Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling palliatieve terminale zorg[Regeling vervalt per 01-01-2022.]

Geldend van 01-04-2016 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 november 2007, nr. DLZ-KZ-2802433, houdende subsidiëring van palliatieve terminale zorg (Regeling palliatieve terminale zorg)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;

Besluit:

Paragraaf 1. Algemene bepalingen [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2022]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. Minister: de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

 • b. instelling: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld;

 • c. instellingssubsidie: een op grond van deze regeling per boekjaar verstrekte subsidie in de kosten van structurele activiteiten van een instelling;

 • d. palliatieve terminale zorg: hulp die personen op vrijwillige basis zonder overeengekomen beloning verlenen aan een terminale hulpbehoevende in de vorm van vervangende mantelzorg in de thuissituatie van de hulpbehoevende dan wel in een bijna-thuis-huis of high care hospice;

 • e. bijna-thuis-huis: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van palliatieve terminale zorg;

 • f. high care hospice: organisatorisch verband dat strekt tot de verlening van palliatieve terminale zorg en waar minimaal één verpleegkundige in vaste dienst is;

 • g. referentieperiode: het aantal aaneengesloten jaren dat de instelling tot en met 30 juni van het kalenderjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor de instellingssubsidie wordt verstrekt palliatieve terminale zorg heeft verleend, met dien verstande dat:

  • 1°. de referentieperiode niet meer dan 3 jaren bedraagt;

  • 2°. indien de zorg minder dan 1 jaar is verleend, de referentieperiode 1 jaar bedraagt;

 • h. netwerk palliatieve zorg: netwerk ten behoeve van de versterking van de onderlinge samenwerking tussen de bij de palliatieve terminale zorg betrokken organisaties en personen;

 • i. netwerkregio: de in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling genoemde gemeenten;

 • j. betaalde coördinatie: coördinatie van de inzet van vrijwilligers die palliatieve terminale zorg in de thuissituatie verlenen, door een persoon in dienstverband met de instelling.

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling is van toepassing op het verstrekken van:

 • a. instellingssubsidies voor het verlenen van palliatieve terminale zorg in de thuissituatie;

 • b. instellingssubsidies voor het verlenen van palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis;

 • c. instellingssubsidies voor het verlenen van palliatieve terminale zorg in een high care hospice;

 • d. instellingssubsidies voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg;

 • e. afbouwsubsidies aan instellingen waaraan op grond van de Regeling terminale en palliatieve zorg 2007 een instellingssubsidie is verstrekt.

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 3 Een instellingssubsidie wordt voor de periode van een boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2022]

De Minister kan bij het verstrekken van een instellingssubsidie verplichtingen opleggen die strekken tot verwezenlijking van het doel van de instellingssubsidie.

Paragraaf 2. Palliatieve terminale zorg [Vervallen per 01-01-2022]

Paragraaf 2.1. Instellingssubsidie [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2022]

De Minister kan jaarlijks op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor het verlenen van:

 • a. palliatieve terminale zorg in de thuissituatie;

 • b. palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis;

 • c. palliatieve terminale zorg in een high care hospice.

Artikel 5a [Vervallen per 01-01-2022]

De Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS is niet van toepassing op de subsidies, bedoeld in artikel 5.

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De instellingssubsidie bestaat uit een exploitatiecomponent en, voor wat betreft palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis en in een high care hospice, tevens uit een huisvestingscomponent.

 • 2 De instellingssubsidie bedraagt per cliënt ten hoogste:

  • a. voor palliatieve terminale zorg in de thuissituatie zonder betaalde coördinatie: in 2011 € 992 voor de exploitatiecomponent en vanaf 2012 € 464 voor de exploitatiecomponent;

  • b. voor palliatieve terminale zorg in de thuissituatie met betaalde coördinatie: € 1.325 voor de exploitatiecomponent;

  • c. voor thuisvervangende palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis: € 2.610 voor de exploitatiecomponent en € 629 voor de huisvestingscomponent;

  • d. voor palliatieve terminale zorg in een high care hospice: € 1.057 voor de exploitatiecomponent en € 683 voor de huisvestingscomponent.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De instellingssubsidie wordt berekend door:

