Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Klankbordgroep evaluatie verdeelmodel WWB Inkomensdeel[Regeling vervallen per 01-12-2008.]

Geldend van 29-11-2007 t/m 30-11-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 november 2007, nr. W&B/SFI/2007/32805, houdende instelling van de Klankbordgroep evaluatie verdeelmodel WWB Inkomensdeel (Instellingsbesluit Klankbordgroep evaluatie verdeelmodel WWB Inkomensdeel)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-12-2008]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Klankbordgroep: Klankbordgroep evaluatie verdeelmodel WWB Inkomensdeel;

 • b. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling [Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 Er is een Klankbordgroep evaluatie verdeelmodel WWB Inkomensdeel.

 • 2 De Klankbordgroep wordt ingesteld voor een periode van één jaar, die aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. Taken [Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 De Klankbordgroep heeft tot taak het onderzoek in het kader van de evaluatie van het verdeelmodel WWB Inkomensdeel te begeleiden door:

  binnen de taakopdracht toe te zien op een inhoudelijk en onderzoek-technisch adequate uitvoering van het onderzoek;

  rapportages van de onderzoeker(s) te beoordelen naar inhoudelijk en onderzoek-technische maatstaven;

  naar vermogen eventuele door het onderzoeksbureau gewenste inlichtingen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen;

  de Staatssecretaris te adviseren over de eventuele wenselijkheid van aanpassing van de voorgenomen onderzoekswerkzaamheden.

 • 2 De leden participeren primair op grond van hun expertise;

 • 3 De Klankbordgroep adviseert de Staatssecretaris.

 • 4 De Klankbordgroep heeft een advies- en klankbordfunctie voor het onderzoeksbureau.

Artikel 4. Samenstelling [Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 De Klankbordgroep bestaat uit een voorzitter en 15 leden.

 • 2 De Staatssecretaris benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Klankbordgroep.

 • 3 Voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden benoemd.

 • 4 In de Klankbordgroep hebben zitting:

  • a. als voorzitter: drs. Th.J.F.M. Bovens, voorzitter van het college van bestuur van de Open Universiteit Nederland;

  • b. als leden:

   • de heer H. Boerboom namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

   • de heer N. Brusse namens het ministerie,

   • de heer H. Grooten namens de gemeenten,

   • de heer M. Heekelaar namens Divosa,

   • mevrouw R. Hitimana namens de gemeenten,

   • mevrouw G. Kooistra namens de Raad voor Financiële Verhoudingen,

   • mevrouw J. Kossen namens het ministerie van Economische Zaken,

   • de heer M. van der Laan namens de gemeenten,

   • de heer F. Nieuweboer namens het ministerie,

   • de heer A. Noort namens de gemeenten,

   • de heer G. Oskam namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten,

   • mevrouw G. Pieterse namens de Vereniging Nederlandse Gemeenten,

   • de heer M. de Rooij namens het ministerie van Financiën,

   • de heer M. Stempher namens de gemeenten,

   • de heer J. Verhagen namens de gemeenten.

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden [Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 Het secretariaat van de Klankbordgroep wordt gevoerd door het ministerie.

 • 2 De Staatssecretaris wijst een ambtenaar van het ministerie als secretaris aan.

 • 3 De secretaris van de Klankbordgroep is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Klankbordgroep.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de klankbordgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 5 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het ministerie.

Artikel 6. Vergaderingen [Vervallen per 01-12-2008]

De Klankbordgroep komt ten minste drie keer per jaar bijeen.

Artikel 7. Reglement [Vervallen per 01-12-2008]

De Klankbordgroep kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze nader regelen.

Artikel 8. Vergoeding [Vervallen per 01-12-2008]

 • 1 Aan de leden en de voorzitter van de Klankbordgroep kan een vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • 2 Aan de leden van de Klankbordgroep kan een vergoeding van reis- en verblijfkosten worden toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 9. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 december 2008.

Artikel 10. Citeertitel [Vervallen per 01-12-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klankbordgroep evaluatie verdeelmodel WWB Inkomensdeel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 november 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb