Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Circulaire eindejaarsuitkering en berekeningsbasis gratificatie bij ambtsjubileum[Regeling vervallen per 01-07-2014.]

Geldend van 30-08-2007 t/m 30-06-2014

Circulaire eindejaarsuitkering en berekeningsbasis gratificatie bij ambtsjubileum

In de circulaire over de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2007–2010 van 7 juni 2007, kenmerk 2007-0000183198, is onder andere opgenomen dat de salarisverhoging en de verhoging van de eindejaarsuitkering een algemeen karakter hebben. Beide verhogingen werken door in diverse uitkeringen. De eindejaarsuitkering groeit de komende jaren geleidelijk uit tot een volledige dertiende maand en vormt daarmee een substantieel onderdeel van het inkomen van de ambtenaar.

In lijn hiermee wordt de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum aangepast om daarmee te bereiken, dat de eindejaarsuitkering ook deel gaat uitmaken van de berekeningsbasis voor de gratificatie.

De tekst van artikel 7, eerste lid, van de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum komt als volgt te luiden:

‘Voor de berekening van de gratificatie wordt onder bezoldiging verstaan: de bezoldiging in de zin van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984, welke voor betrokkene op de datum van het ambtsjubileum geldt, vermeerderd met de vakantie-uitkering en de eindejaarsuitkering, bedoeld in respectievelijk de artikelen 21 en 20a van dat besluit.’

Een redelijke uitleg van de uitvoering van het arbeidsvoorwaardenakkoord vergt, ondanks de mogelijke extra administratieve handelingen, dat evenals in de andere gevallen waarin de eindejaarsuitkering aan de berekeningsbasis is toegevoegd ook aan deze maatregel terugwerkende kracht wordt verleend tot en met 1 december 2006.

Vooruitlopend op de formele wijziging van de Regeling gratificatie bij ambtsjubileum verzoek ik u om al vast uitvoering te geven aan de in deze circulaire genoemde maatregel.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
voor deze:
de

directeur-generaal Management Openbare Sector

,

R.IJ.M. Kuipers