Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties

Geldend van 19-12-2007 t/m heden

Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk, van 10 december 2007, nr. 3047617

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de raad van ministers van het Koninkrijk;

Gelet op artikel 10 van het Statuut voor het Koninkrijk en artikel 17 van het reglement van orde voor de ministerraad;

Besluit:

Artikel 1

Er is een onderraad van de raad van ministers van het Koninkrijk, de raad voor Koninkrijksrelaties (RKR).

Artikel 2

De raad voor Koninkrijksrelaties is belast met voorbereiding van de besluitvorming van de raad van ministers van het Koninkrijk.

Artikel 3

Vaste leden van de raad voor Koninkrijksrelaties zijn:

  • a. de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, tevens voorzitter;

  • b. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • c. de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

  • d. de Minister van Buitenlandse Zaken;

  • e. de Minister van Defensie;

  • f. de Minister van FinanciĆ«n;

  • g. de Minister van Justitie;

  • h. de Minister van Verkeer en Waterstaat;

  • i. de Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen;

  • j. de Gevolmachtigde Minister van Aruba.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit raad voor Koninkrijksrelaties.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant, de CuraƧaosche Courant en de Landscourant van Aruba worden geplaatst.

De

Minister-President

,

Minister

van Algemene Zaken,

Voorzitter van de raad van ministers van het Koninkrijk

,

J.P. Balkenende