Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Wijzigingsregeling Mijnbouwregeling (terugdringing administratieve lasten)

Geldend van 31-08-2007 t/m heden

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 17 augustus 2007, nr. WJZ 7099075, houdende wijziging van de Mijnbouwregeling in verband met terugdringing van administratieve lasten

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat en de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op de artikelen 81 en 83 van het Mijnbouwbesluit;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Mijnbouwregeling.]

Artikel II

  • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Op ontheffingen en instemmingen die zijn verleend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijven de artikelen 9.2.2 tot en met 9.2.8, zoals deze golden voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, van toepassing.

  • 3 Op aanvragen om ontheffing en instemming die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling en waarop nog niet onherroepelijk is beslist, is het tweede lid van overeenkomstige toepassing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 17 augustus 2007

De

Minister

van Economische Zaken,

M.J.A. van der Hoeven