Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim[Regeling vervallen per 01-01-2011.]

Geldend van 01-08-2007 t/m 31-12-2010

Richtlijn voor strafvordering strafrechtelijke aanpak schoolverzuim

Beschrijving [Vervallen per 01-01-2011]

In deze richtlijn voor strafvordering zijn het strafvorderings- en transactiebeleid bij overtreding van de Leerplichtwet 1969 vastgelegd.

– Leerplicht [Vervallen per 01-01-2011]

Absoluut verzuim [Vervallen per 01-01-2011]

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een school overeenkomstig de bepalingen van de Leerplichtwet 1969. (art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1969) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim [Vervallen per 01-01-2011]

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 1 Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger.

Een jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 2, lid 3 Leerplichtwet 1969) Normadressaat: jongere ouder dan 12 jaar.

– Kwalificatieplicht [Vervallen per 01-01-2011]

Absoluut verzuim [Vervallen per 01-01-2011]

Een jongere staat niet ingeschreven als leerling van een instelling overeenkomstig de bepalingen van paragraaf 2a van de Leerplichtwet 1969. (art. 4aart. 2, lid 1 Leerplichtwet 1969) normadressaat: ouder/verzorger van minderjarige jongere, meerderjarige jongere.

Relatief verzuim [Vervallen per 01-01-2011]

Een jongere bezoekt na inschrijving school niet geregeld. (art. 4a, Leerplichtwet 1969). Normadressaat: ouder/verzorger.

Een jongere die als leerling van een instelling is ingeschreven volgt niet het volledige onderwijsprogramma of een combinatie van leren en werken. Uitgangspunt is dat met het onderwijs alleen of met de combinatie leren en werken een volledige week wordt gevuld (art. 4c, lid 1 Gewijzigde Leerplichtwet 1969).

Transactiebedragen/Eis ter zitting [Vervallen per 01-01-2011]

1. Uitgangspunt [Vervallen per 01-01-2011]

Uitgangspunt is dat één ouder/verzorger wordt vervolgd, te weten degene die is gehoord dan wel de ouder/feitelijk verzorger die in het bevolkingsregister als gezinshoofd wordt aangemerkt. Bij co-ouderschap dient per verzuim beoordeeld te worden of één of beide ouders worden vervolgd.

2. Transactiebedragen/Eis ter zitting [Vervallen per 01-01-2011]

Afwijken van de richtlijn is mogelijk, maar zal dan gemotiveerd moeten worden.

3. Absoluut verzuim (art. 2, lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969) (ouder/verzorger) [Vervallen per 01-01-2011]

Eerstpleger:

Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal € 250

   

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50%, één week hechtenis voorwaardelijk, proeftijd 2 jaar

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100%, één week hechtenis onvoorwaardelijk + tenuitvoerlegging van een evt eerder opgelegde voorwaardelijke hechtenis

4. Relatief verzuim (art. 2 lid 1art. 26 Leerplichtwet 1969) [Vervallen per 01-01-2011]

4.1. Luxe verzuim (ouder/verzorger) [Vervallen per 01-01-2011]

Eerstpleger:

Transactie € 50 per kind per dag

maximum eerste week € 375 (per gezin)

maximum bij twee weken € 500 (per gezin)

 

Dagvaarden

– indien transactie niet is betaald, Eis ter zitting 20% boven het transactiebedrag

– indien langer is verzuimd dan twee weken.

   

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50% per kind per dag

maximum eerste week € 500 (per gezin)

maximum bij twee weken € 750 (per gezin)

in ernstige gevallen voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100% per kind per dag

maximum eerste week € 1000 (per gezin)

maximum bij twee weken € 1500 (per gezin)

in ernstige gevallen onvoorwaardelijke hechtenis

4.2. Signaalverzuim [Vervallen per 01-01-2011]

A. Beginnend verzuim [Vervallen per 01-01-2011]

Beginnend verzuim

t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar: Halt-afdoening

B. Signaalverzuim [Vervallen per 01-01-2011]

1e proces-verbaal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal € 125

uitdrukkelijk wordt in overweging gegeven bij verbetering van de situatie de kantonrechter te verzoeken de zaak aan te houden of een voorwaardelijke straf op te leggen, teneinde aldus druk op de ketel te houden

Indien ouders opvoedenden kwaliteiten tekort komen kan een leerstraf zoals ‘Ouders Present’ worden opgelegd.

   

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal + 50% en voorwaardelijke hechtenis met proeftijd twee jaar

t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar: taakstraf OvJ, begeleiding door de jeugdreclassering, indien niet mogelijk, geldboete (transactie)

meermalen:

t.a.v. ouder/verzorger: Dagvaarden

Eis ter zitting minimaal + 100% en onvoorwaardelijke hechtenis

t.a.v. minderjarige/leerplichtige > 12 jaar: Dagvaarden. Eis ter zitting taakstraf + bijzondere voorwaarde (jeugdreclassering), taakstraf speciaal gericht op schoolverzuim, indien niet mogelijk, geldboete

5. Schoolhoofden (art. 13a, lid 2, artikel 14, lid 3, eerste volzin, art. 18, art. 21 en art. 27, lid 3 Leerplichtwet 1969) [Vervallen per 01-01-2011]

Eerstpleger:

Dagvaarden

Eis ter zitting € 1000

afhankelijk van persoonlijke omstandigheden deels voorwaardelijk

   

Recidive (binnen vijf jaar)

1 maal:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 50% evt. TUL

meermalen:

Dagvaarden

Eis ter zitting + 100%

Overgangsrecht [Vervallen per 01-01-2011]

Deze richtlijn geldt met onmiddellijke ingang vanaf het moment van inwerkingtreding.