Overheid.nl| Zoekpagina

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Naar zoeken

Verordening HPA wratziekte 2006[Regeling vervallen per 01-01-2015.]

Geldend van 01-01-2008 t/m 31-12-2014

Verordening van het Hoofdproductschap Akkerbouw van 9 november 2006 houdende regels over maatregelen ter voorkoming van wratziekte bij aardappelen (verordening HPA wratziekte 2006)

Het bestuur van het Hoofdproductschap Akkerbouw;

Gelet op de artikelen 93, 95, 104, eerste en derde lid, 106 en 126, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie en op de artikelen 3, 5, 17 en 18 van het Instellingsbesluit akkerbouwproductschappen;

Gehoord de Commissie Aardappelen;

Besluit:

§ 1. Begripsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 1 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening verstaat onder:

a.

hoofdproductschap

Hoofdproductschap Akkerbouw;

b.

bestuur

bestuur van het hoofdproductschap;

c.

dagelijks bestuur

dagelijks bestuur van het hoofdproductschap;

d.

voorzitter

voorzitter van het hoofdproductschap;

e.

secretaris

secretaris van het hoofdproductschap die belast is met teeltaangelegenheden;

f.

commissie

Commissie Aardappelen;

g.

ondernemer

natuurlijke of rechtspersoon die een onderneming drijft waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld;

h.

aardappelen

planten van de soort Solanum Tuberosum;

i.

zetmeelaardappelen

aardappelen bestemd om te worden verwerkt tot zetmeel;

j.

pootaardappelen

aardappelen kennelijk bestemd voor wederuitplant;

k.

perceel

een ononderbroken oppervlakte grond, in eigendom of in gebruik bij een onderneming, waarop één soort gewas geteeld wordt;

l.

wratziekte

de aantasting van aardappelen door de schimmel Synchytrium endobioticum.

§ 2. Verbodsbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 2 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 3 Het is de ondernemer verboden op een perceel, in een daartoe in bijlage 3 onder A aangewezen gebied, aardappelplanten te telen, tenzij zij behoren tot een ras, zoals genoemd in bijlage 3 onder B.

 • 4 De in het eerste, tweede en derde lid bedoelde gebieden betreffen niet de door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit op basis van het Besluit bestrijding wratziekte aangewezen terreinen, waarbinnen of waarop de aanwezigheid van de wratziekte of de schimmel is aangetoond of de wratziekte dreigt op te treden.

§ 3. Overige bepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 3 [Vervallen per 01-01-2015]

 • 1 De voorzitter is, namens het bestuur, bevoegd bij besluit, gehoord de commissie, andere dan de in de bijlagen 1, 2 en 3 onder A en B genoemde gebieden onderscheidenlijk de in de bijlagen 1, 2 en 3 onder B en C genoemde rassen, vanwege te nemen preventieve maatregelen teneinde uitbreiding van wratziekte te voorkomen, aan te wijzen, totdat bij verordening tot wijziging van de betreffende bijlage daarin is voorzien. Als dan wordt het betreffende besluit geacht te zijn ingetrokken.

 • 2 Het bestuur kan bij besluit, gehoord de commissie, vrijstelling verlenen van een of meer bepalingen uit deze verordening en daarbij nadere voorschriften vaststellen.

 • 3 Een besluit als bedoeld in het eerste en tweede lid wordt bekendgemaakt in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking, tenzij het betreffende besluit anders bepaalt.

 • 4 De secretaris kan, namens het bestuur, op schriftelijk verzoek van de ondernemer ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 2, eerste, tweede of derde lid, en kan daarbij nadere voorschriften vaststellen.

Artikel 4 [Vervallen per 01-01-2015]

Het bepaalde bij of krachtens deze verordening, waarbij aan ondernemers verplichtingen worden opgelegd, is mede bindend voor andere natuurlijke en rechtspersonen, voor zover deze handelingen verrichten die bedrijfsmatig in ondernemingen waarvoor het hoofdproductschap is ingesteld, plegen te worden verricht.

Artikel 5 [Vervallen per 01-01-2015]

Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening worden aangewezen als feiten waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.

§ 4. Slotbepalingen [Vervallen per 01-01-2015]

Artikel 6 [Vervallen per 01-01-2015]

De verordening HPA wratziekte 2003 wordt ingetrokken.

