Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling normbedragen voorschotverlening 2008

Geldend van 01-01-2008 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Justitie tot uitvoering van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 (Regeling normbedragen voorschotverlening 2008)

De Staatssecretaris van Justitie,

Gelet op de artikelen 35, tweede en vierde lid van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Het normbedrag dat geldt voor de bepaling van de hoogte van het voorschot dat in elk kwartaal wordt verstrekt aan door de raad ingeschreven advocaten wordt vastgesteld op € 705,–.

  • 2 Het kwartaalvoorschot bedraagt niet meer dan € 43.600,–.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2008

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling normbedragen voorschotverlening 2008.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 27 november 2007

De

Staatssecretaris

van Justitie,
namens deze:
de

directeur Rechtsbestel

,

M.J.J. van den Honert