  • a. in 2011 € 12.100.000, in 2012 € 12.100.000 en vanaf 2013 € 13.310.000 zodanig te verdelen onder de instellingen waaraan de instellingssubsidie wordt verstrekt dat elke instelling per cliënt hetzelfde percentage van het desbetreffende maximumbedrag, genoemd in artikel 6, tweede lid, voor de exploitatiecomponent ontvangt;

  • b. in 2011 € 2.000.000, in 2012 € 2.000.000 en vanaf 2013 € 2.200.000 zodanig te verdelen onder de instellingen waaraan de instellingssubsidie wordt verstrekt dat elke instelling per cliënt hetzelfde percentage van het desbetreffende maximumbedrag, genoemd in artikel 6, tweede lid, voor de huisvestingscomponent ontvangt;

 • 2 Bij de berekening van de instellingssubsidie wordt het aantal cliënten van de instelling bepaald door het gemiddeld aantal cliënten per jaar in de referentieperiode.

Artikel 7a [Vervallen per 29-07-2010]

Paragraaf 2.2. Palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 8 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 9 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 10 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 10a [Vervallen per 29-07-2010]

Paragraaf 2.3. Palliatieve terminale zorg in een high care hospice [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 11 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 12 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 13 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 13a [Vervallen per 29-07-2010]

Paragraaf 2.4. Aanvraag, vaststelling, betaling en verplichtingen [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 14 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg wordt uiterlijk dertien weken voor de aanvang van het boekjaar ontvangen.

 • 2 Een aanvraag die na afloop van de termijn, bedoeld in het eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen. De aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg in de thuissituatie met betaalde coördinatie gaat vergezeld van de arbeidsovereenkomst met de coördinator.

Artikel 15 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De aanvraag vermeldt het totaal aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling palliatieve terminale zorg thuis, palliatieve terminale zorg in een bijna-thuis-huis of palliatieve terminale zorg in een high care hospice is verleend. Een verzoek tot verhoging van het in de aanvraag vermelde aantal personen dat na afloop van de termijn, bedoeld in artikel 14, eerste lid, wordt ontvangen, wordt afgewezen.

 • 2 Voor de aanvraag wordt een door de Minister vastgesteld formulier gebruikt.

Artikel 16 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De Minister kan in het kader van de behandeling van de aanvraag van een instellingssubsidie van € 125.000 of meer verzoeken om een assurancerapport van een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek inzake het aantal personen waaraan in de referentieperiode door de instelling palliatieve terminale zorg is verleend.

 • 2 De aanvrager van een instellingssubsidie van minder dan € 125.000 werkt, onder meer door het verschaffen van de daartoe benodigde inlichtingen, gegevens en bescheiden, mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop zijn gericht de minister inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het nemen van een besluit met betrekking tot het verstrekken van de subsidie.

Artikel 17 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De Minister geeft op de aanvraag van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg binnen dertien weken voor de aanvang van het boekjaar een beschikking tot vaststelling van de instellingssubsidie.

 • 2 Indien de aanvrager niet heeft voldaan aan enig wettelijk voorschrift voor het in behandeling nemen van de aanvraag of indien de verstrekte gegevens en bescheiden onvoldoende zijn voor de beoordeling van de aanvraag of de voorbereiding van de beschikking stelt de Minister de aanvrager in de gelegenheid de aanvraag binnen vier weken aan te vullen. De Minister besluit de aanvraag niet te behandelen indien de aanvraag binnen die termijn niet of niet voldoende is aangevuld.

Artikel 17a [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De ontvanger van de instellingssubsidie blijft gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt in substantiële mate palliatieve terminale zorg verlenen en draagt gedurende het gehele jaar waarvoor de instellingssubsidie is verstrekt zorg voor de continuïteit van de voorzieningen voor het verlenen van de palliatieve terminale zorg die gemiddeld per jaar in de referentieperiode werd verstrekt.

 • 2 De subsidieontvanger meldt meteen aan de minister als:

  • a. het aannemelijk is dat niet of niet geheel aan de subsidieverplichtingen zal worden voldaan of

  • b. zich andere omstandigheden zullen voordoen die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.

