Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ

Geldend van 25-05-2013 t/m heden

Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 november 2007, nr. IGZ/JZH-2007-63258, houdende de instelling van de Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 9:13 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 1 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Besluit

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

§ 2. Taak en samenstelling van de commissie

Artikel 2

Er is een Klachtadviescommissie die de Inspecteur-Generaal desgevraagd adviseert over de afhandeling van klachten over een gedraging van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, verder te noemen: de commissie.

Artikel 3

  • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter, tevens lid en twee andere leden.

  • 2 Een van de leden kan benoemd worden als plaatsvervangend voorzitter.

  • 3 De voorzitter en de andere leden zijn niet werkzaam bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

  • 4 Op voordracht van de Inspecteur-Generaal van de Inspectie voor de Gezondheidszorg benoemt de Minister de voorzitter en de andere leden.

  • 5 De benoemingen gelden voor een periode van vier jaar. De voorzitter en andere leden kunnen tussentijds op eigen verzoek worden ontslagen. Herbenoeming is mogelijk.

Artikel 4

Het secretariaat van de commissie wordt verzorgd door bureau Juridische Zaken & Handhaving van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Artikel 5

  • 1 De commissie behandelt een klacht in de volledige samenstelling.

  • 2 Indien de aard van de klacht dit toelaat, kan de voorzitter besluiten de klacht te behandelen in enkelvoudige samenstelling.

Artikel 6

De commissie stelt een reglement op omtrent haar werkwijze.

Artikel 7

  • 1 Aan de voorzitter wordt een vacatiegeld van € 260,– en een lid een vacatiegeld van € 200,– per vergadering toegekend.

  • 2 Voorzitter en leden hebben op voet van het Reisbesluit binnenland recht op vergoeding wegens reis- en verblijfkosten in verband met een vergadering.

§ 3. Overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8

Het Besluit Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg en het Besluit vaste beloning Klachtadviescommissie Inspectie voor de Gezondheidszorg worden ingetrokken.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klachtadviescommissie IGZ.

Van dit besluit zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant en zal op de website van de Inspectie voor de Gezondheidszorg worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

A. Klink