Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007[Regeling vervallen per 01-11-2008.]

Geldend van 26-10-2007 t/m 31-10-2008

Besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 oktober 2007, nr. W&B/SFI/2007/31368, houdende instelling van de Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007 (Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007)

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-11-2008]

Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Klankbordgroep: Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007;

 • b. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

 • c. ministerie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Artikel 2. Instelling [Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Er is een Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007.

 • 2 De Klankbordgroep wordt ingesteld voor een periode van één jaar, die aanvangt op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit.

Artikel 3. Taken [Vervallen per 01-11-2008]

De Klankbordgroep heeft tot taak het onderzoek in het kader van artikel 84 Wet werk en bijstand te begeleiden door:

binnen de onderzoeksopdracht toe te zien op de voortgang van het onderzoek;

binnen de onderzoeksopdracht toe te zien op een inhoudelijke en onderzoekstechnische adequate uitvoering van het onderzoek;

rapportages van het onderzoeksbureau te beoordelen naar inhoudelijke en onderzoekstechnische maatstaven;

het onderzoeksbureau te adviseren en er overleg mee te voeren;

naar vermogen eventuele door het onderzoeksbureau gewenste inlichtingen zo snel mogelijk beschikbaar te stellen;

de opdrachtgever gevraagd en ongevraagd te adviseren over de wenselijkheid van eventuele aanpassing van de opgedragen onderzoekswerkzaamheden;

de opdrachtgever te voorzien van haar oordeel over de kwaliteit van het eindrapport;

hierover kan overleg gevoerd worden met de opdrachtgever.

Artikel 4. Samenstelling [Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 De Klankbordgroep bestaat uit een voorzitter en 11 leden.

 • 2 De Staatssecretaris benoemt en ontslaat de voorzitter en de leden van de Klankbordgroep.

 • 3 Voor ieder lid kan een plaatsvervanger worden benoemd.

 • 4 In de Klankbordgroep hebben zitting:

  • a. als voorzitter: de heer C.J.M. Schuyt, staatsraad en emeritus hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam;

  • b. als leden:

   • de heer H. Zuidema namens de gemeenten,

   • de heer F. Kuiper namens de gemeenten,

   • de heer M. Heekelaar namens Divosa,

   • de heer F. Heida namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten,

   • mevrouw E.C. Roetering namens de Landelijke Cliëntenraad,

   • de heer R. van Bekkum namens de Centrale organisatie werk en inkomen,

   • de heer T. Livius namens het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

   • de heer M. de Rooij namens het ministerie van Financiën,

   • de heer R. Noppe namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

   • mevrouw E. Davidse namens het ministerie,

   • mevrouw E. Roozen namens het ministerie.

Artikel 5. Secretariaat en beheer bescheiden [Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Het secretariaat van de Klankbordgroep wordt gevoerd door het ministerie.

 • 2 De Staatssecretaris wijst een ambtenaar van het ministerie als secretaris aan.

 • 3 De secretaris van de Klankbordgroep is uitsluitend verantwoording verschuldigd aan de Klankbordgroep.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de klankbordgroep geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie.

 • 5 De bescheiden worden na afloop van de periode, bedoeld in artikel 2, tweede lid, opgenomen in het archief van het ministerie.

Artikel 6. Vergaderingen [Vervallen per 01-11-2008]

De Klankbordgroep komt ten minste twee keer per jaar bijeen.

Artikel 7. Reglement [Vervallen per 01-11-2008]

De Klankbordgroep kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze nader regelen.

Artikel 8. Vergoeding [Vervallen per 01-11-2008]

 • 1 Aan de leden en de voorzitter van de Klankbordgroep kan een vergoeding voor hun werkzaamheden worden toegekend volgens de regels van het Vacatiegeldenbesluit 1988.

 • 2 Aan de leden van de Klankbordgroep kan een vergoeding van reis- en verblijfkosten worden toegekend volgens de regels van het Reisbesluit binnenland.

Artikel 9. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 november 2008.

Artikel 10. Citeertitel [Vervallen per 01-11-2008]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Klankbordgroep eindevaluatie WWB 2004–2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 oktober 2007

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. Aboutaleb