Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2008–2009[Regeling vervallen per 01-08-2009.]

Geldend van 26-09-2007 t/m 31-07-2009

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 6 september 2007, nr. SFB/DIR/2007/27468, houdende vaststelling van het lesgeld voor het cursusjaar 2008–2009 (Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2008–2009)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede en derde lid, van de Les- en cursusgeldwet;

Besluit:

Artikel 1. Indexering [Vervallen per 01-08-2009]

Onder consumentenprijsindex, als bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt verstaan de reeks ‘consumentenprijsindex alle huishoudens’, zoals die wordt berekend en gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Artikel 2. Vaststelling lesgeld [Vervallen per 01-08-2009]

Het lesgeld, bedoeld in artikel 5, tweede lid, van de Les- en cursusgeldwet, wordt voor het cursusjaar 2008–2009, aan de hand van de consumentenprijsindex, bedoeld in artikel 1, vastgesteld op € 993.

Artikel 3. Inwerkingtreding [Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 augustus 2009.

Artikel 4. Citeertitel [Vervallen per 01-08-2009]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling lesgeld voor het cursusjaar 2008–2009.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart