Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen

Geldend van 02-11-2007 t/m heden

Besluit van 3 oktober 2007 tot vaststelling van de consumentenprijsindex voor de herziening van de kinderbijslagbedragen (Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 23 augustus 2007, nr. DBO 2794410;

Gelet op artikel 13, zesde lid, van de Algemene Kinderbijslagwet;

De Raad van State gehoord (advies van 3 september 2007, nr. W13.07.0315/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister voor Jeugd en Gezin van 27 september 2007, nr. DBO 2800882;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Onder de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Algemene Kinderbijslagwet wordt verstaan de consumentenprijsindex alle huishoudens (afgeleide reeks 2006 = 100), zoals die wordt berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de stand op het midden van elke kalendermaand en gepubliceerd in het Statistische bulletin van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 april 2007.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit consumentenprijsindex voor kinderbijslagbedragen.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 oktober 2007

Beatrix

DeMinistervoorJeugd en Gezin,

A. Rouvoet

Uitgegeven de eerste november 2007

De Minister van Justitie

E. M. H. Hirsch Ballin