Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw

[Regeling materieel uitgewerkt per 03-05-2009.]
Geldend van 15-07-2007 t/m heden

Besluit van de secretaris van het Productschap Tuinbouw, d.d. 3 juli 2007, houdende verlening van mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden, hun plaatsvervanger, en enkele functionarissen van het Productschap Tuinbouw (Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw)

Gehoord de voorzitter,

Gelet op hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op hoofdstuk 1, 3 en 9 van de Verordening PT algemene bepalingen;

Gelet op de artikelen 4 en 5 van het Besluit PT verlening mandaat, volmacht en machtiging voorzitter en secretaris Productschap Tuinbouw;

Gelet op de brief van het Ministerie van Landbouw en Visserij inzake het aanwijzen van het Productschap Tuinbouw als certificerende instelling betreffende radio-activiteit;

Gelet op de Regeling medebewind Gemeenschappelijk Landbouwbeleid;

Gelet op artikel 62 van de Wet bescherming persoonsgegevens;

Gelet op artikel 15 van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Aan de secretaris is voorbehouden het nemen van besluiten, inhoudende een afwijzing van een verzoek om informatie ingevolge de Wet openbaarheid van bestuur.

 • 2 Tevens is aan de secretaris voorbehouden het nemen van beslissingen op bezwaar die betrekking hebben op de in bijlage 1 genoemde werkzaamheden.

Artikel 2

 • 1 De secretaris verleent mandaat en volmacht aan het hoofd van de afdeling:

  • Beleid en Onderzoek,

  • Medebewind,

  • Heffingen,

  • Staf, en

  • hun plaatsvervangers (bijlage 1).

 • 2 De secretaris verleent een specifiek mandaat aan:

  • de beleidsmedewerker internationale zaken;

  • de teamleider binnendienst;

  • de unit manager programma;

  • de unit manager product;

  • de jurist medebewind;

  • de adviseur algemeen;

  • het hoofd debiteurenbeheer,

  • het hoofd facilitaire dienst; en

  • het hoofd service (bijlage 1).

 • 3 De secretaris geeft nadere instructies aan het hoofd van de afdeling en zijn plaatsvervanger omtrent de aan hen verleende volmacht (bijlage 2).

Artikel 3

 • 1 Het in een document vastleggen van een besluit, een privaatrechtelijke rechtshandeling, of een andere handeling, dient te geschieden op briefpapier met het hoofd: ‘Productschap Tuinbouw’.

 • 2 Een document als bedoeld in het eerste lid, door een functionaris als genoemd in artikel 2, eerste en tweede lid vastgesteld, vermeldt aan het slot: ‘De voorzitter, namens deze,’ gevolgd door de functieaanduiding, de handtekening en de naam van de functionaris.

Artikel 4

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting en bijlagen wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking de tweede dag na publicatie.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw.

Zoetermeer, 3 juli 2007

de

voorzitter

namens deze

C. Kuijvenhoven

secretaris

Bijlage 1. als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid van het besluit van de secretaris van het Productschap Tuinbouw, d.d. 3 juli 2007, tot verlening van mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden, hun plaatsvervangers en enkele functionarissen van het Productschap Tuinbouw (Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw)

1.

Het aan het afdelingshoofd Beleid en Onderzoek en zijn plaatsvervanger verstrekte mandaat betreft de volgende concrete werkzaamheden:

 • het berichten omtrent projectaanvragen,

 • het berichten omtrent exploitatieaanvragen, en

 • het opstellen en toezenden van circulaires.

Het aan de beleidsmedewerker internationale zaken verstrekte mandaat heeft betrekking op de volgende certificaten:

 • a. de radio-activiteitsverklaring;

 • b. de vriesverklaring.

Voornoemde verklaringen vinden plaats door middel van een format dat door het hoofd van de afdeling wordt vastgesteld.

Ingeval van afwezigheid van de beleidsmedewerker internationale zaken kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend door het afdelingshoofd dan wel zijn plaatsvervanger.

2.

Het aan het afdelingshoofd Medebewind, de unit manager programma, de unit manager product, en de jurist medebewind verstrekte mandaat betreft de volgende concrete werkzaamheden:

 • het vaststellen van circulaires;

 • Het nemen van de beslissingen met betrekking tot de Operationele jaarprogramma’s en de erkenning van telersverenigingen (VO(EG) 2000/96);

 • het opleggen van sancties;

 • het opleggen van restitutienota’s; het opleggen van interventienota’ s;

 • het verstrekken van certificaten.