Artikel 7 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2007, met uitzondering van het in artikel 2, eerste lid bepaalde, dat met ingang van 1 januari 2008 in werking treedt. Indien het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin deze verordening wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2006, treedt zij in werking de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie en werkt zij terug tot en met 1 januari 2007, met uitzondering van het in artikel 2, eerste lid en artikel 5 bepaalde.

Artikel 8 [Vervallen per 01-01-2015]

Deze verordening wordt aangehaald als Verordening HPA wratziekte 2006.

Den Haag, 9 november 2006

, Th.A.M. Meijer

voorzitter

P. Hijma

secretaris

Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van 28 juni 2007.

De verordening is op 20 februari 2007 ingevolge artikel 8, eerste lid, van de richtlijn nr. 98/34/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een informatieprocedure op het gebied van normen en technische voorschriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaatschappij (PbEG L 204), zoals gewijzigd bij richtlijn nr. 98/48/EG van 20 juli 1998 (PbEG L 217), voorgelegd aan de Commissie van de Europese Gemeenschappen.

Bijlage 1 [Vervallen per 01-01-2015]

A. Als gebieden, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden aangewezen:

 • 1. Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Veendam‘)

  Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (l), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

 • 2. Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel’)

  Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

 • 3. Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Foxel‘)

  Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

 • 4. Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum‘) Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (I)

 • 5. Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart Kerngebied Mantinge‘)

  Schiphorsten (A), Heirweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (I) en Wijsterseweg (J).

Bijlage 1. , onder A1: [Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten oosten van Veendam, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart Kerngebied Veendam‘)

Provinciale weg N963 (A), Borgercompagnieweg (B), (zand)weg (C), watergang (D), Westerbrink (E), Beneden Westerdiep (F), Prins Hendrikplein (G), Sorgvlietlaan (H), Woortmanslaan (l), Borgercompagnieweg (J), perceelsscheiding (K), Kielsterachterweg (L), Wildervanksterweg (M) en Zwarteweg (N).

Bijlage 242586.png

Bijlage 1. , onder A2: [Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten zuidoosten van Ter Apel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Ter Apel‘)

Markeweg (A), Hoofdkade (B), Moersloot (C), Zanddijk (D), Roswinkelerstraat (E) en Ertsstraat (F).

Bijlage 242587.png

Bijlage 1. , onder A3: [Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied rondom Foxel, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Foxel’)

Westelijke Doorsnee (A), Oosterdiep W.Z. (B), watergang (C), Berkenrode (D) en Verlengde Scholtenskanaal O.Z. (E).

Bijlage 242588.png

Bijlage 1. , onder A4: [Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten noordoosten van Barger Compascuum, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Barger Compascuum‘) Watergang (A), Limietweg (B), Limietweg-Oost (C), watergang (D), BRD-grens (E), (zand)weg (F), Limietweg (G), Postweg (H) en Oosterdiep O.Z. (l)

Bijlage 242589.png

Bijlage 1. , onder A5: [Vervallen per 01-01-2015]

Het gebied ten zuidoosten van Mantinge, dat als volgt is begrensd: (de hoofdletters verwijzen naar de kaart ‘Kerngebied Mantinge’)

Schiphorsten (A), Heirweg (B), (zand)weg (C), K. Brokweg (D), mr. J.B. Kanweg (E), Mantingerdijk (F), heide/bos (G), perceelsscheiding (H), Steendervalsweg (I) en Wijsterseweg (J).

Bijlage 242590.png

B. Als rassen, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, worden aangewezen:

10

9

8

7

6

Avama

Aventra

Festien

Aurora

Allure

Belita

Averia

Karakter

Mantra

Starga

Edelstein

Katinka

 

Sofista

 

Gunda

Meran

 

Stefano

 

Juliane

Plasinka

 

Valiant

 

Kuba

Plasstärke

     

Pallina

Plasuno

     

Panda

Robény

     

Seresta

Signum

     

Ulme

Vebeca

     
 

Vebesta

     

Bijlage 2 [Vervallen per 01-01-2015]

A. Als gebieden als bedoeld in artikel 2, tweede lid onderdeel a worden aangewezen:

Alle gemeenten in de provincie Drenthe.

