Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsregeling Commissie private financiering van infrastructuur[Regeling vervallen per 01-07-2008.]

Geldend van 09-11-2007 t/m 30-06-2008

Instellingsregeling Commissie private financiering van infrastructuur

De Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën,

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-07-2008]

Er is een Commissie private financiering van infrastructuur, hierna te noemen de Commissie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-07-2008]

De Commissie heeft tot taak om te rapporteren aan de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën over de mogelijke toepassingen van private financiering van infrastructuur. De Commissie onderzoekt tevens de implicaties van private financiering voor de organisatie van het beheer en voor de doelmatigheid van het infrastructuur-netwerkmanagement.

Artikel 3 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De Commissie bestaat uit de volgende leden:

  • a. de heer H.O.C.R. Ruding, te Brussel, tevens voorzitter;

  • b. de heer W. Derksen, te Den Haag;

  • c. de heer H.J. Hazewinkel, te Almelo;

  • d. de heer C. Maas, te Bilthoven;

  • e. de heer E.H.T.M. Nijpels, te Dijken;

  • f. de heer H. Priemus, te Leiden; en

  • g. mevrouw C.M. Wortmann-Kool, te Zeist.

 • 2 De Commissie bestaat verder uit de volgende leden:

  • a. de thesaurier-generaal van het Ministerie van Financiën, dan wel een door hem aangewezen ambtenaar; en

  • b. de directeur-generaal Rijkswaterstaat van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, dan wel een door hem aangewezen ambtenaar.

Artikel 4 [Vervallen per 01-07-2008]

De Commissie heeft een secretaris. De secretaris is geen lid van de Commissie en is voor zijn werkzaamheden uitsluitend verantwoording schuldig aan de Commissie.

Artikel 5 [Vervallen per 01-07-2008]

 • 1 De Commissie beraadslaagt in vergadering over de mogelijke toepassingen en gevolgen van private financiering van infrastructuur. Over de bevindingen wordt besloten in aanwezigheid van ten minste twee derden van de leden.

 • 2 De Commissie kan haar werkwijze nader bepalen.

 • 3 De Commissie draagt zorg voor afstemming met de Commissie versnelling besluitvorming infrastructurele projecten.

 • 4 De Commissie brengt op verzoek van de Minister van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Financiën dan wel uit eigen beweging tussentijds verslag uit van het overleg.

Artikel 6 [Vervallen per 01-07-2008]

De Commissie kan zich voor het inwinnen van inlichtingen wenden tot daartoe door de Minister van Verkeer en Waterstaat onderscheidenlijk de Minister van Financiën aangewezen ambtenaren. Voorts kan de Commissie inlichtingen inwinnen bij bestuursorganen, deskundigen en andere personen of instanties.

Artikel 7 [Vervallen per 01-07-2008]

De archiefbescheiden van de Commissie worden na opheffing van de Commissie, of zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 8 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 juli 2008.

Artikel 9 [Vervallen per 01-07-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Instellingsregeling Commissie private financiering van infrastructuur.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Verkeer en Waterstaat,

C.M.P.S. Eurlings

De

Minister

van Financiën,

W.J. Bos