Er zijn interne afspraken gemaakt over welke functionaris wat mag ondertekenen en hoe de plaatsvervanging is geregeld

3.

Het aan het afdelingshoofd Staf verstrekte mandaat betreft de volgende concrete werkzaamheid:

– het toezicht houden op de verwerking van persoonsgegevens.

Het aan de adviseur algemeen verstrekte mandaat betreft de volgende concrete werkzaamheid:

– het aanhangig maken van tuchtzaken bij het tuchtgerecht.

Ingeval van afwezigheid van de adviseur algemeen kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend door het afdelingshoofd.

Het aan het hoofd debiteurenbeheer verstrekte volmacht betreft de volgende concrete werkzaamheid:

– het opstellen van betalingsregelingen inzake debiteurenbeheer.

Het aan het hoofd facilitaire dienst en hoofd service verstrekte volmacht betreft de aan hen opgedragen werkzaamheden in het kader van hun functieomschrijving.

Ingeval van afwezigheid van het hoofd facilitaire dienst dan wel het hoofd service kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend door het afdelingshoofd.

4

Het aan het afdelingshoofd Heffingen en zijn plaatsvervanger verstrekte mandaat betreft de volgende concrete werkzaamheden:

 • het toezenden van de aangifteformulieren;

 • het toezenden van de heffingsnota’s; en

 • het toezenden van ambtshalve schattingen.

Het aan de teamleider binnendienst verstrekte mandaat heeft betrekking op de volgende concrete werkzaamheden:

 • het beantwoorden van verzoeken om restituties in het kader van de verordening vakheffing bloembollen;

 • het beantwoorden van verzoeken om restituties in het kader van de verordening vakheffing bloemkwekerijproducten; en

 • het beantwoorden van verzoeken om vergoedingen bij geconstateerde Ditylenchus dipsaci, na advisering door een terzake ingestelde taxatiecommissie.

Ingeval van afwezigheid van de teamleider binnendienst dan kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend door het afdelingshoofd dan wel zijn plaatsvervanger.

Bijlage 2. als bedoeld in artikel 2, derde lid van het besluit van de secretaris van het Productschap Tuinbouw, d.d. 3 juli 2007, tot verlening van mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden hun plaatsvervangers, en enkele functionarissen van het Productschap Tuinbouw (Besluit PT verlening mandaat en volmacht aan de afdelingshoofden van het Productschap Tuinbouw)

Ten aanzien van de verstrekte volmacht geldt het volgende:

1

Indien wordt afgeweken van de hoofdlijnen van:

 • de huisvesting van de afdeling,

 • de documentaire informatievoorziening,

 • de automatisering,

 • het verwerven van facilitaire goederen en diensten, en

 • de beveiliging (inclusief brandpreventie) van personen en gebouwen, dient de instemming te worden gevraagd van het hoofd facilitaire dienst.

2

Indien het gaat om het afsluiten van overeenkomsten dient ten aanzien van de juridische aspecten instemming te zijn verkregen van de juridisch adviseur.

3

Indien wordt afgeweken van de hoofdlijnen van het personeelsbeleid dient instemming te ziin verkregen van de coördinator personeelszaken.

4

4.2

Voor wat betreft het aangaan van privaatrechtelijke financiële verplichtingen, niet betrekking hebbende op de werkzaamheden genoemd in bijlage 1, die uitgaan boven € 5.000,00, dient instemming te zijn verkregen van een secretaris.

4.2

Voor wat betreft het aangaan van privaatrechtelijke financiële verplichtingen, door het hoofd van de afdeling en het hoofd afdeling services, niet betrekking hebbende op de werkzaamheden genoemd in bijlage 1, voor zover van toepassing, die uitgaan boven € 5.000,00, dient instemming te zijn verkregen van een secretaris.

Voor wat betreft het aangaan van privaatrechtelijke financiële verplichtingen, door het hoofd facilitaire dienst, betrekking hebbende op werkzaamheden gerelateerd aan zijn functieomschrijving, die uitgaan boven € 25.000,00, dient instemming te zijn verkregen van een secretaris.

Ingeval van afwezigheid van het hoofd facilitaire dienst dan wel het hoofd service kan deze bevoegdheid worden uitgeoefend door het afdelingshoofd.

Terug naar begin van de pagina