Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Subsidieregeling ETB-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten[Regeling vervallen per 01-01-2009.]

Geldend van 04-10-2008 t/m 31-12-2008

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 4 december 2007, nr. WJZ 7142294, houdende regels inzake het verstrekken van subsidies voor projecten in het kader van Euro Trans Bio (Subsidieregeling ETB-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet EZ-subsidies;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

  • a. kaderregeling: de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten;

  • b. ETB-project: een internationaal innovatieproject, bestaande uit industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling of een combinatie daarvan op het gebied van life sciences en gezondheid, waarvoor een pre-proposal is ingediend in het kader van de derde call van het European Research Area network Euro Trans Bio bij het ETB-office door een internationaal samenwerkingsverband, dat voldoet aan bijlage 1 bij deze regeling;

  • c. life sciences en gezondheid:

   • 1°. geneesmiddelenontwikkeling;

   • 2°. ontwikkeling van medische technologie welke leidt tot specifieke behandelmethodes of diagnostiek; of

   • 3°. ontwikkeling van biomedische materialen of producten gebaseerd op deze materialen;

  • d. industrieel onderzoek: industrieel onderzoek in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01 (PbEU C 323);

  • e. experimentele ontwikkeling: experimentele ontwikkeling in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01 (PbEU C 323);

  • f. onderzoeksorganisatie: een onderzoeksorganisatie in de zin van de Communautaire kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie nr. 2006/C 323/01 (PbEU 323).

§ 2. Subsidieverstrekking [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister verstrekt op aanvraag een subsidie aan:

  • a. een in Nederland gevestigde MKB-ondernemer die voor eigen rekening en risico een deel van een ETB-project uitvoert, dan wel

  • b. indien sprake is van meer dan één in Nederland gevestigde deelnemer aan één ETB-project die op grond van deze regeling subsidie wil aanvragen, een innovatie-samenwerkingsverband van in Nederland gevestigde ondernemers of onderzoeksorganisaties, onder wie ten minste één MKB-ondernemer, die voor gemeenschappelijke rekening en risico een deel van een ETB-project uitvoeren.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De subsidie bedraagt:

  • a. 50 procent van de subsidiabele kosten voor zover deze betrekking hebben op industrieel onderzoek, met dien verstande dat de subsidie voor een ondernemer 35 procent van de subsidiabele kosten bedraagt;

  • b. 25 procent van de subsidiabele kosten, voor zover deze betrekking hebben op experimentele ontwikkeling.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Indien een in Nederland gevestigde ondernemer of onderzoeksorganisatie als bedoeld in artikel 2 daarom verzoekt, worden in afwijking van artikel 5 van de kaderregeling de volgende subsidiabele kosten in aanmerking genomen:

  • a. de volgende rechtstreeks aan de uitvoering van het industriële onderzoek of de experimentele ontwikkeling toe te rekenen, na de indiening van de aanvraag door de subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten:

   • 1°. loonkosten voor betrokken personeel, voor zover deze rechtstreeks voor de uitvoering van het onderzoek noodzakelijk zijn. Het uurloon wordt berekend op basis van 1650 productieve uren per jaar;

   • 2°. de kosten van verbruikte materialen en hulpmiddelen, gebaseerd op historische aanschafprijzen;

   • 3°. kosten van het gebruik van bestaande machines en apparatuur van de deelnemers;

   • 4°. kosten van speciaal voor het onderzoek aan te schaffen machines en apparatuur. Eventuele restwaarde van speciaal voor het ETB-project aangeschafte apparatuur wordt in mindering gebracht op de subsidiabele kosten;

   • 5°. aan derden verschuldigde kosten;

   • 6°. kosten van buitenlandstages;

   • 7°. kosten van octrooiaanvraag van onderzoeksorganisaties en MKB-ondernemers;

   • 8°. kosten inzake kennisoverdracht;

  • b. een opslag voor algemene kosten van 50 procent van de onder a, onder 1°, bedoelde kosten.

 • 2 Voor de directe loonkosten als bedoeld in het eerste lid, onder a, onder 1°, wordt uitgegaan van gemiddelde uurtarieven per categorie bij het onderzoek betrokken personeel.

 • 3 De kosten, bedoeld in dit artikel, worden in aanmerking genomen met inbegrip van omzetbelasting, indien en voor zover de subsidieontvanger die de kosten heeft gemaakt, omzetbelasting niet in aftrek kan brengen.

 • 4 Indien geen loonkosten als bedoeld in het eerste lid worden gemaakt, maar niettemin arbeid ten behoeve van het project wordt verricht, wordt voor de berekening van de projectkosten uitgegaan van een uurtarief van € 35.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 Als periode, bedoeld in artikel 12 van de kaderregeling wordt vastgesteld de dag van inwerkingtreding van deze regeling tot en met 15 februari 2008, 13.00 uur.

