

  • f. de Minister van Financiën;

  • g. de Minister van Justitie;

  • h. de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • i. de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen;

  • j. de Gevolmachtigde Minister van Aruba.

 • Artikel 4

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • Artikel 5

  Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties.

 • Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de Curaçaosche Courant en de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

  De

  Minister-President

  ,

  Minister

  van Algemene Zaken,

  Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk

  ,

  J.P. Balkenende