Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid [...] patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden)

Geldend van 11-08-2007 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelingen beleidsterrein Patiëntenbeleid 1945- (Stichting Fonds PGO, fonds voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties en ouderenbonden)

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

De Raad voor Cultuur gehoord (advies van de Raad voor Cultuur van 18 januari 2007 nr. arc-2006.03456/7;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende selectielijst en toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Een belanghebbende kan tegen dit besluit beroep instellen bij de rechtbank binnen het rechtsgebied waarvan hij zijn woonplaats heeft.

Den Haag, 21 juni 2007

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze:

de algemene rijksarchivaris

,

M.W. van Boven