Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling aanwijzing keuringsrichtlijn Wet pleziervaartuigen[Regeling vervallen per 18-01-2016.]

Geldend van 20-03-2014 t/m 17-01-2016

Regeling tot aanwijzing van een keuringsrichtlijn als bedoeld in artikel 15, derde lid, onderdeel b, van de Wet pleziervaartuigen

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

Gelet op artikel 15, derde lid, onderdeel b, van de Wet pleziervaartuigen;

Besluit:

Artikel 1 [Vervallen per 18-01-2016]

Als richtlijn bedoeld in artikel 15, derde lid, onderdeel b, van de Wet pleziervaartuigen is aangewezen richtlijn nr. 2005/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 28 september 2005 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten met betrekking tot maatregelen tegen de emissie van verontreinigende gassen en deeltjes door voertuigmotoren met compressieontsteking en de emissie van verontreinigende gassen door op aardgas of vloeibaar petroleumgas lopende voertuigmotoren met elektrische ontsteking (PbEU L 275), zoals deze luidde op 30 december 2013.

Artikel 2 [Vervallen per 18-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 9 november 2006.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa