Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2008[Regeling materieel uitgewerkt per 16-11-2008.]

Geldend van 06-09-2009 t/m heden

Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw van 3 juli 2007, houdende de vaststelling van een heffing over de teelt van groenten en fruit, voor het jaar 2008 (Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2008)

Het Bestuur van het Productschap Tuinbouw,

gelet op de artikelen 95,100 en 126 van de Wet op de bedrijfsorganisatie, en gelet op de artikelen 12 tot en met 14 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 19 juni 2007;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

 • 3 In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

  a.

  ondernemer:

  de natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarin de teelt van groenten en fruit, uitgangsmateriaal daaronder begrepen, wordt uitgeoefend;

  b.

  bewerken:

  alle handelingen waarbij van groenten en fruit gebruiksklare artikelen worden gemaakt, zoals schonen, schillen, schrappen, snijden, mengen, wassen en centrifugeren;

  c.

  verduurzamen:

  alle handelingen met betrekking tot groenten en fruit waardoor deze producten, al dan niet voorlopig, langer houdbaar worden;

  d.

  productwaarde teelt:

  de verkoopsom van de door de ondernemer gedurende een kalenderjaar in Nederland geteelde groenten en fruit, ongeacht de bestemming daarvan; voor zover de ondernemer de door hem geteelde groenten en fruit verduurzaamt of bewerkt, wordt voor het bepalen van de verkoopsom de theoretische kostprijs gehanteerd; daaronder worden verstaan alle kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de teelt, de oogst, alsmede het vervoer van het product naar de fabriek of het bedrijf;

  e.

  afzetorganisatie/bemiddelaar:

  de natuurlijke of rechtspersoon die in opdracht van of ten behoeve van ondernemers de door hen geteelde producten verkoopt;

  f.

  uitgangsmateriaal:

  opkweekmateriaal voorgroentenplanten zowel onder glas als vollegrond, alsmede groentenzaden m.u.v. aardbeienplanten;

  g.

  glasgroenten:

  onder glas of plastic tunnels geteelde groenten;

  h.

  vollegrondsgroenten:

  groenten niet onder glas geteeld;

  i.

  fruit:

  hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Tuinbouw;

 • 4 Deze verordening is niet van toepassing op de teelt van uien.

§ 2. Heffingsplicht

Artikel 2

 • 1 De ondernemer is jaarlijks een heffing aan het productschap verschuldigd ten behoeve van aangelegenheden als milieuprojecten, kwaliteitscontrole, onderzoek en afzetbevordering, alsmede de algemene kosten van het productschap.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt opgelegd en berekend bij wege van een aanslag, met inachtneming van het in de volgende artikelen bepaalde.

§ 3. Grondslagen hoogte

Artikel 3

 • 1 De heffing die de ondernemer is verschuldigd, wordt opgelegd naar de grondslag van de productwaarde over het kalenderjaar 2008.

 • 2 De heffing als bedoeld in het eerste lid, wordt uitgedrukt in een percentage van de productwaarde en bedraagt voor:

  • a. glasgroenten: 0,078%

  • b. vollegrondsgroenten: 0%

  • c. fruit: 0,078%

  • d. champignons: 0,097%

  • e. uitgangsmateriaal: 0,080%

 • 3 Indien en voorzover de ondernemer:

  • a. op contract teelt voor industrie die groenten en fruit verduurzaamt of bewerkt, of

  • b. voor producten (gewassen, groenten en fruit) waarvoor geen wettelijke kwaliteitseisen gelden, worden de percentages in lid 2 met 0,027% verlaagd.

§ 4. Oplegging en inning

Artikel 4

 • 1 De oplegging van de krachtens deze verordening verschuldigde heffing vindt plaats na afloop van het jaar waarover de heffing verschuldigd is en geschiedt door toezending of uitreiking aan de heffingsplichtige van een heffingsnota.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, kan aan de heffingsplichtige een voorlopige heffing worden opgelegd tot het bedrag waarop de heffing vermoedelijk zal worden vastgesteld. De voorlopige heffing wordt verrekend met de krachtens deze verordening verschuldigde heffing.

Artikel 5

Indien uit de ter beschikking gekomen gegevens blijkt dat de verstrekking van de gegevens of een raming als bedoeld in artikel 4, niet in overeenstemming is met de werkelijkheid, kan een opgelegde heffing aan de hand van deze gegevens worden herzien en opnieuw worden opgelegd.

Artikel 6

 • 1 De gegevens verkregen uit hoofde van het bepaalde in deze verordening dienen in handen van de voorzitter of door deze aan te wijzen personen van het secretariaat van het productschap te worden gesteld.

 • 2 Deze gegevens mogen slechts worden gebruikt voor de vervulling van de taak van het productschap.

§ 5. Slotbepalingen

Artikel 7

Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening PT heffing teelt groenten en fruit 2008.

De verordening en de toelichting worden gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zoetermeer, 3 juli 2007

D. Duijzer

voorzitter

C. Kuijvenhoven

secretaris