Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 07-12-2012 t/m 31-12-2014

Besluit van 15 november 2007, houdende regels inzake de ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 14 februari 2007, nr. TRCJZ/2007/565, gedaan mede namens Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 100, vierde lid, 104, vierde lid, 110 en 124, vierde lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie;

De Raad van State gehoord (advies van 30 maart 2007, nummer W11.07.0040/IV);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 12 november 2007, nr TRCJZ/2007/3406, uitgebracht mede namens Onze Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 2 Als Minister wie het aangaat wordt aangemerkt Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid indien een verordening of besluit uitsluitend of in hoofdzaak betrekking heeft op:

  • a. arbeidstijden;

  • b. arbeidsomstandigheden;

  • c. medezeggenschapsregelingen;

  • d. arbeidsmarktvoorzieningen;

  • e. scholing;

  • f. lonen en andere arbeidsvoorwaarden.

 • 3 Als Minister wie het aangaat wordt aangemerkt Onze Minister van Economische Zaken, indien een verordening of besluit uitsluitend of in hoofdzaak betrekking heeft op:

  • a. marktordeningsvraagstukken;

  • b. onderzoek en ontwikkeling;

  • c. exportbevordering;

  • d. agrarische sectoren dan wel afkomstig is van een bedrijfslichaam dat in hoofdzaak in de agrarische sector werkzaam is.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 Indien Onze Minister wie het aangaat van oordeel is dat een goed te keuren verordening of besluit mede, maar niet in hoofdzaak, onderwerpen of economische sectoren betreft die tot de primaire beleidsverantwoordelijkheid van een of meer andere ministers behoren, legt hij de verordening of het besluit aan die ministers voor met de vraag of deze medebetrokken wensen te zijn bij de goedkeuring.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 mei 2007 ingediende voorstel van wet, houdende wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie met betrekking tot de ministeriële goedkeuring van besluiten van bedrijfslichamen (Kamerstukken II 2006/07, 31 039, nr. 2), nadat het tot wet is verheven, in werking treedt, treedt dit besluit op hetzelfde tijdstip in werking.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 november 2007

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

,

G. Verburg

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

,

J. P. H. Donner

De Minister van Economische Zaken

,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de zevenentwintigste november 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin