Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling toegang tot LNG-installaties

Geldend van 09-11-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 26 oktober 2007, nr. WJZ 7124519, houdende regels voor de berekeningsmethodiek van de tarieven en de voorwaarden voor toegang tot LNG-installaties (Regeling toegang tot LNG-installaties)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 13, eerste lid, van de Gaswet;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

§ 2. Berekeningsmethodiek tarieven

Artikel 2

De berekeningsmethodiek van de tarieven is marktconform, transparant en niet-discriminatoir.

Artikel 3

De berekeningsmethodiek van de tarieven kan in ieder geval:

  • a. gebaseerd zijn op de kosten, vermeerderd met een marktconform rendement op een investering of

  • b. op een marktconforme wijze gerelateerd zijn aan de gepubliceerde tarieven van andere LNG-bedrijven binnen de Europese Unie die hun LNG-installaties voor een ieder tegen gelijke voorwaarden en tarieven openstellen.

Artikel 4

  • 1 De berekeningsmethodiek van de tarieven, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, bevat in ieder geval de kostensoorten en de tariefdragers.

  • 2 In de berekeningsmethodiek van de tarieven, bedoeld in artikel 3, onderdeel a, kan onderscheid worden gemaakt tussen verschillende capaciteitscategorieën.

§ 3. Voorwaarden

Artikel 5

De voorwaarden zijn redelijk, transparant en niet-discriminatoir.

Artikel 6

De voorwaarden maken geen onderscheid naar de bestemming van gas.

Artikel 7

In de voorwaarden worden redelijke termijnen opgenomen voor de bekendmaking van de beschikbare capaciteit.

Artikel 8

De voorwaarden voorzien in een transparante, redelijke, niet-discriminatoire verdeling van capaciteit.

Artikel 9

Een methode voor de verdeling van capaciteit bij schaarste kan in ieder geval zijn:

  • a. de toekenning van capaciteit op volgorde van binnenkomst van capaciteitsboekingen,

  • b. een verhoudingsgewijze verdeling gerelateerd aan de hoeveelheid geboekte capaciteit of

  • c. een loting.

Artikel 10

De voorwaarden kunnen toestaan dat een contractant de gecontracteerde capaciteit doorverkoopt.

Artikel 11

  • 1 De voorwaarden bepalen dat een contractant die geen gebruik gaat maken van de geboekte capaciteit, dit binnen een termijn van minimaal vier weken vóór afname meldt.

  • 2 De voorwaarden bepalen dat het LNG-bedrijf de gecontracteerde capaciteit binnen een bepaalde termijn die maximaal twee werkdagen bedraagt, ter verkoop aan de markt zal aanbieden, indien een contractant heeft aangegeven dat hij deze niet zal gebruiken.

  • 3 De voorwaarden bepalen dat in geval van het tweede lid de opbrengsten bij verkoop door het LNG-bedrijf ten goede komen aan de oorspronkelijke contractant onder inhouding van een vergoeding voor het LNG-bedrijf voor de verkoopwerkzaamheden.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 12

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling toegang tot LNG-installaties.

Den Haag, 26 oktober 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven