Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Beleidsregel Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden[Regeling vervallen per 01-09-2010.]

Geldend van 01-09-2007 t/m 31-08-2010

Beleidsregel Uitzondering verblijfsvereiste voor studenten in de grensgebieden

De hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-09-2010]

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

WSF 2000: Wet studiefinanciering 2000;

Artikel 2. Reikwijdte en inhoud maatregel [Vervallen per 01-09-2010]

Artikel 2.14, tweede lid, onderdeel c, WSF 2000 is niet van toepassing op studenten die in aanmerking wensen te komen voor studiefinanciering voor opleidingen in het hoger onderwijs in Vlaanderen, het gewest Brussel, Noordrijn-Westfalen, Nedersaksen en Bremen.

Artikel 3. Cohortgarantie [Vervallen per 01-09-2010]

Studenten, die op het moment van vervallen van deze beleidsregel op grond van deze beleidsregel studiefinanciering genieten, behouden hun aanspraak, zolang zij zonder onderbreking studiefinanciering genieten.

Artikel 4. Intrekking [Vervallen per 01-09-2010]

De beleidsregel ‘Internationale aspecten studiefinanciering Vlaanderen, Noordrijn Westfalen, Nedersaksen en Bremen van 1 september 2005, kenmerk AGOCW/MT/05.059, komt te vervallen per 1 september 2007. Studenten die op dat moment op grond van die beleidsregel studiefinanciering genieten, behouden hun aanspraak, zolang zij zonder onderbreking studiefinanciering genieten.

Artikel 5. Bekendmaking [Vervallen per 01-09-2010]

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 september 2007 en vervalt met ingang van 1 september 2010.

Deze beleidsregel zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

hoofddirectie van de Informatie Beheer Groep

,
namens deze:
de

hoofddirecteur

,

Chr.G. Spanjaard