Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995

Geldend van 05-06-2008 t/m heden

Rijkswet van 8 november 2007 tot wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006 (Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de Rijksoctrooiwet 1995 naar aanleiding van de evaluatie van 2006 daarvan aan te passen en in verband daarmee enige andere wetten te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Rijksoctrooiwet 1995.]

Artikel III

[Red: Wijzigt de Rijkswet tot goedkeuring en uitvoering Akte tot herziening van artikel 63 van het Verdrag inzake verlening Europese octrooien, enz.]

Artikel IV

[Red: Wijzigt de Wet bescherming oorspronkelijke topografie├źn van halfgeleiderprodukten.]

Artikel V

[Red: Wijzigt de Zaaizaad- en plantgoedwet 2005.]

Artikel VI

Artikel VII

Op een akte van afstand van een octrooi die in het octrooiregister is ingeschreven blijft artikel 63 van de Rijksoctrooiwet 1995 van toepassing zoals dat voor het tijdstip van inwerking van deze rijkswet gold.

Artikel VIII

De artikelen van deze rijkswet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel IX

Deze rijkswet wordt aangehaald als: Evaluatie 2006 Rijksoctrooiwet 1995.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad en in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

's-Gravenhage, 8 november 2007

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de elfde december 2007

De Minister van Justitie,

E. M. H. Hirsch Ballin