Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2007[Regeling vervallen per 01-09-2012.]

Geldend van 12-05-2010 t/m 31-08-2012

Besluit van de Minister van Justitie van 21 augustus 2007, nr. 5502021/07/CBK, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren van politie bij het Korps landelijke politiediensten (Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2007)

Artikel 1 [Vervallen per 01-09-2012]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. KLPD: het Korps landelijke politiediensten;

 • b. de buitengewoon opsporingsambtenaar: de buitengewoon opsporingsambtenaar bedoeld in artikel 2.

Artikel 2 [Vervallen per 01-09-2012]

De ambtenaren van politie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Politiewet 1993, in dienst van het KLPD, belast met de opsporing van strafbare feiten, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar van politie.

Artikel 3 [Vervallen per 01-09-2012]

 • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het domein waarin hij is aangesteld.

Artikel 4 [Vervallen per 01-09-2012]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 700 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5 [Vervallen per 01-09-2012]

 • 1 Als toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de hoofdofficier van justitie bij het Landelijk Parket.

 • 2 Als direct toezichthouder van de buitengewoon opsporingsambtenaar is aangewezen de korpschef van het KLPD.

Artikel 6 [Vervallen per 01-09-2012]

 • 2 De buitengewoon opsporingsambtenaar kan gedurende de uitoefening van zijn functie als buitengewoon opsporingsambtenaar van politie gebruik maken van handboeien van een door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Minister van Justitie goedgekeurd merk en type.

 • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar wordt daadwerkelijk uitgerust met handboeien nadat de direct toezichthouder heeft vastgesteld dat betrokkene beschikt over de vereiste bekwaamheid ten aanzien van het gebruik van en het omgaan met handboeien.

Artikel 7 [Vervallen per 01-09-2012]

De korpschef van het KLPD brengt jaarlijks, voor 1 april, over het jaar daaraan voorafgaand aan de toezichthouder, genoemd in artikel 5 van dit besluit, en de Minister van Justitie verslag uit over:

 • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december werkzaam was bij het KLPD en de functies waarin die buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam waren;

 • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

 • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Minister van Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd;

 • d. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren dat op 31 december beschikt over de bevoegdheden op grond van artikel 8, eerste lid, van de Politiewet 1993, artikel 8, eerste en derde lid, van de Politiewet 1993, het aantal uitgereikte geweldsmiddelen alsmede de stand van zaken met betrekking tot de opleiding inzake het gebruik van politiebevoegdheden en geweldsmiddelen.

Artikel 8 [Vervallen per 01-09-2012]

De op naam gestelde akten van opsporingsbevoegdheid en beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het besluit van 21 augustus 2007, 5502021/07/CBK, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 9 [Vervallen per 01-09-2012]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2007 en vervalt op 1 september 2012.

Artikel 10 [Vervallen per 01-09-2012]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar KLPD 2007.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 21 augustus 2007

De

Minister

van Justitie,
namens deze:

hoofd Afdeling Bestuurlijke en Juridische Zaken

,

L.A.M. Gielen