In de provincie Groningen de volgende gemeenten of gedeelten daarvan: Bellingwedde, Groningen voorzover gelegen ten zuiden van het Eemskanaal, Grootegast, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Marum, Menterwolde, Pekela, Reiderland voorzover gelegen ten westen van de Ulsderweg en C.G. Wiegersweg en ten zuiden van de Hoofdweg en Goldhoorn te Finsterwolde, Scheemda voorzover gelegen ten zuiden van de Goldhoom te Oostwold en ten westen van de Noorderstraat, ten noorden van de Polderweg, ten westen van de Langeweg, ten zuiden van Hoofdweg-Oost, Hoofdstraat en Hoofdweg-west te Nieuwolda, ten zuiden van de Hoofdweg ’t Waar, ten zuiden van de Rechte Walsterweg, Slochteren, Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Winschoten

In de provincie Friesland: Oost-Stellingwerf voorzover gelegen ten noorden van de Verwersweg, Zorgvlied vanaf de provinciegrens tot het driegemeentepunt Diever-Weststellingwerf-Ooststellingwerf, ten oosten van de weg Zuid en Hoofdweg tot Kloosterweg, ten zuiden van de wegen Kloosterweg, Terwisscha, Westeres en Bruggelaan tot de Compagnonsvaart, ten oosten van de wegen Zuideinde Fochteloo, Noordeinde, de Knolle tot kruising met de weg Weper, en ten zuiden van de wegen Weper, Weperpolder tot provinciegrens.

In de provincie Overijssel de volgende gemeenten of gedeelten daarvan: Brederwiede voorzover gelegen ten zuiden en ten oosten van de Kanaalweg, Hardenberg, Twenterand, Hellendoorn, Ommen, Steenwijk, IJsselham voorzover gelegen ten noorden en ten oosten van de Punterweg (vanaf Kuinderweg), Hammerdijk, Kerkbuurt, Blokzijlerdijk en Kuinderdijk.

B. Als gebieden als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel b worden aangewezen:

De gemeenten in de provincie Overijssel voorzover niet gelegen in gebied A.

De gemeenten in de provincie Gelderland tot de Nederrijn.

In de provincie Friesland de gemeenten Ooststellingwerf voorzover niet gelegen in gebied A,

Weststellingwerf en Opsterland.

C. Als rassen als bedoeld in artikel 2, tweede lid, worden aangewezen:

C1.

10 Avaya

10 Averia

10 Aventra

10 Belita

10 Delcora

10 Edelstein

10 Gunda

10 Juliane

10 Karakter

10 Karolin

10 Katinka

10 Kuba

10 Miriam

10 Pallina

10 Panda

10 Plasinka

10 Provento

10 Scarlet

10 Signum

10 Seresta

10 Stemster

10 Ulme

10 Vebeca

9 Achilles

9 Aurora

9 Avarna

9 Aviala

9 Cecile

9 Certo

9 Cleopatra

9 Desiree

9 Hansa

9 Irene

9 Kanjer

9 Kantara

9 Ampera

9 Festien

9 Jupiter

9 Kuroda

9 Mantra

9 Marlen

9 Plasandes

9 Plasent

9 Progress

9 Robény

9 Romano

9 Smaragd

9 Sofista

9 Starga

9 Valiant

8 Allure

8 Amadeus

8 Aveka

8 Colmo

8 Courage

8 Dinky

8 Evita

8 Escort

8 Fontane

8 Kaliber

8 Karuva

8 Kondor

8 Melanie

8 Mercury

8 Nicola

8 Nomade

8 Saturna

8 Sophytra

8 Timate

8 Ukama

8 Vebebe

8 Vebesta

8 Yvonne

7 Albas

7 Annabelle

7 Apriori

7 Apropos

7 Astarte

7 Asterix

7 Baraka

7 Benno Vrizo

7 Burren

7 Donald

7 Ehud

7 Element

7 Fresco

7 Hommage

7 Karnico

7 Markant

7 Menco

7 Mercator

7 Mirakel

7 Origo

7 Parel

7 Shannon

7 Stefano

6 Agria

6 Amora

6 Ballys

6 Bintje

6 Cardinal

6 Diamant

6 Eba

6 Florijn

6 Krostar

6 Ostara

6 Raja

6 Realist

Eigenheimer*

Gloria*

Marijke*

*Van deze rassen is bekend dat de veldresistentie minimaal 6 bedraagt. Een exact cijfer ontbreekt.

C 2.