 • 2 Het subsidieplafond voor verlenen van subsidies op aanvragen als bedoeld in het eerste lid is € 4.000.000.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2009]

Er is een Adviescommissie Euro Trans Bio, die tot taak heeft de Minister op zijn verzoek te adviseren over aanvragen om subsidie op grond van deze regeling.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling beslist de Minister afwijzend op een aanvraag indien niet ten minste 35 procent van de op grond van deze regeling subsidiabele kosten ten laste komen van deelnemende MKB-ondernemers.

 • 3 In aanvulling op artikel 15 van de kaderregeling kan de Minister tevens afwijzend beslissen op een aanvraag indien het internationale samenwerkingsverband na indiening van de aanvraag niet meer voldoet aan het bepaalde in bijlage 1 of de financiering van het totale internationale project onvoldoende blijkt.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 1 De Minister wint over aanvragen om een subsidie op grond van deze regeling waarop niet op grond van artikel 15 van de kaderregeling of artikel 7 afwijzend wordt beslist, het advies in van de Adviescommissie Euro Trans Bio.

 • 2 De Minister rangschikt, daarbij geadviseerd door de adviescommissie, de aanvragen zodanig, dat een project hoger gerangschikt wordt naar mate:

  • a. meer wordt bijgedragen aan technologische of wetenschappelijke vernieuwing of aan wezenlijk nieuwe toepassingen van een bestaande technologie;

  • b. het economische en sociale perspectief van het ETB-project groter is;

  • c. de internationale samenwerking binnen het project doelmatiger en doeltreffender is;

  • d. de beschikbaarheid van de benodigde menskracht, de financiële draagkracht en faciliteiten zoals laboratoria en gespecialiseerde apparatuur meer is aangetoond.

 • 3 Voor de rangschikking wegen de in het tweede lid vermelde criteria even zwaar.

Artikel 9 [Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op artikel 16 van de kaderregeling wordt een voorschot slechts verstrekt, indien het bedrag aan voorschot meer is dan € 15.000.

Artikel 10 [Vervallen per 01-01-2009]

In aanvulling op artikel 21 van de kaderregeling treedt bij indienen van een aanvraag door een innovatie-samenwerkingsverband als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder b, een MKB-ondernemer op als penvoerder.

Artikel 11 [Vervallen per 01-01-2009]

 • 2 In aanvulling op artikel 33, eerste tot en met derde lid, van de kaderregeling draagt een onderzoeksorganisatie uitsluitend kennis of andere resultaten uit een ETB-project over aan een ondernemer die deelneemt in hetzelfde samenwerkingsverband, indien aan tenminste één van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • a. de deelnemende ondernemingen dragen de volledige kosten van het project;

  • b. de resultaten waaraan geen intellectuele eigendomsrechten kunnen worden ontleend, mogen ruim worden verspreid en eventuele intellectuele eigendomsrechten op de resultaten die uit de activiteiten van de onderzoeksorganisatie voortvloeien, worden volledig aan de onderzoeksorganisatie toegekend;

  • c. de onderzoeksorganisatie ontvangt van de deelnemende ondernemingen een vergoeding die overeenstemt met de marktprijs voor de intellectuele eigendomsrechten die voortvloeien uit de door de onderzoeksorganisatie in het kader van het project uitgevoerde activiteit en die worden overgedragen aan de deelnemende ondernemingen. Eventuele bijdragen van de deelnemende ondernemingen in de kosten van de onderzoeksorganisatie worden op deze compensatie in mindering gebracht.

§ 3. Formulieren [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 12 [Vervallen per 01-01-2009]

Het formulier voor het indienen van een aanvraag voor:

 • a. een subsidie is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 2;

 • b. een voorschot is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 3;

 • c. een subsidievaststelling is opgenomen in de bij deze regeling behorende bijlage 4.

§ 4. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2009]

Artikel 13 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling ETB-module van de Experimentele kaderregeling subsidies innovatieprojecten.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst met uitzondering van de bijlagen 2 tot en met 4, die ter inzage worden gelegd bij SenterNovem, Juliana van Stolberglaan 3, Den Haag.

Den Haag, 4 december 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2009]

Het internationale samenwerkingverband in het kader van een ETB-project is een samenwerkingsverband:

 • dat bestaat uit minimaal twee MKB-ondernemers uit twee verschillende landen, die elk voor eigen rekening en risico participeren in het gezamenlijke ETB-project;

 • waarin de inbreng van de MKB-ondernemers gezamenlijk minimaal 50% van de totale projectkosten van het ETB-project bedraagt;

 • waarin de inbreng van één land of samenwerkingspartner niet hoger is dan 70% van de projectkosten van het ETB-project; en

 • waarvan de projectcoördinator een MKB-ondernemer is, en de aanvraag door deze MKB-ondernemer bij het ETB-office wordt ingediend. Delen van het projectmanagement mogen ook bij de andere deelnemers liggen, maar de projectcoördinatie mag niet liggen bij een uitbestedingspartij.

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag.]

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag.]

Bijlage 4 [Vervallen per 01-01-2009]

[Red: Ligt ter inzage bij SenterNovem te Den Haag.]