 • 3 De melding wordt schriftelijk gedaan. De melding wordt voorzien van een toelichting. Bij de melding worden de relevante stukken overgelegd.

Artikel 18 [Vervallen per 01-01-2022]

De ontvanger van de instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg participeert in de netwerken palliatieve zorg van de netwerkregio's waarin door de instelling palliatieve terminale zorg wordt verleend.

Artikel 19 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg van € 25.000 of meer als volgt: in januari 8%, februari 8%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7% van het voor het desbetreffende boekjaar vastgestelde subsidiebedrag.

 • 2 De Minister kan van het gestelde in het eerste lid op verzoek van de ontvanger van een instellingssubsidie afwijken.

 • 3 De Minister betaalt een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg van minder dan € 25.000 in één keer.

Artikel 20 [Vervallen per 01-01-2022]

De ontvanger van een instellingssubsidie voor palliatieve terminale zorg voert een zodanig ingerichte administratie, dat daaruit te allen tijde het aantal personen waaraan palliatieve terminale zorg is verleend, kan worden nagegaan.

Paragraaf 3. Netwerken palliatieve zorg [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 21 [Vervallen per 01-01-2022]

De Minister kan jaarlijks aan een in bijlage 1 genoemde instelling op aanvraag een instellingssubsidie verstrekken voor de coördinatie van een netwerk palliatieve zorg.

Artikel 22 [Vervallen per 01-01-2022]

 • 1 De instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg bedraagt ten hoogste het in bijlage 1 bij de desbetreffende instelling en het desbetreffende jaar genoemde bedrag.

 • 2 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg bijstellen in geval van een wijziging van de netwerkregio.

 • 3 De Minister kan het bedrag van de instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg bijstellen, rekening houdend met de ontwikkeling in de kosten van de arbeidsvoorwaarden. Met het oog op deze bijstelling kan de Minister bij de verlening van de instellingssubsidie bepalen welk deel van het subsidiebedrag daarvoor in aanmerking zal worden genomen.

 • 4 Indien een instellingssubsidie met toepassing van het tweede of derde lid wordt bijgesteld, kan de bevoorschotting overeenkomstig worden gewijzigd.

Artikel 23 [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 24 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 25 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 26 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 27 [Vervallen per 01-07-2011]

Artikel 28 [Vervallen per 01-01-2022]

De ontvanger van de instellingssubsidie voor een netwerk palliatieve zorg draagt er zorg voor dat:

 • a. de coördinatie alle gemeenten omvat, vermeld in bijlage 1 in de netwerkregio van de desbetreffende instelling;

 • b. aan een netwerk palliatieve zorg de instellingen en personen deelnemen die beroepsmatig betrokken zijn bij het verlenen van palliatieve zorg in de netwerkregio;

 • c. tenminste eenmaal per jaar overleg gevoerd wordt met de betrokken organisaties van patiënten, vrijwilligers en zorgverzekeraars over de verlening en bekostiging van palliatieve zorg in de netwerkregio;

 • d. de coördinatie is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve terminale zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio.

Paragraaf 4. Overgangs- en slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2022]

Artikel 29 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 30 [Vervallen per 29-07-2010]

Artikel 31 [Vervallen per 01-01-2022]

De Minister kan een of meer bepalingen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang dat de desbetreffende bepaling beoogt te beschermen zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 32 [Vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt op 1 januari 2017.

Artikel 33 [Vervallen per 01-01-2022]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling palliatieve terminale zorg.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M. Bussemaker

Bijlage 1. Netwerken palliatieve zorg [Vervallen per 01-01-2022]

Netwerk

Organisatie

Gemeenten in de netwerkregio

Bedragen in hele euro's

2015

2016

Almere

Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur Almere

Almere

38.486

38.508

Amstelland & Meerlanden

Stichting Bureau VBZ

Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel, Uithoorn

60.037

60.071

Amsterdam-Diemen

Stichting Netwerk Palliatieve Zorg Amsterdam-Diemen

Amsterdam, Diemen

163.108

163.199

Arnhem

Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem

Arnhem, Doesburg (voor ½), Lingewaard, Overbetuwe, Renkum (voor ½), Rheden en Rozendaal (Gld.)

63.214

63.250

De Liemers

Stichting Transmuraal Netwerk Palliatieve Zorg regio Arnhem

Duiven, Montferland (voor ½), Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar

21.616

21.628

Delft Westland Oostland

Stichting Pieter van Foreest Zorginstellingen

Delft, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Midden-Delfland (voor ¾)

63.412

63.448

Drechtzorg

Stichting Het Spectrum

Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Nieuw-Lekkerland, Papendrecht, Ridderkerk, Sliedrecht, Zwijndrecht

70.927

70.967

Drenthe / Assen

Stichting Icare

Aa en Hunze, Assen, Noordenveld en Tynaarlo

32.572

32.590

Drenthe / Emmen

Stichting Icare

Borger-Odoorn, Coevorden en Emmen

36.412

36.432

Drenthe / Hoogeveen

Stichting Icare

De Wolden (voor 2/3), Hoogeveen en Midden-Drenthe

22.051

22.063

Drenthe / Meppel-Steenwijkerland

Stichting Icare

De Wolden (voor 1/3), Meppel, Steenwijkerland en Westerveld

21.564

21.576

Eemland

Stichting Beweging 3.0

Amersfoort, Baarn, Barneveld (voor ¼), Bunschoten, Eemnes, Leusden, Nijkerk (voor ½), Soest en Woudenberg

63.094

63.129

Enschede-Haaksbergen en Noordoost Twente

Stichting Livio

Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Losser en Oldenzaal

55.049

55.080

Friesland Noordoost

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Ameland, Dantumadeel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.a., Schiermonnikoog en Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

17.341

17.351

Friesland Noordwest

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Boarnsterhim, Franekeradeel, Harlingen, het Bildt,Leeuwarden, Leeuwarderadeel, Menaldumadeel, Terschelling, Tytsjerksteradiel (voor 1/3) en Vlieland

42.438

42.462

Friesland Zuid

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Heerenveen, Lemsterland (voor ½), Skarsterlân (voor ½), Weststellingwerf

18.829

18.840

Friesland Zuidoost

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel (voor 1/3)

31.840

31.858

Friesland Zuidwest

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting Regionale Ondersteuningsstructuur voor de Eerstelijnszorg in Friesland

Bolsward, Gaasterlân-Sleat, Lemsterland (voor ½), Littenseradiel, Nijefurd, Skarsterlân (voor ½), Sneek, Wûnseradiel en Wymbritseradiel

26.164

26.179

Gelderse Vallei

Stichting Icare

Barneveld (voor ¾), Ede, Renswoude, Renkum (voor ½), Rhenen, Scherpenzeel, Utrechtse Heuvelrug (voor 1/7), Veenendaal en Wageningen

63.376

63.411

Goeree Overflakkee en omliggende eilanden

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Dirksland, Goedereede, Middelharnis en Oostflakkee

12.643

12.650

Gooi en Vechtstreek

Stichting Hospice Gooi en Vechtstreek

Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden, Weesp, Wijdemeren

51.468

51.497

Gorinchem

Stichting Het Spectrum

Giessenlanden, Gorinchem, Graafstroom, Leerdam, Liesveld, Lingewaal (voor ½) en Zederik

22.951

22.964

Groningen Centraal

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting ELANN

Groningen, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Winsum (voor ½), Zuidhorn

64.175

64.211

Groningen Noord

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting ELANN

Appingedam, Bedum, De Marne, Delfzijl, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum (voor ½)

25.127

25.141

Groningen Oost

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting ELANN

Bellingwedde, Menterwolde, Pekela (voor ½), Reiderland, Scheemda, Veendam (voor ½) en Winschoten

17.523

17.533

Groningen Zuid

FAB Dienstverlening B.V.