5 Elkana

5 Estima

5 Karida

5 Kartel

5 Kuras

5 Markies

5 Obelix

5 Ottena

5 Picasso

5 Prior

5 Sirco

5 Sjamero

5 Victoria

Bijlage 3 [Vervallen per 01-01-2015]

A. Als gebied als bedoeld in artikel 2, derde lid, wordt aangewezen:

De A 67 in Venlo vanaf de grens met Duitsland in westelijke richting tot aan de Zuid Willemsvaart. De Zuid Wiltemsvaart in noordelijke richting tot de kruising met de N 265 in Veghel. De N 265 in noordelijke richting tot Uden. De N 603 in noordelijke richting tot de A 50 in Heesch. De A 50 in noordelijke richting tot de kruising met de Maas. De Maas in oostelijke richting tot de kruising met de spoorbrug in Mook. Vanaf de spoorbrug de N 271 in zuidelijke richting tot de Schildersweg in Plasmolen. De Schildersweg in noordelijke richting tot de Bosweg langs Sint Jansberg. De Bosweg langs Sint Jansberg tot aan de grens met Duitsland. De grens met Duitsland in zuidelijke richting tot aan de A 67 in Venlo.

B. Als rassen, als bedoeld in artikel 2, derde lid, worden aangewezen:

ACCENT

ACRONET

ACTIVA

AGATA

AGRIA

AGRINOVA

AIKO

AJAX

AJIBA

AKIRA

ALBAS

ALBINO

ALCMARIA

ALDO

ALKON

ALLARD

ALLURE

ALPHA

ALWARA

AMADEUS

AMALIA

AMATI

AMAZONE

AMBRA

AMERA

AMIGO

AMINCA

AMORA

AMOROSA

AMYLA

ANDANTE

ANNABELLE

ANOSTA

APOLLONIA

APPASSIONATO

APRILIA

APRIORI

APROPOS

ARANKA

ARCADE

ARIELLE

ARISTO

ARKA

ARKULA

ARNO

ARRAN BANNER

ARROW

ARTEMIS

ASTARTE

ASTERIX

ATICA

ATILLO

ATRELA

ATSONA

AULA

AURORA

AVANTI

AVARNA

AVAYA

AVEKA

AVENANCE

AVERIA

AVIALA

BALDER

BALLADE

BALLYS

BARIMA

BARTINA

BEDALIN

BELITA

BELLEZA

BELLINDA

BELLINI

BENNO VRIZO

BERBER

BEVELANDER

BILDTSTAR

BIMONDA

BINELLA

BINGO

BIOGOLD

BLANKA

BOLERO

BOLESTA

BONELL

BONITA

BRIGHT

BRILJANT

BURMANIA

CAESAR

CALGARY

CALLA

CANTATE

CARDINAL

CARLITA

CAROLA

CECILE

CELINE

CERTO

CHARISMA

CHARMANTE

CHRISTA

CIVA

CLAUDIA

CLAUSTAR

CLEOPATRA

CLIMAX

CLIVIA

COLUMBUS

COMBI

CONCORDE

CONCURRENT

CORNADO

COSMOS

COSTELLA

COURAGE

CYCLOON

CYRANO

DAISY

DANIËLLE

DANVA

DARWINA

DELCORA

DELIANNE

DELISTA

DERBY

DÉSIRÉE

DIAMANT

DIANA

DIDO

DINAMO

DINKY

DISCO

DITTA

DONALD

DONNA

DORADO

DORÉ

DRAGA

DROP

EBA

EDELSTEIN

EDZINA

EHUD

ELEMENT

ELKANA

ELLES

ELVIRA

EMPIRE

EOS

ERASMUS

ERNTESTOLZ

ESCORT

ESTIMA

EVELIN

EVITA

EXCELLENT

EXODUS

EXQUISA

FABULA

FAMBO

FAMOSA

FARMER

FAVORITA

FELSINA

FESKA

FESTIEN

FIANNA

FLAMENCO

FLOKY

FLORIDA

FLORIJN

FLORISSANT

FONTANE

FORELLE

FRANCA

FRESCO

FRIESLANDER

FURORE

GARANT

GIGANT

GLORIA

GOLDIKA

GOYA

GRATA

GUNDA

HANSA

HELA

HERCULES

HEROS

HERTHA

HOLDE

HOMMAGE

HORIZON

IDOLE

IMPALA

INDIRA

INKA

INNOVATOR

INOVA

IRENE

IRIDA

ISABEL

ISNA

JADY

JAERLA

JANINE

JANKE

JESSICA

JULIANE

JULIVER

JUNIOR

JUPITER

KALIBER

KANTARA

KARAKTER

KARDAL

KARDENT

KARIDA

KARNICO

KARTEL

KARUVA

KATINKA

KATJA

KONDOR

KOOPMANS BLAUWE

KRISTALLA

KROMETA

KROSTAR

KUBA

KURAS

KURODA

KUROLA

LABADIA

LADY CHRISTL

LADY CLAIRE

LADY FLORINA

LADY JO

LADY OLYMPIA

LADY ROSETTA

LAMIA

LANORMA

LARGA

LATONA

LEKKERLANDER

LEYLA

LIBERTAS

LIDO

LINNEA

LINZER DELIKATESS

LINZER GELBE

LINZER ROSE

LOGITA

LOLA

LOUISE

LUTETIA

LUXOR

LYDIA

LYRA

MADELEINE

MAJA

MAJESTIC

MANNA

MANSOUR

MARADONNA

MARANCA

MARCO POLO

MARFONA

MARGARITA

MARIJKE

MARLEN

MARKANT

MASCOTTE

MEERLANDER

MELANIE

MELODY

MENCO

MENTOR

MEPHYTHO

MERCATOR

MERCURY

MINERVA

MIRAKEL

MIRANDA

MIRIAM

MIRKA

MONALISA

MONDIAL

MONITOR

MONTANA

MOZART

MULTA

MURILLO

MUSTANG

NELSON

NEWTARZAN

NICOLA

NIKA

NIKITA

NOËLLA

NOMADE

NOORDELING

NOVELLA

NOVITA

OBELIX

OCTAVIA

OLEVA

OLINDA

OMEGA

ORIGO

ORION

OSCAR

OSEKA

OSTARA

OTTENA

OVATIO

PALLAS

PALLINA

PALMA

PANDA

PANDORA

PAOLA

PAREL

PATRONES

PASHA

PENTA

PENTLAND DELL

PICASSO

PICCOLO

PIMPERNEL

PIROL

PLANTA

PLASINKA

PLATINA

PLENTY

PONTO

PREFECT

PREMIERE

PREMIUM

PRIMURA

PRIOR

PROBAAT

PROCURA

PRODUCENT

PROMESSE

PROMINENT

PROVENTO

PROVITA

PRUDENTA

QUARTA

QUINCY

RADOSA

RAISA

RAJA

RAMOS

RAPIDO

REALIST

REBECCA

RED FANTASY

RED ONE

RED SCARLETT

REDSTAR

REMARKA

REMBRANDT

RESONANT

RESY

REVELINO

REX

RIKEA

ROBINTA

RODEO

RODE PIPO

ROMANO

ROMINA

ROMULA

ROSANNA

ROSARA

ROSELLA

ROSITA

ROXY

RUBINIA

RUSSET BURBANK

RUSTICA

SALINE

SALOME

SANTANA

SANTE

SAPHIRE

SASKIA

SASSY

SATURNA

SAVA

SCARLET

SECURA

SEMENA

SENARIA

SENATOR

SENSOR

SERENADE

SERESTA

SHEIDA

SIEGLINDE

SIENTJE

SIGNAL

SIGNUM

SILVERSTER

SIMONE

SIMPLY RED

SIRCO

SIRIUS

SIROCCO

SIRTEMA

SJAMERO

SOFIA

SOLANDA

SOLARA

SOLIST

SOLTANA

SOMMERGOLD

SONATE

SOPHYTRA

SPARTAAN

SPIRIT

SPRINT

SPUNTA

STABILO

STARTER

STEFANO

STEMSTER

SURPRISE

TELLA

TEMPORA

TEXLA

THOMANA

TIMATE

TRIPLO

TRIUMPF

TURBO

UKAMA

ULME

ULSTER SCEPTRE

VALENTINA

VALETTA

VAN GOGH

VANESSA

VASKO

VEBEBE

VEBECA

VEBESTA

VECTRA

VELOKA

VENOUSKA

VERDI

VERONICA

VICTORIA

VIRGO

VISION

VITAL

VITESSE

VIVAKS

VULKANO

WILJA

WISENT

WOUDSTER

YVONNE

XANTIA