Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2007[Regeling vervallen per 11-11-2012.]

Geldend van 23-09-2011 t/m 10-11-2012

Besluit van de Minister van Justitie d.d. 5 november 2007, nr. 5514853/07, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit

De Minister van Justitie,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Verkeer en Waterstaat;

Gelet op artikel 142, eerste lid, onder c, van het Wetboek van Strafvordering, artikel 142, derde lid, van het Wetboek van Strafvordering en op het Besluit Buitengewoon opsporingsambtenaar;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 11-11-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, bedoeld in artikel 2;

LIV: het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit.

Artikel 2 [Vervallen per 11-11-2012]

  • 1 Maximaal 30 personen, belast met de opsporing van strafbare feiten bij de LIV, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

  • 2 Het College van procureurs-generaal is bevoegd tot beëdiging van de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 11-11-2012]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 11-11-2012]

Artikel 5 [Vervallen per 11-11-2012]

De directeur van het LIV brengt jaarlijks, vóór 1 mei over het jaar daaraan voorafgaand aan de Minister van Justitie, de toezichthouder en de direct toezichthouder verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december van dat jaar werkzaam was bij het LIV;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte opsporingsactiviteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

Artikel 6 [Vervallen per 11-11-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 5 november 2007, nr. 5514853/07, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7 [Vervallen per 11-11-2012]

Het besluit van 1 september 2004, nr. 5306049/504/CBK, tot wijziging van het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2002 wordt ingetrokken.

Artikel 8 [Vervallen per 11-11-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na publicatie van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van vijf jaar na de datum van inwerkingtreding.

Artikel 9 [Vervallen per 11-11-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar LIV 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant en het Algemeen Politieblad worden geplaatst.

Den Haag, 5 november 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:
het

hoofd van de afdeling Bestuurlijke en juridische zaken

,

L.A.M. Gielen