Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Regeling instelling commissie duurzame kustontwikkeling[Regeling vervallen per 01-09-2008.]

Geldend van 19-09-2007 t/m 31-08-2008

Regeling instelling commissie duurzame kustontwikkeling

De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1 [Vervallen per 01-09-2008]

Er is een commissie duurzame kustontwikkeling, hierna te noemen: de commissie.

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2008]

De commissie heeft tot taak de Staatssecretaris te adviseren over:

  • a. de te verwachten zeespiegelstijging, de wisselwerking tussen die stijging en de afvoer van de grote Nederlandse rivieren en andere klimatologische en maatschappelijke ontwikkelingen tot 2100–2200, die van belang zijn voor de Nederlandse kust;

  • b. de gevolgen van deze ontwikkelingen voor de Nederlandse kust;

  • c. mogelijke strategieën voor een samenhangende aanpak die leidt tot duurzame ontwikkeling van de Nederlandse kust, op basis van a. en b. en

  • d. daarbij voor deze strategieën aan te geven wat, naast de veiligheid voor het achterland, de maatschappelijke meerwaarde is voor de korte en lange termijn

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2008]

De commissie bestaat uit een voorzitter en maximaal acht andere leden.

Artikel 4 [Vervallen per 01-09-2008]

  • 1 Het advies wordt vóór 1 april 2008 aan de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat uitgebracht.

  • 2 Na het uitbrengen van het advies is de commissie opgeheven.

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2008]

  • 1 De commissie heeft een secretaris die na overleg met de voorzitter van de commissie in die functie wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat.

  • 2 De archiefbescheiden worden na opheffing van de commissie, of, zo de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, opgenomen in het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2008]

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 11 september 2007.

  • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 september 2008.

Artikel 7 [Vervallen per 01-09-2008]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling commissie duurzame kustontwikkeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Verkeer en Waterstaat,

J.C. Huizinga-Heringa

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

G. ter Horst