M.i.v. 2016: Stichting ELANN

Pekela (voor ½), Veendam (voor ½), Stadskanaal en Vlagtwedde

15.195

15.203

Haaglanden

Stichting Transmurale Zorg Den Haag en omstreken

Den Haag, Leischendam-Voorburg, Rijswijk, Wassenaar en Zoetermeer

156.868

156.956

Hardenberg en omgeving

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Hardenberg, Ommen

16.042

16.051

’s Hertogenbosch / Bommelerwaard

Stichting Kwaliteit en Integratie

Boxtel, Haaren (voor ½), s-Hertogenbosch, Heusden (voor ½) Maasdriel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Zaltbommel

68.019

68.057

Heuvelland

Stichting Envida

Eijsden, Gulpen-Wittem, Maastricht, Margraten, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul

43.807

43.832

Hoekse Waard

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen

18.215

18.225

IJssel-Vecht

Stichting Regionaal Zorgnetwerk Zwolle en omgeving

Dalfsen (voor ½), Hattem, Kampen, Olst - Wijhe (voor 4/9), Raalte (voor 1/3), Staphorst, Zwartewaterland en Zwolle

52.509

52.538

Kop van Noord-Holland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Anna Paulowna, Den Helder, Harenkarspel, Niedorp, Schagen, Texel, Wieringen, Wieringermeer en Zijpe

35.259

35.279

Land van Cuyk & Noord Limburg

Stichting Pantein

Bergen (L.) (voor ½), Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave (voor ½), Mill en Sint Hubert, Mook en Middelaar (voor ½) en Sint Anthonis

23.360

23.373

Midden-Brabant

Stichting Zorgnetwerk Midden-Brabant

Dongen (voor ½), Gilze en Rijen, Goirle, Haaren (voor 1/2), Heusden (voor 1/2) Hilvarenbeek, Loon op Zand, Oisterwijk, Tilburg en Waalwijk

84.912

84.960

Midden- en Noord Zeeland

Stichting Zorgstroom

Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Middelburg Reimerswaal en Schouwen-Duiveland, Veere en Vlissingen

52.698

52.728

Midden- en Zuid-Kennemerland

Stichting Bureau VBZ

Bennebroek, Beverwijk, Bloemendaal, Castricum, Haarlem, Haarlemmerliede c.a., Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

86.399

86.447

Midden-Holland

Stichting Transmuraal Netwerk Midden-Holland

Bergambacht, Bodegraven, Boskoop, Gouda, Krimpen aan den IJssel (voor ½), Moordrecht, Nederlek, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk, Reeuwijk, Schoonhoven, Vlist, Waddinxveen, Woerden (voor 1/3) en Zevenhuizen-Moerkapelle

57.187

57.219

Midden-Twente

Stichting Carint Reggeland Groep

Borne, Hengelo (O) en Hof van Twente

29.162

29.178

Nieuwe Waterweg Noord

Stichting Argos Zorggroep

Maassluis, Midden-Delfland (voor ¼), Schiedam en Vlaardingen

38.836

38.858

Noord- en Oost-Flevoland

Stichting Medisch Coordinatie Centrum Flevoland

Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Zeewolde (voor 1/2)

39.065

39.087

Noord-Kennemerland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Alkmaar, Bergen (NH.), Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer

49.980

50.008

Noord-Limburg

Stichting Viecuri, Medisch Centrum voor Noord-Limburg

Arcen en Velden, Beesel, Bergen (L.) (voor ½), Helden, Horst aan de Maas, Kessel, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Meijel, Sevenum, Venlo en Venray

52.551

52.580

Noordwest Utrecht

Zuwe Zorg B.V.

Abcoude, Breukelen, De Ronde Venen, Loenen, Maarssen, Montfoort, Oudewater en Woerden (voor 2/3)

34.225

34.244

Noordwest Veluwe

Stichting Palliatieve Zorg Veluwe

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk (voor ½) Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde (voor ½)

40.909

40.932

Noordwest Twente

Ziekenhuisgroep Twente

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten (voor ¾), Tubbergen, Twenterand en Wierden

45.353

45.378

Oost-Achterhoek

Stichting Ziekenhuisvoorzieningen Oost-Achterhoek

Aalten (voor ½), Berkelland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek (voor ½) en Winterswijk

29.384

29.400

Oost-Veluwe

Stichting Gelre ziekenhuizen

Apeldoorn, Epe, Heerde en Voorst (voor ½)

