Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007[Regeling vervallen per 10-10-2012.]

Geldend van 08-06-2010 t/m 09-10-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 20 september 2007, nr. 5506883/07/CBK, houdende de aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen van de Koninklijke Marechaussee (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007)

Artikel 1 [Vervallen per 10-10-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar, als bedoeld in artikel 2;

  • b. KMCGS: het Korps Militaire Controleurs Gevaarlijke Stoffen van de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 2 [Vervallen per 10-10-2012]

Maximaal 15 personen werkzaam als commandant en als controleurs van het KMCGS zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3 [Vervallen per 10-10-2012]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het tweede lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 10-10-2012]

  • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van Justitie bij het arrondissementsparket te Arnhem.

  • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de Commandant Koninklijke Marechaussee.

Artikel 5 [Vervallen per 10-10-2012]

De buitengewoon opsporingsambtenaar is bevoegd gebruik te maken van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993. Hij gedraagt zich overeenkomstig het bepaalde in hoofdstuk 7 van de Ambtsinstructie voor de politie, de Koninklijke marechaussee en de buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 6 [Vervallen per 10-10-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 20 september 2007, nr. 5506883/07/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 7 [Vervallen per 10-10-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 oktober 2007 en vervalt met ingang van 10 oktober 2012.

Artikel 8 [Vervallen per 10-10-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KMCGS 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 20 september 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen