Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaste beloning voorzitter COS

Geldend van 14-09-2007 t/m heden

Besluit van 3 september 2007, nr. 07.002753, houdende de toekenning van een vaste beloning aan de voorzitter van de commissie van Overleg Sectorraden (Besluit vaste beloning voorzitter COS)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 24 augustus 2007, nr. ASEA.DIR.2007.22769, directie Algemeen-Strategische en Economische Advisering;

Gelet op artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Aan de voorzitter van de Commissie van Overleg Sectorraden wordt in plaats van vacatiegelden een vaste beloning toegekend ten bedrage van € 24.136,20 per jaar, zijnde 23% van de jaarwedde, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;

Artikel 2

Indien de voorzitter, bedoeld in artikel 1, niet gedurende 1 jaar de functie van voorzitter bekleedt, wordt de beloning, genoemd in artikel 1, naar evenredigheid vastgesteld.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 2007.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit vaste beloning voorzitter COS.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 september 2007

Beatrix

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

R.H.A. Plasterk