46.441

46.467

Oostelijk Zuid-Limburg

Stichting Cicero Zorggroep

Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken, Simpelveld en Voerendaal

54.491

54.522

Oss - Uden - Veghel

Stichting Kwaliteit en Integratie

Bernheze, Boekel, Grave (voor ½), Landerd, Lith, Maasdonk, Oss, Sint-Oedenrode, Uden en Veghel

52.980

53.010

Rivierengebied

Stichting Zorgcentra Rivierenland

Buren, Culemborg, Geldermalsen, Lingewaal (voor 1/2), Neder-Betuwe, Neerijnen, Tiel en West Maas en Waal (voor ½)

35.944

35.964

Roermond

Stichting Zorggroep Noord- en Midden-Limburg

Echt-Susteren, Leudal (voor 4/5), Maasgouw, Roerdalen en Roermond

34.693

34.712

Roosendaal - Bergen op Zoom - Tholen

Stichting Bravis Ziekenhuis

Bergen op Zoom, Halderberge, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Tholen

56.282

56.314

Rotterdam

Stichting Lelie Zorggroep wonen zorg en welzijn

Albrandswaard, Barendrecht, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel (voor ½) en Rotterdam

154.989

155.076

Salland

Stichting Carinova Groep

Dalfsen (voor ½), Deventer, Olst - Wijhe (voor 5/9), Raalte (voor 2/3) en Rijssen-Holten (voor ¼)

32.660

32.678

Stadsgewest Breda

Stichting Amphia

Aalburg, Alpen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Dongen (voor ½), Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout Werkendam, Woudrichem en Zundert

95.945

95.999

Utrecht Stad

Stichting Axioncontinu Groep

M.i.v. 2016: Aveant B.V.

Utrecht

61.348

61.382

Utrecht-Zuid

Zuwe Zorg B.V.

Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vianen

37.144

37.165

Voorne-Putten Rozenburg

Stichting palliatieve zorg te Dirksland

Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis, Rozenburg, Spijkenisse en Westvoorne

35.932

35.952

Weert

Stichting voor Verpleeg-, Verzorgings- en Woonfaciliteiten

Land van Horne

Cranendonck (voor ½), Leudal (voor 1/5), Nederweert en Weert

17.295

17.305

West-Achterhoek

Stichting Slingeland Ziekenhuis

Aalten (voor ½), Bronckhorst (voor ½), Doesburg (voor ½), Doetinchem, Montferland (voor ½) en Oude IJsselstreek (voor ½)

28.137

28.153

West-Friesland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord-Holland Noord

Andijk, Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec, Wervershoof en Zeevang (voor ½)

43.228

43.252

Westelijke Mijnstreek

Stichting Zuyderland Medisch Centrum

Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein

32.491

32.509

Zaanstreek Waterland

Stichting Zorg Ondersteuning Noord Holland Noord

Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland, Zaanstad en Zeevang (voor ½)

66.376

66.413

Zeeuws Vlaanderen

Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Hulst, Sluis en Terneuzen

22.891

22.904

Zuid-Gelderland

Stichting ZZG Zorggroep

Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Mook en Middelaar (voor ½) Nijmegen, Ubbergen, West Maas en Waal (voor ½) en Wijchen

65.453

65.490

Zuid-Holland Noord

Stichting Marente

M.i.v. 2016: Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord

Alkemade, Alphen aan den Rijn, Hillegom, Jacobswoude, Katwijk, Leiden, Leiderdorp, Lisse, Nieuwkoop, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Rijnwoude, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude

110.026

110.088

Zuidoost Brabant

Stichting Kwaliteit en Ontwikkeling Huisartsenzorg

Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck (voor ½), Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre

152.731

152.817

Zuidoost Utrecht

Stichting Axioncontinu Groep

M.i.v. 2016: Aveant B.V.

Bunnik, De Bilt, Utrechtse Heuvelrug (voor 6/7), Wijk bij Duurstede en Zeist

38.659

38.681

Zutphen

Stichting Sensire

Bronckhorst (voor 1/2), Brummen, Lochem, Zutphen, Voorst (voor 1/2)

27.940

27.956