Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling standaardprijslijst eerstelijns psychologische zorg[Regeling vervallen per 28-05-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-01-2014.]

Geldend van 16-11-2007 t/m 31-12-2013

Regeling standaardprijslijst eerstelijns psychologische zorg

Gelet op artikel 38 lid 3 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit de volgende regeling vast.

Artikel 1. Algemeen [Vervallen per 28-05-2015]

De regeling is van toepassing op zorgaanbieders die eerstelijns psychologische zorg leveren en welke niet verleend wordt door huisartsen.

Artikel 2. Begripsbepalingen [Vervallen per 28-05-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 3. Doel [Vervallen per 28-05-2015]

Deze regeling heeft tot doel dat zorgaanbieders, zoals genoemd in artikel 1 van deze regeling, consumenten tijdig en zorgvuldig informeren over de tarieven die de zorgaanbieders voor prestaties in rekening brengen. De standaardprijslijst geeft inzicht in de tarieven voor niet-verzekerde patiënten of voor verzekerde patiënten waarvan de zorgverzekeraar geen contract heeft afgesloten met de betreffende zorgaanbieder.

Artikel 4. Verplichting [Vervallen per 28-05-2015]

Een zorgaanbieder, welke zorg levert zoals onder artikel 1 van deze regeling is beschreven, die één of meer prestaties levert waarvoor een vrij tarief geldt, maakt een standaardprijslijst bekend.

Deze verplichting treedt op 1 januari 2008 in werking.

Artikel 5. Voorwaarden [Vervallen per 28-05-2015]

De standaardprijslijst eerstelijns psychologische zorg voldoet aan de volgende voorwaarden.

  • 1. De standaardprijslijst voorziet in één tarief per prestatie.

  • 2. De standaardprijslijst vermeldt alle prestaties waarvoor de betreffende zorgaanbieder een tarief in rekening kan brengen.

  • 3. De standaardprijslijst bevat per prestatie de meest recente tarieven en heeft een ingangsdatum waarop deze in werking treedt. De ingangsdatum geldt voor alle tarieven op de standaardprijslijst.

Artikel 6. Informeren van consumenten [Vervallen per 28-05-2015]

  • 1 Het is voor consumenten mogelijk om voor aanvang van de behandelingsovereenkomst op eenvoudige wijze kennis te nemen van de standaardprijslijst.

  • 2 De standaardprijslijst hangt op een voor consumenten duidelijk zichtbare plaats in de praktijk van de zorgaanbieder.

  • 3 Desgevraagd stelt de zorgaanbieder consumenten via de telefoon op de hoogte van de tarieven, zoals genoemd op de standaardprijslijst.

  • 4 Desgevraagd doet de zorgaanbieder consumenten binnen achtenveertig uur per post dan wel digitaal de standaardprijslijst toekomen.

Artikel 7. Verantwoordelijkheid [Vervallen per 28-05-2015]

  • 1 Indien een zorgaanbieder in loondienst is, draagt de werkgever zorg voor uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

  • 2 Indien een zorgaanbieder in een maatschap werkzaam is en niet zelf de tarieven bepaalt of in rekening brengt, draagt de maatschap zorg voor de uitvoering van de in deze regeling genoemde bepalingen.

Artikel 8. Inwerkingtreding [Vervallen per 28-05-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

De

Raad van Bestuur

van de Nederlandse Zorgautoriteit,

drs. A.L.M. Barendregt

portefeuillehouder zorgaanbieders Cure

,

mr. F.H.G. de Grave

Voorzitter